Black Desert Remastered

นโยบายการให้บริการ

1. หลักการทั่วไป

- นิยามของนโยบายการให้บริการ

• นโยบายการให้บริการนี้ เป็นนโยบายของ Pearl Abyss บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Pearl Abyss” หรือ “บริษัท”) ในการให้บริการเกมออนไลน์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เกม") ประกอบด้วยนโยบายการดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการให้บริการ และเรื่องต่างๆ เช่นผลกระทบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การลงโทษ") จากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข ขั้นตอนของการลงโทษ และนโยบายการกู้คืน ฯลฯ ที่สมาชิกผู้ที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ควรทราบ
• ตามมาตรา ( หน้าที่ของสมาชิก ) ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการให้บริการนี้ และหากสมาชิกละเมิดนโยบายการให้บริการนี้ จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งสมาชิกอาจถูกลงโทษตามนโยบายการให้บริการและ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
• เนื้อหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดของนโยบายการให้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท และเนื้อหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะใช้และตีความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบรรทัดฐานทางสังคมโดยทั่วไป
• นโยบายการให้บริการนี้ใช้กับการให้บริการเกม Black Desert
 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการและการประกาศ
• ตามมาตรา ( นโยบายการให้บริการ ) ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert บริษัทสามารถแก้ไขนโยบายการให้บริการ และแจ้งเนื้อหาที่แก้ไข เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นได้
• สมาชิกกรุณาตรวจสอบประกาศหน้าเว็บไซต์และอีเมลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของนโยบายการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความไม่สะดวก หรือผลกระทบที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่ทำความเข้าใจต่อเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

- ความหมายของ GM ในหน้าที่และความรับผิดชอบ
• GM ย่อมาจาก "Game Master" GM มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคำถาม และคำร้องของสมาชิกตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายการให้บริการของ Black Desert เพื่อให้แน่ใจว่าเกมได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามสิทธิของสมาชิก
• เพื่อการให้บริการ Black Desert อย่างมีเสถียรภาพ GM จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อสถานการณ์การให้บริการอย่างทันท่วงที
• GM ไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างสมาชิก อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาของข้อพิพาทระหว่างสมาชิก ตัดสินได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกี่ยวกับการให้บริการ (เช่น การทำลายกฎระเบียบของเกม, พฤติกรรมที่ขัดต่อกฏหมายในปัจจุบันและขนบธรรมเนียมในสังคม ฯลฯ) บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามที่กำหนดในนโยบายการให้บริการนี้ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
• GM จะไม่มอบสิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ให้กับสมาชิก และจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลแผนการอัพเดท และกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตให้แก่สมาชิก
• GM จะไม่สอบถาม แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในเกม อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานราชการในการดำเนินการแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานนั้นๆ

 

- สิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก

• สมาชิกควรตระหนักถึงนโยบายการให้บริการนี้ และบริษัทไม่อาจให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการ
• เมื่อลงทะเบียนสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเท็จ หรือแอบอ้างใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานอาจถูกตัดสิทธิ์ในการใช้บริการ โดยไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ
• สมาชิกสามารถใช้งานเนื้อหาและรับบริการทั้งหมดที่ Black Desert ให้บริการได้อย่างอิสระ
• การครอบครองเนื้อหาของเกม เช่นตัวละคร และไอเทมในเกม ถือเป็นของบริษัท ผู้ใช้งานสามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน และขอรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ที่แจ้งปัญหา 1:1
• สมาชิกต้องแจ้งปัญหาของ Black Desert เช่น ข้อบกพร่อง ความผิดปกติระหว่างการใช้บริการ ข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ในระบบเกมให้กับทางบริษัททราบ สมาชิกไม่สามารถเผยแพร่ปัญหาเหล่านี้ให้แก่สมาชิกอื่น และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการปิดบังปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางบริษัท หรือเพื่อให้เกิดปัญหากับสมาชิกผู้อื่น หากมีการนำข้อบกพร่องหรือความผิดปกติของเกมที่เกิดขึ้นไปใช้งานเพื่อผลประโยชน์อื่น โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัททราบ สมาชิกอาจถูกจำกัดการใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการ
• หากบิดเบือนหรือเผยแพร่ข้อเท็จจริงใดๆ ที่ไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัท ซึ่งมีผลทำให้สมาชิกอื่นเกิดความสับสน สมาชิกอาจถูกระงับการใช้บริการ

• หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ใน [ข้อ 5 ตารางเกณฑ์การลงโทษ] สมาชิกจะถูกระงับการใช้บริการ

• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในเนื้อหาที่สมาชิกจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้ เนื่องจากสมาชิกถูกระงับการใช้งาน
• สมาชิกต้องเคารพในสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่นๆ ที่กำลังเล่นเกมออนไลน์ในเวลาเดียวกัน
• สมาชิกมีหน้าที่ดูแลข้อมูลบัญชีของตน และจะต้องพยายามรักษาความปลอดภัยบัญชีของตนเองโดยการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัทให้บริการ (เช่น ตั้งค่าลงทะเบียน PC หรือเปิดใช้งาน OTP) และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดูแลข้อมูลบัญชีที่ทำให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้งานข้อมูลบัญชีและสร้างความเสียหาย
• สมาชิกมีหน้าที่ในการตอบการสอบถามจาก GM ในกรณีที่ GM ดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้งานโปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รับอนุญาต หากไม่มีการตอบสนองและไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทอาจตัดสินว่าท่านกำลังพยายามใช้โปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทได้ตามสมควร

 

2. นโยบายความช่วยเหลือในการกู้คืน

• หากไอเทมหรือตัวละครของสมาชิกสูญหาย หรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเกม ว่าเกิดจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคของบริษัท การกู้คืนจะสามารถกระทำได้ตามขอบเขตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลในเกม

• ข้อมูลตัวละครและไอเทมของสมาชิกอาจถูกแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือลบได้เสมอผ่านการพิจารณาในการวางแผนและบริหารจัดการเกม โดยหากมิได้เป็นเหตุจากเจตนาหรือความประมาทของบริษัท ท่านจะไม่ได้รับการกู้คืนในกรณีดังกล่าว
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของการเป็นสมาชิก ระบบของเกม นโยบายการดำเนินงาน และประกาศต่างๆ ในเกม หรือบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถนำมาใช้ในการเรียกร้องเพื่อกู้คืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีของความผิดพลาดอันเกิดจากสมาชิก จะสามารถกู้คืนบางส่วนตามรายละเอียดในตาราง [ 3. ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน ] ด้านล่างนี้ได้ โดยจะดำเนินการกู้คืนแต่ละรายการตามข้อมูลที่เก็บไว้ และหากเป็นการสูญหายที่ไม่มีการบันทึกไว้ จะไม่สามารถกู้คืนได้
• หากต้องการกู้คืน สามารถยื่นคำร้องได้ที่แจ้งปัญหา 1:1 อย่างไรก็ตาม โดยจะต้องร้องขอการกู้คืนภายใน 15 วัน หลังการสูญหาย หากพ้นกำหนด 15 วันไปแล้วจะใช้เวลานานและเป็นการยากในการตรวจสอบข้อมูล และการกู้คืนอาจไม่สามารถทำได้
 
3. ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน
• มาตรฐานการกู้คืนของความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดของสมาชิก หรือข้อผิดพลาดของระบบจะอยู่ภายใต้ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนด้านล่าง สำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะถูกพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่

 

<<ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน>>

 ประเภท

รายละเอียด

การกู้คืน

ข้อควรทราบ

บัญชี

บัญชีที่ยกเลิกการเป็นสมาชิก

X

- หากยกเลิกการเป็นสมาชิกเกินระยะเวลาผ่อนผัน 15 วัน ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้ 

ตัวละคร

ตัวละครที่ถูกลบ

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- กู้คืนข้อมูลของตัวละครที่ถูกลบ

- หากมีชื่อตัวละครซ้ำกัน ตัวละครจะถูกกู้คืนโดยชื่อที่สร้างโดยสุ่ม

- ไม่สามารถกู้คืนหากช่องตัวละครไม่เพียงพอ

- ไม่สามารถกู้คืนตัวละครที่มีเลเวลต่ำกว่า 10

พาหนะ

พาหนะที่เป็นของส่วนตัว (ลา ม้า อูฐ รถม้า เรือ ฯลฯ)

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ขายให้แก่ NPC หรือ จัดส่งม้าราชวงศ์

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการขายพาหนะทั้งหมด

- ไม่สามารถกู้คืนพาหนะที่ได้ผสมพันธุ์ แลกเปลี่ยน หรือขายในตลาดม้า

- สถานะการกู้คืนอาจแตกต่างจากสถานะในช่วงเวลาที่ทำการขาย

พาหนะที่เป็นของกิลด์ (ช้าง, เรือ ฯลฯ)

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ลบ/ทิ้งได้

- กู้คืนได้เมื่อหัวหน้ากิลด์เป็นผู้ยื่นเรื่องเท่านั้น

เควส

เลือกไอเทมผิดหลังจากสำเร็จเควส

O

- จำกัดบัญชีละ 1 ครั้งต่อเดือน

- กู้คืนได้เฉพาะไอเทมที่ยังไม่มีการใช้งานหลังจากรับเท่านั้น

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่สามารถกู้คืนได้เท่านั้น

กิจกรรม และภารกิจท้าทาย

เลือกรางวัลที่สามารถได้รับผิด จากกิจกรรม และภารกิจท้าทาย

O

- จำกัดบัญชีละ 1 ครั้งต่อเดือน

- กู้คืนได้เฉพาะไอเทมที่ยังไม่มีการใช้งานหลังจากรับเท่านั้น

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่สามารถกู้คืนได้เท่านั้น

นางฟ้า

เปลี่ยนแปลงสถานะของนางฟ้า

(ปล่อย, เติบโต, คืนชีพ)

ไอเทมที่ใช้ในการเติบโต

X

 

ไอเทม

อัญมณีที่ถูกทำลายจากการเสียชีวิตของตัวละคร

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- กู้คืนได้เมื่อยื่นเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชั่วโมง หลังตัวละครเสียชีวิตเท่านั้น

- สามารถกู้คืนอัญมณีทั้งหมดที่ถูกทำลายเมื่อเสียชีวิตใน 1 ครั้ง

- กรณีที่ค่าอุปนิสัยของตัวละครติดลบเมื่อเสียชีวิต จะไม่สามารถกู้คืนได้ 

- ไม่สามารถกู้คืนสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัญมณีได้ (เช่น ค่าประสบการณ์ตัวละคร, สินค้าการค้า ฯลฯ)

ซื้อสินค้าที่ร้าน NPC ผิดพลาด

O

- จำกัดบัญชีละ 1 ครั้งต่อเดือน

- เป็นไอเทมที่ไม่ได้เปิด / ใช้งาน / สวมใส่

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ซื้อจากร้านค้าที่มีราคาขายโดยสุ่ม เช่น ร้านค้าลับ

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ซื้อผิดจากตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวม

ไอเทมที่ขายผิดพลาดที่ร้าน NPC

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการขายทั้งหมด

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ขายผิดในตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวม

ไอเทมที่แลกเปลี่ยนผิดในหน้าต่างแลกเปลี่ยน NPC

O

- ไอเทมที่แลกเปลี่ยนโดยยินยอมหรือยืนยันในหน้าต่างที่แสดงเมื่อทำการแลกเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

- หากสวมใส่หรือใช้ไอเทมที่แลกเปลี่ยนผิดแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้ 

ไอเทมที่ถูกลบ

O

- จำกัดตัวละครละ 2 ครั้งต่อปี

- ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจยากที่จะกู้คืน

- ในกรณีของไอเทมบางส่วน อาจกู้คืนไปยังสถานะขณะลบได้ยาก

- ทั้งนี้ ไอเทมที่มีการชำระค่าใช้จ่ายจะสามารถกู้คืนไปยังสถานะขณะลบได้

- กู้คืนไอเทมผูกมัดตัวละครที่มีการชำระค่าใช้จ่าย ให้กลับมาอยู่ในกระเป๋าเพิร์ลของตัวละครที่ได้ลบ

- หากสามารถกู้คืนได้โดยใช้ฟังก์ชั่นกู้คืนไอเทมในเกมอยู่แล้ว จะไม่ได้รับการกู้คืน 

ไอเทมที่สกัดโดยใช้ระบบสกัดหินดำ

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจยากที่จะกู้คืน

- ไอเทมบางส่วนอาจยากที่จะกู้คืนในสถานะที่ถูกลบ

ไอเทมที่สกัดโดยใช้ระบบสะสมความมืด

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนได้เมื่อมีอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ 100% ปรับใช้แล้วเท่านั้น

- สามารถกู้คืนได้ในสถานะที่ยังไม่ได้ใช้การเพิ่มค่าอัตราการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่ได้รับจากระบบสะสมความมืดเท่านั้น

จดหมายที่ถูกลบ

X

- จดหมายที่มีไอเทมอยู่จะไม่สามารถลบได้ จึงไม่สามารถกู้คืนไอเทมแยกได้ 

ไอเทมที่ถูกลดระดับเสริมประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการฟอก

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนได้ ในกรณีที่เป็นไอเทมที่ไม่มีประวัติดำเนินการเสริมประสิทธิภาพหลังการฟอกเท่านั้น

ไอเทมที่ถูกใช้ในการปรุงอาหาร การแปรธาตุ และการแปรรูป

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี

- จำกัดเฉพาะการทำครั้งแรก และไม่สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่ผลิตจำนวนมาก

- ไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาที่ผ่านระบบที่มีการตอบแทนผลลัพธ์โดยสุ่มเสร็จสิ้นแล้ว

- ประเภทไอเทมที่นอกเหนือจาก อาวุธ อุปกรณ์ เครื่องประดับ ฯลฯ อาจยากที่จะกู้คืน

- ค่าประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ อาจยากที่จะกู้คืน

ไอเทมที่อยู่ในพิกัดที่ไม่สามารถรับได้จากการดรอปของมอนสเตอร์

X

- ไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์ ไม่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้

