นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

PEARL ABYSS H.K. Limited. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PearlAbyss) ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้โดยความยินยอมของผู้ใช้งาน และบริษัทรับรองสิทธิของผู้ใช้งาน(สิทธิในการกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง)

 

PearlAbyss ปฏิบัติจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดตามแนวทางของประเทศฮ่องกง "นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง แนวทางที่ PearlAbyss ต้องปฏิบัติตามเพื่อดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยของข้อมูล

 

นโยบายนี้จะมีผลใช้กับเกมที่ให้บริการโดย PearlAbyss และคำว่า “การให้บริการโดย PearlAbyss” ในเนื้อหานโยบายนี้ อ้างอิงถึงขอบเขตข้างต้น

 

1. PearlAbyss รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากผู้ใช้งาน
PearlAbyss เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1) PearlAbyss จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการ
โดยจะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานก่อนเท่านั้น และในกรณีที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

 

- รายการข้อมูลที่จัดเก็บในการลงทะเบียน

1) รายการข้อมูลที่จำเป็น : Login ID(E-MAIL address), ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด

 

- รายการที่เก็บรวบรวมในระหว่างการใช้บริการ :

บริษัทสามารถเลือกจัดเก็บที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผ่านทางการเข้าร่วมกิจกรรม, แฟกซ์, โทรศัพท์, อีเมล, เอกสาร, การจัดส่งจากบริษัทคู่ค้า และศูนย์บริการลูกค้า

 

- รายการที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้บริการ :

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้บัญชีและใช้บริการเกม, ประวัติการแชท, ข้อมูล IP, ข้อมูล PC (เช่น ประเภท CPU, ความจุ RAM, ประเภทการ์ดจอ, RAM การ์ดจอ), คุกกี้ และข้อมูลจัดเก็บที่คล้ายกัน, ข้อมูลเว็บบราวเซอร์ และข้อมูลที่ตั้งทั่วไป, ข้อมูลการใช้บริการเกม และข้อมูลการใช้บริการที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นภายในเกม, รหัสโฆษณา, ข้อมูลจำเป็นในการตรวจสอบการชำระเงิน และภาพสกรีนช็อตเกม (เมื่อเกม client เกิดข้อผิดพลาด)

 

2) PearlAbyss ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเชิงลึก

PearlAbyss จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเชิงลึก เช่น เชื้อชาติ, อุดมการณ์, หลักการ ความชอบทางการเมืองหรือประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลทางการแพทย์ ฯลฯ ที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะสอบถามความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

 

3) ถ้าผู้ใช้งานรับบริการจากทาง PearlAbyss ผ่านระบบแพลตฟอร์มอื่น หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว บริษัทอาจทำการขอความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานเคยให้ในการสมัครสมาชิกไว้แล้ว เพื่อให้บริการในภายหลัง

 

2. PearlAbyss ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
PearlAbyss ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น บริษัทจะทำการสอบถามความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทุกครั้ง

1) ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และยืนยันในการสมัครใช้งาน หรือป้องกันการเข้าใช้งานจากสมาชิกที่มีความประสงค์ที่ไม่ดี

2) ใช้ในการให้บริการต่างๆ ของ PearlAbyss แก่ผู้ใช้งาน และใช้ในระหว่างการใช้บริการเช่นการสอบถาม, ร้องเรียน, การประกาศ ฯลฯ

3) ใช้ในการให้บริการที่ได้รับความตกลงจากผู้ใช้งาน และใช้ในบริการที่มีการชำระค่าใช้จ่ายและการเรียกค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการใช้งาน

4) ใช้ในการจัดส่งข้อมูลในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาบริการใหม่, ข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม, การตลาด, การโฆษณา ฯลฯ

5) ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์จากประวัติการใช้บริการ และสถิติการเข้าใช้บริการ

 

3. PearlAbyss จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานเท่าใด
PearlAbyss ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่จำกัด ตั้งแต่ผู้ใช้งานเริ่มลงทะเบียน และเริ่มใช้บริการ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายโดยทันทีเมื่อผู้ใช้งานร้องขอให้ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเพิกถอนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และในกรณีที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระยะเวลาการใช้งาน และการเก็บรักษาสิ้นสุดลง

(หมายเหตุ : หลังจากการขอลบข้อมูลการเป็นสมาชิก บริษัทจะถือว่าสัญญาการบริการได้ถูกระงับลง

แล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี และใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้อีก)

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความสับสน และการใช้บริการในทางที่ผิด ข้อมูลส่วนที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน (CI) จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ในพื้นที่จัดเก็บแยกต่างหากเป็นเวลา 3 เดือน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกมอบหมายหน้าที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริการตามที่ได้ตกลงกับผู้ใช้งานดังนี้
"การมอบหมายหน้าที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า

 

PearlAbyss มอบหมายงานที่จำเป็นสำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งานต่อบริษัทดังนี้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบแล้ว ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

PearlAbyss จะจัดการและควบคุมดูแลบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อให้บริษัทที่ได้รับมอบหมายไม่มีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงเวลาการใช้ข้อมูล

Level up Games

 บริการลูกค้าสัมพันธ์ เช่นสายด่วนสำหรับ

 ลูกค้า การจัดการเรื่องการร้องเรียน และการ

 ส่ง Direct Message

 จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นสมาชิก/ยกเลิกการ

 ยินยอม หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

Wisebirds

 มีเดีย, รายงาน ฯลฯ

 จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นสมาชิก/ยกเลิกการ

 ยินยอม หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

Mezzomedia

 มีเดีย, รายงาน ฯลฯ

 จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นสมาชิก/ยกเลิกการ

 ยินยอม หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

5. บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่หลากหลายมากขึ้นดังนี้
"การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม" ไม่ได้มีความจำเป็นในการให้บริการ แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่หลากหลาย, เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ฯลฯ แก่ผู้ใช้งาน

