อัพเดท รอบที่ 1 อัพเดท : นินจา
นักลอบสังหารแห่งความมืด
อ่านรายละเอียด
อัพเดท รอบที่ 2 อัพเดท : แผนที่
สาธารณรัฐเมเดีย 2
อ่านรายละเอียด
อัพเดท รอบที่ 3 อัพเดท : คุโนะอิชิ
เงาแห่งความลุ่มหลง
พบกันในเร็วๆ นี้
นั ก ล อ บ สั ง ห า ร แ ห่ ง ค ว า ม มื ด
นินจา เป็นอาชีพประเภทนักลอบสังหาร
ที่ใช้วิชาดาบ, ศิลปะการต่อสู้, และวิชานินจุทสึ
มีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
และสามารถทำลายล้างศัตรูด้วยการใช้ทักษะลอบสังหาร
โจมตีศัตรูที่หลากหลายอย่างชำนาญ โดยไม่ทันตั้งตัว
นินจา สามารถเลือกใช้อาวุธเสริมระหว่าง
‘ชูริเคน’ ที่เพิ่มพลังโจมตี หรือ ‘คุนะอิ’ ที่เพิ่มพลังป้องกัน
ระดับความยากในการควบคุมตัวละคร ค่อนข้างสูง
ทำให้ยิ่งฝึก ยิ่งเก่งขึ้น ตามระดับความคล่อง
Copyright ⓒ Pearl Abyss Corp. All rights reserved.