ไอเทมที่มีการลดระดับ เนื่องจากความล้มเหลวในการเสริมประสิทธิภาพ

X

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ถูกทำลายจากความล้มเหลวในการเสริมประสิทธิภาพ

- ไม่สามารถกู้คืนอัตราเพิ่มการเสริมประสิทธิภาพที่สะสมไว้ เนื่องจากการเสริมประสิทธิภาพด้วยความผิดพลาด

ขอลบไอเทมที่ไม่สามารถลบได้เอง

O

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่มีการยินยอมการลบได้

กิลด์ (รวมถึงแคลน)

ไอเทมที่ถูกใช้สำหรับภารกิจกิลด์ และความคืบหน้าของภารกิจ

X

 

การกู้คืนกิลด์ (แคลน) ที่ถูกยุบ

X

 

การกู้คืนไอเทมในคลังเก็บของกิลด์

 

(รวมถึงการผลิตของกิลด์)

X

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทม หรือ ทรัพย์สิน ทั้งหมดในคลังเก็บของกิลด์

- ไม่สามารถกู้คืนในกรณีที่สมาชิกกิลด์สร้างความเสียหายโดยบังเอิญ หรือ โดยเจตนา

ไอเทมที่ซื้อผิดจากร้านค้ากิลด์

O

- จำกัดกิลด์ละ 2 ครั้งต่อปี โดยจะคืนไปยังกองทุนกิลด์

- กู้คืนได้เมื่อหัวหน้ากิลด์ที่ซื้อไอเทมเป็นผู้ยื่นเรื่องเข้ามาเท่านั้น

- หากได้รับมอบเป็นหัวหน้ากิลด์หลังทำการซื้อ จะไม่สามารถกู้ได้ 

- กู้ได้เฉพาะไอเทมที่ยังไม่เปิด/ใช้/สวมใส่ เท่านั้น

- ไม่สามารถกู้คืนเงินกิจกรรมภายในกิลด์และอื่นๆ แยกได้

- สามารถกู้คืนเงินกองทุนนอกเหนือไปจากเงินสำรองสวัสดิการกิลด์ได้

ร้านค้าเพิร์ล

 

 

ซื้อไอเทมผิดที่ร้านค้าเพิร์ล

O

- จำกัดบัญชีละ 1 ครั้งต่อเดือน

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากเป็นไอเทมที่ผ่าน 7 วัน หลังการซื้อ

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่สามารถกู้คืนได้เท่านั้น

- คืนเพิร์ลไปยังตัวละครที่ซื้อ

- สำหรับไอเทมที่มีระยะการใช้งาน จะถูกกู้คืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่กู้คืน

- สามารถกู้คืนคูปองที่ใช้ในขณะที่ซื้อได้

- ไม่สามารถกู้คืนน้ำยาย้อมสีที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย, ไอเทมที่ใช้เมื่อสกัดซ็อกเก็ต และอัญมณีที่ติดตั้งในซ็อกเก็ตได้

- ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อใช้ในการผสมสัตว์เลี้ยงแล้ว

- แม้จะเป็นไอเทมที่มีผลการใช้งานเหมือนกัน แต่หากชื่อต่างกันจะไม่สามารถกู้คืนได้

เช่น : ถึงจะมี [กิจกรรม] น้ำยาวิเศษของอสูร หลังซื้อและใช้น้ำยาวิเศษของอสูร  ก็จะไม่สามารถกู้คืนได้

ส่งของขวัญในร้านค้าเพิร์ลให้บุคคลอื่นด้วยความผิดพลาด

O

- กู้คืนได้ หากตัวละครที่ได้รับของขวัญนั้น ได้รับของขวัญไม่เกิน 15 วัน

- กู้คืนได้ หลังจากที่ถอนไอเทมของขวัญออก และจะคืนเพิร์ลให้แก่ตัวละครที่ส่งของขวัญ

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากบุคคลที่ได้รับของขวัญได้กดรับไอเทมจากกล่องจดหมาย

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากตัวละครที่ได้รับของขวัญไม่เห็นด้วยกับการเรียกคืนนี้

- หากตัวละครที่ได้รับของขวัญไม่รับไอเทมที่อยู่ในกล่องจดหมายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับของขวัญ จะถือว่าปฏิเสธการรับของขวัญและสามารถดำเนินการกู้คืนของขวัญได้

- ของขวัญที่ยังไม่ได้เปิดและไม่ได้รับ ที่เป็นไอเทมที่ไม่สามารถลงทะเบียนในตลาดซื้อขายเนื่องจากแยกอาชีพ เช่น ชุดชั้นใน, เครื่องประดับ ฯลฯ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมชนิดเดียวกันได้ 1 ครั้ง

เช่น : แลกเปลี่ยน [เรนเจอร์] ชุดชั้นในเรย์จิส กับ [ซอเซอร์เรส] ชุดชั้นในเรย์จิส

ของขวัญที่เป็นไอเทมที่ไม่สามารถลงทะเบียนในตลาดซื้อขายเนื่องจากแยกอาชีพ เช่น ชุดชั้นใน, เครื่องประดับ ฯลฯ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมชนิดเดียวกันได้ 1 ครั้ง

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ถ้าอาชีพดังกล่าวไม่มีสินค้าที่เหมือนกับของขวัญที่ได้รับ 

ไมล์

ซื้อไอเทมผิดที่ร้านค้าไมล์

O

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากเป็นไอเทมที่ผ่าน 7 วัน หลังการซื้อ

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่สามารถกู้คืนได้เท่านั้น

- คืนไมล์ไปยังตัวละครที่ซื้อ

- สำหรับไอเทมที่มีระยะการใช้งาน จะถูกกู้คืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่กู้คืน

การฉ้อโกง

ความเสียหายจากการฉ้อโกง (ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันผ่านบันทึกในเกม)

O

- จำกัดบัญชีละ 2 ครั้งต่อปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในแต่ละปี)

- ไม่สามารถกู้คืน ไอเทมที่ใช้งานหรือสูญหายแล้ว

- ไม่สามารถกู้คืน การฉ้อโกงที่ซื้อขายด้วยเงินจริง

※ การกู้คืน หมายถึงการส่งคืนไอเทมที่ถูกเปลี่ยนแปลงขาย ซื้อ ใช้งาน เสริมประสิทธิภาพ ฯลฯ จากการฉ้อโกง

※ บริษัทไม่อาจดำเนินการกู้คืนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสมาชิก ละเมิดการตั้งค่าระบบ และเนื้อหาเกมที่สามารถใช้ในทางที่ผิด
※ บริษัทไม่อาจกู้คืนสถานะของไอเทมได้ หากเป็นไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่สามารถใช้งาน จากการอัพเดทเนื้อหาเกม
※ การกู้คืนจะดำเนินตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกบันทึก
※ ประวัติการกู้คืนจะถูกบันทึกไว้ตามบัญชีที่ยื่นขอ บริษัทขอความร่วมมือแก่สมาชิกในการดูแลข้อมูลบัญชี เนื่องจากการกู้คืนที่ยื่นขอโดยบุคคลที่ 3 จะถูกบันทึกไว้ด้วย และบริษัทจะไม่ดำเนินการกู้คืนจำนวนที่ถูกใช้ในกรณีดังกล่าว
※ สมาชิกอาจถูกระงับการใช้บริการ หากบริษัทตรวจสอบพบว่าสมาชิกได้ดำเนินการกู้คืน ฯลฯ โดยใช้นโยบายการให้บริการในทางที่ผิด