 

PearlAbyss อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการใช้บริการ ในกรณีนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานตามกฎหมาย และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามจุดประสงค์, รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการมอบให้ และระยะเวลาในการใช้งานที่ได้แจ้งไว้

 

อย่างไรก็ตาม กรณีต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น

1) ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน แต่ทาง Pearl Abyss เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการยินยอม เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลทางด้านเทคนิค

2) เมื่อข้อมูลจำเป็นสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

3) ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคำสั่งของศาล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย

 

6. PearlAbyss ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานอย่างไร
PearlAbyss จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยทันที หลังจากที่ได้ “บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน (CI) จะถูกจัดเก็บแยกต่างหากจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเพิกถอนการยินยอม ตามหลักเกณฑ์ภายใน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บแยกไว้ในขณะนั้นจะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการระงับการร้องเรียน และการโต้แย้งจากผู้บริโภคตามกฎหมาย

 

เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง บริษัทจะใช้ทำการลบข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบที่ไม่สามารถกู้คืนได้อีก และข้อมูลที่ถูกจัดพิมพ์เป็นกระดาษจะถูกทำลายโดยการตัดย่อย หรือเผาทิ้ง

 

7. Pearl Abyss ปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานรวมถึงผู้เยาว์ดังนี้
Pearl Abyss ปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :

1) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ทุกเมื่อ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่ “เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก” หรือ ผ่านการยืนยันตัวตนทาง “ศูนย์บริการลูกค้า” เท่านั้น

2) ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล และขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา

3) สำหรับผู้เยาว์ PearlAbyss รับรองสิทธิของผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทให้บริการระบุไว้

อย่างไรก็ตาม หากผู้เยาว์ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมัครสมาชิกแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และจะถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้ว

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นหากพบว่าผู้ใช้งานไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้ว

4) เพื่อที่จะใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกนำไปใช้

จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากข้อมูลถูกส่งไปยังบุคคลที่สามแล้ว เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามรับทราบ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยทันที

 

8. คุกกี้ Cookie จะถูกติดตั้งและใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธดังนี้
1) คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้บริการเว็บไซต์

 

2) ทำไมถึงต้องใช้คุกกี้?

Pearl Abyss ใช้คุกกี้ เพื่อเก็บการตั้งค่าที่ผู้ใช้งานนิยม ฯลฯ ซึ่งช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อใช้ปรับปรุงบริการสำหรับผู้ใช้งาน โดยจะทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกใช้บริการ

 

Pearl Abyss จะวิเคราะห์ความถี่ของการเข้าใช้บริการต่างๆ, ระยะเวลาการเข้าใช้, ระดับความส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ, จำนวนผู้เข้าใช้ ฯลฯ เพื่อทำความเข้าใจความนิยม และความสนใจของผู้ใช้งาน โดยจะให้บริการและโฆษณาที่เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละท่านจากข้อมูลดังกล่าว

 

3) หากผู้ใช้งานต้องการปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้?

ผู้ใช้งานมีสิทธิในการติดตั้งคุกกี้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคุกกี้ที่เบราว์เซอร์เพื่ออนุญาตคุกกี้ทั้งหมด,ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการบันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะติดตั้งคุกกี้อาจจะเกิดควมไม่สะดวกขณะใช้งานเว็บไซต์ และไม่สามารถใช้บางบริการที่ต้องมีการล็อกอินเข้าระบบ

 

ตัวอย่างสำหรับการตั้งค่าตัวเลือก

1. สำหรับ Internet Explorer :

เมนู Tools หน้าแรกของ web browser>Internet Options>Privacy>Setting

2. สำหรับ Chrome :

เมนู Setting ด้านขวาของ web browser>advanced settings ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ>Content settings ปุ่มของ privacy>Cookies

 

9. บริษัทพยายามเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่มีความสำคัญดังนี้
Pearl Abyss ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุด และจะจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ :

 

1) บริษัททำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

Pearl Abyss จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่มีความสำคัญ เช่น รหัสผ่าน ฯลฯ โดยใช้การเชื่อมต่อที่ถูกเข้ารหัส

 

2) บริษัทพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการแฮก และไวรัสคอมพิวเตอร์

Pearl Abyss ติดตั้งระบบในพื้นที่ที่มีการควบคุมที่ถูกจำกัดการเข้าถึงจากภายนอก เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการโจรกรรม, ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ บริษัทได้ติดตั้งระบบเพื่อตรวจหายับยั้งผู้บุกรุก เช่นแฮกเกอร์ เป็นต้น โดยตรวจสอบเฝ้าสังเกตการณ์ 24 ชั่วโมง และติดตั้งโปรแกรมป้องกัน เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้ระบบติดไวรัส หรือโค้ดที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ เรายังมีการค้นคว้า วิจัยการใช้เทคโนโลยีแฮก/การใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการ

 

3) บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้น้อยที่สุด

PearlAbyss ได้จำกัดบุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และปิดกั้นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรฐานและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในการสร้างหรือแก้ไขรหัสผ่าน และสิทธิในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และระบบที่จัดการผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

4) พนักงานของบริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยจะมีการอบรมตามหลักสูตร เกี่ยวกับภาระหน้าที่ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


10. บริษัทกำหนดบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
PearlAbyss ได้กำหนดบุคคลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และเพื่อการตอบปัญหาหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนที่สุด หากมีการสอบถามเข้ามา

 

11. นโยบายเพิ่มเติมอื่นๆ
PearlAbyss จะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ หากมีการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลข้างต้นในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะเปิดเผยรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

top