 

4. นโยบายระงับการใช้งาน

• ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงาน
ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงานในเรื่องการละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการมีดังต่อไปนี้
- การละเมิดข้อกำหนด และนโยบาย → (มีการรายงาน) → GM ตรวจสอบ → (แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) → ลงโทษ → คัดค้าน →แจ้งผลของการคัดค้าน
- หากพบเห็นการ “แอบอ้างใช้บัญชี”, “การโกง”, “คำด่า” สามารถทำการรายงานได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่พบเห็น
- บริษัทจะแจ้งรายละเอียดของการลงโทษ และเหตุผลการลงโทษผ่านทางอีเมล, กล่องจดหมายในเกม หรือผ่านทางข้อความป๊อปอัพตอนเริ่มเกม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบางพฤติกรรมที่มีแจ้งไว้ในข้อกำหนด อาจมีการแจ้งภายหลังดำเนินการได้
- กรณีที่ต้องมีการตรวจสอบการลงโทษด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน บริษัทอาจระงับการใช้เกมและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามผล จะมีการแจ้งวิธีการคัดค้าน และเหตุผลการลงโทษให้แก่สมาชิก เมื่อมีระงับการใช้งานเป็นชั่วคราว

• ประเภทของการลงโทษ
- คำเตือน : เป็นการดำเนินการในรูปแบบชั่วคราว เช่น การตักเตือนจาก GM, ระงับการใช้งาน, บังคับให้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคร ชื่อตระกูล ชื่อกิลด์ การให้ลบภาพ และระงับการเชื่อมต่อเกม
- การจำกัดระยะเวลาใช้งานเกม : เป็นการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกม (เช่น การเชื่อมต่อเกม กระดานข่าว ฯลฯ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- การระงับการใช้งานเกมถาวร : เป็นการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกม (เช่น การเชื่อมต่อเกม กระดานข่าว ฯลฯ) อย่างถาวร
- การจำกัดการใช้งานคอนเทนต์ : เป็นการจำกัดการใช้เนื้อหาภายในเกมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การห้ามใช้ช่องแชท และอาจจำกัดการใช้เนื้อหาต่อบัญชี กิลด์ หรือแคลนด้วย
- การจำกัดการใช้งานกระดานข่าว : เป็นการจำกัดการใช้กระดานข่าวที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ให้บริการเกม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- การปรับข้อมูลเกม : เป็นการเปลี่ยนเแปลง, การลบ และการรีเซ็ตคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดที่สามารถรับผ่านระบบเกม เช่น ข้อมูลตระกูล, ตัวละคร, ไอเทม, เนื้อหาที่ต้องชำระเงิน และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด และสามารถแปลงค่าเป็นจำนวนตัวเลขได้
- การเรียกชำระเพิ่ม : หากมีการตัดสินว่าการละเมิดมีผลร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจภายในเกม หรือส่งผลเสียต่อการใช้งานเกมของสมาชิกคนอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ลบ และรีเซ็ต ไอเทมที่มีมูลค่าเป็นราคาสามเท่าของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ หากไม่สามารถคำนวณค่าของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องได้อย่างชัดเจน อาจมีการเรียกชำระเพิ่มเติมถึง 200,000,000,000 ซิลเวอร์
- การจำกัดการใช้งานศูนย์บริการลูกค้า : เป็นการจำกัดการใช้งานศูนย์บริการลูกค้า เช่น แจ้งปัญหา 1:1, ศูนย์ร้องเรียน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- การจำกัดการใช้งาน IP : เป็นการจำกัดการใช้งานเกมจาก IP ที่เฉพาะเจาะจง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดนโยบายการให้บริการ
- การจำกัดการใช้งาน Hardware : เป็นการจำกัดการใช้งานเกมบน Hardware ที่เฉพาะเจาะจง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดนโยบายการให้บริการ
- การจำกัดการใช้บัญชีโดยรวม : เป็นการลงโทษที่มีผลใช้กับบัญชีโดยรวมทั้งหมด เมื่อถูกจำกัดการใช้บัญชีโดยรวม จะถูกจำกัดจากการใช้บริการของทาง Pear Abyss ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับบัญชี

• มาตรฐานการลงโทษ
- บริษัทอาจทำการ “เรียกคืน” และ "ลงโทษ" พร้อมกันขณะใช้มาตราการ "ระงับการใช้งานถาวร" และอาจทำการ “เรียกคืน” และ "ลงโทษ" พร้อมกันขณะใช้มาตราการ "การจำกัดระยะเวลาใช้งานเกม" หรือ "การตักเตือน" ได้
- หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดถึงสองครั้ง หรือมากกว่านั้นในเวลาเดียวกัน บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ
- หากบุคคลที่สามละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการ โดยใช้งานบัญชีสมาชิกร่วมกัน การระงับการใช้งานจะมีผลถึงสมาชิก และบัญชีนั้นด้วย
- หากสมาชิกรายอื่นได้รับไอเทมโดยใช้กระบวนการที่เป็นการละเมิดนโยบายการให้บริการและ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทจะเรียกคืนไอเทม ตัวละคร หรือตระกูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บัญชีที่ได้รับไอเทม หรือข้อมูลนั้นอาจถูกลงโทษตามนโยบายการให้บริการ
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อเกมได้อันเนื่องมาจากถูกจำกัดการใช้งานเกม ระยะเวลาที่ไม่ได้เชื่อมต่อเกมก่อนถึงวันที่ถูกลงโทษนั้น จะไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการกู้คืน
 
5. ตารางเกณฑ์การลงโทษ
• หากสมาชิกมีการกระทำใดๆ ที่ตรงกับข้อมูลใน "ตารางเกณฑ์ระงับการใช้งานเกม" และ “ตารางเกณฑ์ระงับการแชท” ด้านล่างนี้แล้วนั้น สมาชิกที่กระทำการละเมิดนั้นๆ อาจต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย และบริษัทอาจลงโทษอย่างเข้มงวดตามกฏได้
• การตักเตือน การจำกัดระยะเวลาการใช้งานเกม การระงับการใช้งานเกมถาวร การเรียกคืน อาจมีการใช้บทลงโทษดังกล่าวข้างต้น 2 ข้อขึ้นไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการละเมิดนโยบาย และบริษัทจะดำเนินการตามความรุนแรงของการละเมิดของสมาชิก
• แม้ว่าสมาชิกจำนวนมากทำการละเมิดนโยบายในเรื่องเดียวกัน บริษัทสามารถตัดสิน และดำเนินการที่แตกต่างกันได้ตามสมควร เช่น การใช้คำเตือน ระงับเป็นช่วงเวลา ระงับถาวร เรียกคืน และการลงโทษ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการกระทำนั้นๆ
• ในกรณีที่พฤติกรรมของสมาชิกถูกพบว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษทันที โดยสามารถร้องขอให้ตรวจสอบ หรืออุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านตุลาการได้ และต้องให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของศาลโดยทันที

 

<ตารางเกณฑ์ระงับการใช้งานเกม>

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการการจำกัดการใช้บัญชีโดยรวมอย่างถาวร

อาจมีการใช้มาตรการจำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

หัวข้อ

เนื้อหา

การลักลอบใช้ชื่อ/ลักลอบชำระเงิน/ลักลอบบัญชี

1) การสร้างบัญชีหรือใช้บริการโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

2) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบัญชีของผู้อื่น โดยการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

3) การกระทำที่ชำระค่าบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

※ มีผลใช้กับทุกบัญชีที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับ "การลักลอบใช้ชื่อ/ลักลอบชำระเงิน/ลักลอบบัญชี" 

การดัดแปลงและสกัดข้อมูล

1) การดัดแปลงข้อมูลเกมที่บริษัทให้บริการ

2) การสกัดข้อมูลเกมที่บริษัทไม่ได้เปิดเผย

การโจมตีเซิร์ฟเวอร์เกม และดัดแปลง ไคลเอนต์ (ตัวเกม)

1) การกระทำที่เข้าถึงและโจมตีเซิร์ฟเวอร์และบริการของบริษัทอย่างผิดปกติ

2) การกระทำที่ใช้เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ในรูปแบบที่ทางบริษัทไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

3) การกระทำที่ปลอมแปลงโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 

※ หากพบการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านการพิจราณาคดีเข้ามาตรวจสอบ รวมไปถึงการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรง

การปั่นบัญชี

1) การกระทำที่ใช้งานหลายบัญชีอย่างเป็นระบบ หรือเป็นกลุ่มก้อนเพื่อจุดประสงค์ที่หวังผลกำไร

2) บัญชีส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำข้างต้น

การกระทำที่ผิดกฎหมาย

1) การกระทำที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศที่ให้บริการและกฎหมายที่บังคับใช้

2) เมื่อได้รับการยืนยันว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบผ่านองค์กรภายนอก

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการระงับการใช้งานอย่างถาวร

อาจมีการใช้มาตรการจำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

การสร้างและใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

1) การสร้างโปรแกรมมาโคร, อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติและมาโคร” ที่ปิดการใช้งาน หรือป้องกันไม่ให้การทำงานทางเทคนิคของการบริการเป็นไปตามปกติ

 

2) การกระทำที่เล่นเกมโดยใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติและมาโคร

3) เมื่อได้รับการยืนยันว่ามีพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของโปรแกรมปกติที่ไม่ได้รับอนุมัติตามปกติของข้อมูลภายในเกมและมาโคร

4) เมื่อตรวจพบผู้ใช้งานที่มีความผิดปกติ จากระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท

5) เมื่อตรวจพบโดยระบบตรวจจับการใช้งานผิดปกติของบริษัท

 

※ หากตรวจสอบพบพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันจากอุปกรณ์และ IP เฉพาะเจาะจง อาจมีการดำเนินมาตรการบล็อก IP และ Hardware พร้อมกัน

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการระงับการใช้งานอย่างชั่วคราว

อาจมีการใช้มาตรการจำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

การพยายามหรือถูกสงสัยว่าใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

1) เมื่อไม่มีการตอบสนองหรือหลีกเลี่ยงคำตอบเมื่อทำการสอบถาม เพื่อค้นหาผู้ที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

2) เมื่อไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ตอบคำถามไม่เที่ยงตรง หรือใช้คำไม่สุภาพกับการสอบถามเพื่อค้นหาผู้ที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

3) เมื่อมีการพยายามใช้งานหรือถูกสงสัยว่าใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

※ ในกรณีที่มีการตรวจสอบเพื่อค้นหาโปรแกรมและผู้ใช้มาโครที่ไม่ได้รับอนุมัติ ผู้ดำเนินการอาจร้องขอการตอบกลับจากผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านการแชทหรือวิธีการอื่นๆ 

※แม้ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแทน ก็จะได้รับผลจากมาตรการนี้เช่นเดียวกัน

การใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในทางที่ผิด

1) การกระทำที่ละเมิดขั้นตอนการชำระเงิน, การยกเลิกการชำระเงิน, การคืนเงิน ฯลฯ ที่ให้บริการโดยบริษัท แพลตฟอร์ม หรือองค์กรชำระเงิน

2) กรณีที่สามารถถอนการสมัครสมาชิกและคืนเงินได้ กรุณาดำเนินการผ่านกระบวนการของบุคคลที่ 3 แทนศูนย์บริการลูกค้าของทางบริษัท

 

※ หากให้ของขวัญโดยใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในทางที่ผิด อาจมีการลงโทษบัญชีที่รับของขวัญและเรียกคืนไอเทมที่ส่งมอบ

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการตักเตือนและระงับการใช้งาน

และอาจมีการใช้มาตรการจำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

การละเมิดสิทธิและทำข้อมูลของผู้อื่นรั่วไหล

1) การกระทำที่ละเมิดและทำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นรั่วไหล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2) การกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น สิทธิในการเปิดเผยใบหน้า ลิขสิทธิ์ ฯลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายด้วยเงินสด

1) การซื้อขายไอเทม บัญชีเกม ตัวละคร ฯลฯ ด้วยเงินสด หรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง หรือไอเทมอื่นๆ ภายในเกม

2) การทำธุรกรรมซื้อขายเนื้อหาที่ต้องชำระเงินและค่าเงินในเกมด้วยเงินสดหรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง รวมถึงไอเทมในเกมอื่น

3) การให้ผู้อื่นเล่นตัวละครแทนเพื่อแลกกับเงินสด หรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง

4) การซื้อขายไอเทมเฉพาะซ้ำๆ เพื่อนำไปแลกกับเงินสด หรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง โดยบิดเบือนราคาตลาดและสินค้าภายในเกม

 

※ ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยเงินสด รวมถึงไอเทมและข้อมูลภายในเกมที่ใช้สำหรับการซื้อขายด้วยเงินสด อาจถูกลบได้

การฉ้อโกงและการแอบอ้างบุคคลอื่น

1) การเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในเกมโดยหลอกลวงสมาชิกคนอื่น

2) การแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ พนักงานบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3) การกระทำที่แอบอ้างผู้อื่นและก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่สบายใจแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง

 

※ กรณีที่มีการกระทำในข้อ 1 และ 2 พร้อมกัน จะดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การเดิมพัน

1) การส่งมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ อันเป็นผลจากการเดิมพันบัญชี สินค้า สิ่งของ ฯลฯ และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ใช้รายอื่น

2) การสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมข้างต้น

การคุกคามความปลอดภัยในโลกความเป็นจริง

1) การคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้อื่นผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่เกี่ยวข้องกับเกม

การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

1) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาวิธีที่สามารถดำเนินการละเมิดนโยบายการให้บริการได้

2) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อแสวงหากำไร

3) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาโปรแกรมที่ส่งผลต่อเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทจัดหาให้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

การซื้อขายที่ผิดปกติ

1) การเคลื่อนย้ายสินค้าในเกมซ้ำๆ ระหว่างบัญชีเฉพาะเจาะจงโดยใช้ตลาดซื้อขายอย่างผิดปกติ

2) การเคลื่อนย้ายสินค้าในเกมระหว่างบัญชีเฉพาะเจาะจงอย่างผิดปกติ โดยใช้ระบบปกติอื่นภายในเกมนอกเหนือจากตลาดซื้อขาย

3) การควบคุมราคาตลาดของตลาดซื้อขาย การซื้อขายราคาสูง/ต่ำซ้ำๆ การขาย/การซื้อโดยเจตนา หรือสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รายอื่น หรือรับผลประโยชน์จากการซื้อจำนวนมากผิดปกติ ฯลฯ 

 

※ หากจำนวนสินค้าที่เคลื่อนย้ายส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเกม จะดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การใช้ข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด

1) การใช้ข้อผิดพลาดของเกมหรือบริการเกม เพื่อสร้างความเสียหายหรือรับประโยชน์ต่อความสมดุลของเกม ระบบ และผู้ใช้รายอื่น 

2) การใช้ข้อจำกัดของระบบเกมในทางที่ผิด หรือใช้ผลประโยชน์จากนโยบายการให้บริการในลักษณะที่ผิดปกติเพื่อรับผลประโยชน์

3) การกระทำที่ใช้ระบบในเกมที่แตกต่างไปจากความตั้งใจเดิม เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ผิดปกติหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย 

 

※ หากได้รับผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รายอื่นเป็นอย่างมาก และส่งผลเสียร้ายแรงต่อเกม จะดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การได้รับผลประโยชน์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

1) การกระทำที่ได้มาซึ่งกำไรที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นของปาร์ตี้หรือกิลด์เดียวกันกับบุคคลที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแสวงหากำไรเกินควร แม้ว่าจะไม่ได้ละเมิดนโยบายการดำเนินงานโดยตรงก็ตาม 

เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

1) การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความสับสนให้ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายทางตรงและทางอ้อม 

2) การกระทำที่ใส่ร้ายผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยไม่มีหลักฐานและยุยงผู้ใช้รายอื่น 

※ หากขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูลเท็จมีขนาดใหญ่และส่งผลเสียอย่างมากต่อเกมหรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทและบุคคลที่สาม จะดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การเข้าร่วมแทน

1) การเข้าร่วมเนื้อหาที่มีการแข่งขันโดยใช้บัญชีของผู้อื่น เช่น การแข่งขันและกิจกรรม และส่งผลต่อผลการแข่งขัน 

2) รบกวนการบริหารจัดการเกมตามปกติด้วยบัญชีของบุคคลอื่น

 

※ หากไม่ใช่การกระทำที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ เช่น การแพ้/ชนะ หรือเป็นการกระทำที่ขัดขวางการบริหารจัดการเกมตามปกติ จะไม่นับรวมอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว

ความพยายามที่จะละเมิดนโยบายการให้บริการ

1) การพยายามที่จะละเมิดรายการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายการให้บริการ

2) การให้ความช่วยเหลือในการฝ่าฝืนนโยบายการให้บริการ

3) การกระทำใดๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าพยายามหรือตั้งใจที่จะช่วยเหลือในการละเมิดนโยบายการให้บริการ

การก่อกวนการให้บริการเกม

1) การกระทำที่ขัดขวางการให้บริการเกมตามปกติของบริษัท เช่น การแข่งขัน กิจกรรม การถ่ายทอดสด ฯลฯ

2) การรายงาน แจ้งข้อมูลเท็จ ฯลฯ ต่อเจ้าหน้าที่ในเกม หรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อรบกวนการดำเนินงานตามปกติ

 

※ หากมีพฤติกรรมดังกล่าวที่ร้ายแรง อาจถูกบังคับให้ออกจากเกม และได้รับบทลงโทษภายในเกมเพิ่มเติม

การขัดขวางการดำเนินเกม

1) เมื่อได้รับการพิจารณาว่าใช้งานเกม/ระบบการให้บริการในทางที่ผิด และสร้างความเสียหายในระดับที่ไม่สามารถใช้งานเกมได้ 

 

※ หากมีพฤติกรรมดังกล่าวที่ร้ายแรง อาจถูกบังคับให้ออกจากเกม หรือได้รับบทลงโทษภายในเกมเพิ่มเติม

การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

1) การใช้ชื่อที่เลียนแบบ GM หรือพนักงานของบริษัท

2) การสร้างบัญชีที่มีคำหยาบคายหรือคำด่า

3) การใช้ชื่อที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ

4) ใช้ชื่อที่เยาะเย้ย หรือดูหมิ่นประเทศอื่นๆ ชาติพันธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือความพิการ

5) ชื่อที่ขัดต่อสังคม

6) ใช้ชื่อที่เป็นการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร

7) ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้งชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

8) ใช้ชื่อที่พิจารณาแล้วว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรือไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง

9) การใช้ชื่อที่อาจทำให้สมาชิกท่านอื่นสับสนในรูปแบบที่ยากจะระบุได้ เช่น จัดเรียงตัวอักษรที่คล้ายกัน

10) ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง

11) เปลี่ยนอักขรวิธีของชื่อที่ห้ามตามข้อกำหนด หรือใช้ชื่อที่รวมตัวอักษรต่างๆ เข้าด้วยกัน

12) การเจตนาใช้ตัวอักขระพิเศษแทรกในพยัญชนะต้น หรือพยายามใช้บางตัวอักษรเพื่อดัดแปลงบางคำ เช่น การเติมตัวอักษรอื่นๆ แทน ในด้านหน้า หรือด้านหลังเพื่อเจตนาปลอมแปลง

 

※ หัวข้อ “การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม” มีผลใช้กับทุกชื่อ เช่น ชื่อเล่น ชื่อตระกูล ชื่อตัวละคร ชื่อกิลด์ และชื่อยานพาหนะที่ใช้ภายในเกม

※ หลังจากที่เปลี่ยนชื่อชั่วคราวเนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสมแล้วนั้น บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับชื่อที่เปลี่ยนแปลง 

※ ชื่อที่ใช้เนื้อหาเกมที่มีอยู่แล้ว หรือมีกำหนดการอัปเดตในภายหลัง อาจถูกเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นในการให้บริการ

การใช้โพสต์ที่ไม่เหมาะสม

1) โพสต์ที่มีเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากสิ่งที่ผู้ให้บริการหรือบริษัทประกาศ 

2) โพสต์ที่มีเนื้อหาที่ใช้คำหยาบคาย คำสแลง ฯลฯ

3) โพสต์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ

4) โพสต์ที่เยาะเย้ย หรือดูหมิ่นประเทศอื่นๆ ชาติพันธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือความพิการ

5) โพสต์ที่มีเนื้อหาขัดต่อสังคม

6) โพสต์ที่มีเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร

7) โพสต์ที่มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้งชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

8) โพสต์ที่พิจารณาแล้วว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรือไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง

9) โพสต์ที่มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง

10) โพสต์ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ 

11) โพสต์ที่มีเรื่องต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการอื่น ๆ

12) โพสต์ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละเนื้อหา

“การใช้โพสต์ที่ไม่เหมาะสม” นั้นรวมถึงโพสต์ในเกมทั้งหมด เช่น ข้อความของกิลด์, อัลบั้มความงาม, แกลเลอรี, ค้นหาปาร์ตี้, อัลบั้มเพลง เป็นต้น 

※ หากโพสต์ถูกระบุว่าไม่เหมาะสม โพสต์อาจถูกลบโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับโพสต์ที่ถูกลบ

การใช้ศูนย์บริการลูกค้าในทางที่ผิด

1) การแจ้งความเท็จต่อผู้ใช้รายอื่นอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้นั้นจะไม่มีพฤติกรรมละเมิดนโยบายก็ตาม

2) การกระทำที่ใช้คำหยาบคาย, ดูหมิ่น, ล่วงละเมิดทางเพศทางวาจา, ข่มขู่และคุกคาม หรือการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุผล

3) รบกวนการทำงานโดยสอบถามเนื้อหาเดิมซ้ำๆ 

 

※ ศูนย์บริการลูกค้า หมายถึงช่องทาง CS ทั้งหมด เช่น การสอบถามข้อมูล 1:1 และอีเมล

※ หากมีการใช้งานศูนย์บริการลูกค้าในทางที่ผิด ท่านอาจถูกระงับจากการใช้งานศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราว

 

<ตารางเกณฑ์ระงับการแชท>

ละเมิดรอบที่ 1

ละเมิดรอบที่ 2

ละเมิดรอบที่ 3

ละเมิดรอบที่ 4

ละเมิดรอบที่ 5

ละเมิดรอบที่ 6

ละเมิดรอบที่ 7

ระงับการแชท

60 นาที

ระงับการแชท

3 วัน

ระงับการแชท

7 วัน

ระงับการแชท

15 วัน

ระงับการแชท

30 วัน

ระงับการแชท

90 วัน

ระงับการแชท

ถาวร

1) เนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากสิ่งที่ผู้ให้บริการหรือบริษัทประกาศ 

2) เนื้อหาที่มีการใช้คำด่า คำหยาบคาย ฯลฯ

3) เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ

4) เนื้อหาที่เยาะเย้ย หรือดูหมิ่นประเทศอื่นๆ ชาติพันธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือความพิการ

5) เนื้อหาต่อต้านสังคม

6) เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร

7) การใช้ภาษาเสื่อมเสียที่ดูหมิ่นบุคลิกภาพที่ผิดปกติในบรรทัดฐานทางสังคม หรือยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองฝ่ายเดียวจนก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่น

8) ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

9) การใช้ภาษาคลุมเครือเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่บริสุทธ์

10) มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้งชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

11) มีเนื้อหาที่พิจารณาแล้วว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรือไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง

12) มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง

13) การใช้เพียงพยัญชนะหรือบางตัวอักษรเพื่อดัดแปลงบางคำ เช่น การเติมตัวอักษรอื่นๆ แทน ในด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเจตนาจะสื่อถึงชื่อซึ่งขัดต่อข้อบังคับตาม 12 ข้อข้างต้น

14) การโพสต์เนื้อหามากเกินไปในหน้าต่างแชทหรือโพสต์เนื้อหาเดิมซ้ำๆ เพื่อขัดขวางการใช้งานแชทของสมาชิกอื่นอีกหลายๆ ท่าน

15) ก่อกวนการสนทนาของผู้อื่น โดยการพิมพ์ตัวเลขซ้ำๆ ลงในแชทอย่างไม่มีความหมาย

16) มีเนื้อหาที่มีเรื่องต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการอื่นๆ

 

※ การระงับการใช้ อาจมีการดำเนินการระงับการแชททันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

※ หากตรวจสอบพบการกระทำที่ละเมิดตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางเกณฑ์การระงับการใช้งานเกม อาจมีการดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานเกมทันที

※ ทั้งนี้ ‘ระยะเวลาการระงับ’ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดข้อกำหนด

※ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในเนื้อหาที่สมาชิกจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้ เนื่องจากสมาชิกถูกระงับการใช้งาน
※ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ลบ และรีเซ็ตไอเทมที่มีมูลค่าเป็นราคาสามเท่าของไอเทมที่ได้มาโดยการละเมิดนโยบายการให้บริการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถคำนวณค่าของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องได้อย่างชัดเจน อาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมถึงสองแสนล้านซิลเวอร์
※ กำไรที่ได้รับจากการละเมิดนโยบายการให้บริการ อาจถูกเพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม
※ หากไม่ได้มีเจตนาหรือกำไรที่ได้รับในเกมจากการใช้ในทางที่ผิด มีผลกระทบต่อความสมดุลภายในเกมหรือต่อระบบในระดับที่ต่ำมาก จะดำเนินการเรียกปรับเฉพาะไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และอาจถูกยกเว้นจากการเรียกปรับสูงสุด 3 เท่า
※ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายการให้บริการ ข้อมูลเกมบางส่วน เช่น ชื่อตระกูล ชื่อตัวละคร และชื่อกิลด์ของสมาชิกอาจถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์และประกาศลงในกระดานข่าวอย่างเป็นทางการ

 

6. ยื่นเรื่องคัดค้านเกี่ยวกับการระงับการใช้งาน

• วิธียื่นเรื่องคัดค้าน

- สมาชิกสามารถยื่นเรื่องคัดค้านเกี่ยวกับการสอบถาม คำร้อง คำแนะนำ และการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับบัญชี รวมทั้งการให้บริการเกมผ่านทางการติดต่อโดยตรงที่เว็บไซต์ [แจ้งปัญหา 1:1]

• ผลจากการยื่นเรื่องคัดค้าน
- หากพิจารณาแล้วว่าการคัดค้านของสมาชิกนั้นชอบธรรม บริษัทจะยกเลิกการลงโทษที่ใช้กับสมาชิกทันที และกู้คืนไอเทมที่ถูกดำเนินการ
- หลังจากที่ดำเนินการลงโทษไปแล้ว หากเงื่อนไขการลงโทษมีการเปลี่ยนแปลงจากการยื่นคำคัดค้านเข้ามา ระยะเวลาการลงโทษตามเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะมีผลย้อนหลังนับจากเวลาที่เริ่มลงโทษครั้งแรก
- หากมีการระงับการใช้งานชั่วคราว และไม่ยื่นคำคัดค้านเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด การถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจะยังคงมีผลใช้อยู่ และหากคำคัดค้านที่ยื่นเข้ามานั้นถูกพิจารณาแล้วว่าไม่มีความชอบธรรม บัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นระงับการใช้งานถาวรทันที
 
7. นโยบายและเกณฑ์ในการช่วยเหลือการกู้คืนจากการถูกลักลอบ
• นโยบายการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบ
- สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบใช้บัญชี/ชื่อ/การชำระเงิน
- ในกรณีที่ถูกลักลอบ ท่านสามารถสอบถามทาง [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ] เพื่อดำเนินการกู้คืนความเสียหายได้
- ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบ เพื่อดำเนินการกู้คืน
- เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและดำเนินการตรวจสอบ ท่านจำเป็นต้องยินยอมการระงับการใช้งานชั่วคราว โดยบริษัทจะทำการระงับชั่วคราวสูงสุดเป็นเวลา 7 วัน และจะไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่มีระยะเวลาการใช้งานด้วยสาเหตุนี้ หากสมาชิกไม่ยินยอมต่อการระงับการใช้งานชั่วคราว สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจมีความยากลำบากในการตรวจสอบ
- การตรวจสอบและกู้คืนเกี่ยวกับการลักลอบอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 30 วัน
- หากบัญชีที่ถูกลักลอบเป็นบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานเป็นระยะเวลาที่กำหนดหรือถาวร บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเนื้อหาใน [ ข้อที่ 1 หลักการทั่วไป - สิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก ] ของนโยบายการให้บริการนี้ โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลข้อมูลบัญชีของตน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดในการดูแลข้อมูลบัญชี จนทำให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้งานข้อมูลบัญชีและมอบความเสียหาย

• เกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบ
- บริษัทอาจใช้เวลานานในการตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือ ไม่สามารถดำเนินการกู้คืนได้ หากการถูกลักลอบได้ผ่านมานานแล้ว ( ประมาณ 15 วัน )
- บริษัทจะดำเนินการตัดสินตามผลการตรวจสอบว่าเป็นไอเทมที่สามารถกู้คืนหรือไม่

- หากท่านไม่ได้ใช้การตั้งค่าการลงทะเบียน PC หรือเปิดใช้งาน OTP ของระบบรักษาความปลอดภัยที่บริษัทให้บริการ จะไม่สามารถช่วยเหลือในการกู้คืนได้
- การกู้คืนจะอยู่ภายใต้ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบด้านล่างนี้ สำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะถูกพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่
- ไอเทมที่ถูกกู้คืนอาจมีความแตกต่างจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
• ในกรณีที่สมาชิกได้รับไอเทมเพิร์ลเป็นของขวัญจากบัญชีที่ไม่รู้จัก สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งเนื้อหาดังกล่าวมายัง [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ] หากบริษัทตรวจสอบพบว่าบัญชีที่มอบของขวัญเป็นบัญชีที่ถูกลักลอบ บริษัทจะถือว่าบัญชีผู้ได้รับของขวัญที่ไม่ได้แจ้งมายังศูนย์บริการลูกค้า เป็นบัญชีที่ได้ร่วมในการลักลอบ และดำเนินการระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าวด้วย
• หากท่านถูกระงับการใช้งานเนื่องจากบัญชีของท่านได้รับของขวัญจากบัญชีที่ไม่รู้จัก แต่สามารถยืนยันว่าท่านไม่ได้ร่วมในการลักลอบ บริษัทอาจยกเลิกการระงับการใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถยืนยันว่าท่านไม่ได้ร่วมในการลักลอบ หรือ บริษัทตัดสินว่าเป็นบัญชีที่ร่วมในการลักลอบ บัญชีนั้นจะไม่สามารถยกเลิกการระงับการใช้งานได้

 

<เกณฑ์กู้คืนการถูกลักลอบ>

หมวดหมู่

รายละเอียด

การกู้คืน

ข้อควรทราบ

ตัวละคร

ตัวละครที่ไม่ได้ถูกลบโดยตน

O

 

พาหนะ

พาหนะ(ลา, ม้า, อูฐ, ช้าง, รถม้า, เรือ, พาหนะกิลด์ ฯลฯ)

O

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ขายให้แก่ NPC หรือ จัดส่งม้าราชวงศ์

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการขายพาหนะทั้งหมด

- ไม่สามารถกู้คืนพาหนะที่ได้ผสมพันธุ์ แลกเปลี่ยน ขายในตลาดม้า ถูกขายให้แก่ผู้เล่นอื่นโดยปกติ

- สถานะการกู้คืนอาจแตกต่างจากสถานะในช่วงเวลาที่ถูกลักลอบ

ไอเทม

        

ไอเทมที่ไม่ได้ถูกขาย แลกเปลี่ยน ซื้อ และใช้โดยตน

O

- จำนวนและสถานะของไอเทมที่กู้คืนอาจมีความแตกต่าง

ไอเทมที่ไม่ได้ถูกเสริมประสิทธิภาพโดยตนเอง

X

- ไม่สามารถกู้คืนด้วยระบบที่กำหนดผลลัพธ์ตามอัตรา

ไอเทมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวมโดยตน

X

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ผู้เล่นอื่นได้ซื้อจากตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวมโดยปกติ

ACOIN/ร้านค้าเพิร์ล

Acoin เพิร์ล และไมล์ ที่ไม่ได้ใช้โดยตน

O

- สามารถกู้คืนหลังการถอนไอเทมที่ซื้อ

- สำหรับไอเทมที่มีระยะเวลาการใช้งาน สามารถกู้คืนหลังจากที่ลบระยะเวลาการใช้งานที่เหลือ

การส่งของขวัญในร้านค้าเพิร์ลที่ไม่ได้กระทำโดยตน

O

- ดำเนินการเรียกคืนไอเทมหรือบล็อกบัญชีของผู้ที่ได้รับของขวัญตามผลการตรวจสอบ

- ถอนไอเทมที่ได้รับเป็นของขวัญ ในกรณีที่เป็นไอเทมกดใช้ หรือมีระยะเวลาใช้งาน จะมีการลบผลประโยชน์และระยะเวลาที่เหลือ

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยเงินจริง

- ไอเทมที่ได้รับเป็นของขวัญจากบัญชีลักลอบ ไม่ว่าจะกระทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจถูกเรียกคืนและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

※ บริษัทไม่อาจดำเนินการกู้คืนสำหรับความเสียหายที่สมาชิกสร้างความเสียหายโดยเจตนา ละเมิดการตั้งค่าระบบ และเนื้อหาเกมที่สามารถใช้ในทางที่ผิด
※ บริษัทไม่อาจกู้คืนสถานะของไอเทมได้ หากเป็นไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่สามารถใช้งาน จากการอัพเดทเนื้อหาเกม
※ การกู้คืนจะดำเนินตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกบันทึก
※ บริษัทจะตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางด้านบน

 

8. นโยบายการจัดการชื่อที่ไม่มีการใช้มาเป็นเวลานาน

• เพื่อการปรับปรุงบริการและการทำงานของเกมที่ราบรื่น บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ (ชื่อตระกูล, ชื่อตัวละคร, ชื่อกิลด์) ของตระกูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตระกูลที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานาน”) และ กิลด์/แคลน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิลด์ (แคลน) ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานาน") ที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้อย่างเสรี

- ไม่ได้เชื่อมต่อเข้า Black Desert เป็นเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

- สมาชิกภายในกิลด์ (แคลน) ไม่ได้เชื่อมต่อเข้า Black Desert เป็นเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อกิลด์ (แคลน) ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเวลานาน บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเปลี่ยนชื่อและเนื้อหาผ่านประกาศบนเว็บไซต์ 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง

 

 

- มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี