Black Desert Remastered

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อ 1 ( วัตถุประสงค์ )

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ, หน้าที่, ความรับผิดชอบ และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นของผู้ใช้บริการเกมและบริการอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึงบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกมที่บริษัทให้บริการ อาทิ เว็บไซต์, เว็บบอร์ด และอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการเกม") ที่ให้บริการโดยบริษัท PearlAbyss H.K. Limited และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Pearl Abyss” หรือ “บริษัท”)

 

ข้อ 2 ( ข้อจำกัดความ )

① ข้อจำกัดความที่ใช้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จะมีดังนี้

 1. 1. “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง สัญญาระหว่างบริษัทและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกมที่ให้บริการโดยบริษัท
 2. 2. “ผู้ใช้บริการเกมของ Pearl Abyss” หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการเกมของบริษัท ด้วยบัญชีที่ออกให้หลังจากการสมัครสมาชิกและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการในการใช้งานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้โดยบริษัท
 3. 3. “บริการเกมของ Pearl Abyss” หมายถึง เกมและบริการอื่นๆ ที่บริษัทได้เปิดให้บริการกับสมาชิก
 4. 4. “โลกของเกม” หมายถึง โลกเสมือนจริงที่มีสมาชิกหลายคน เล่นเกมตามข้อกำหนดร่วมกัน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ภายในเกม เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อสังคม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 5. 5. “บัญชีเกม (ID) ของ Pearl Abyss” หรือ “Pearl Abyss ID (ID)” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชี”) หมายถึง ชื่อที่ระบุตัวตนของสมาชิก และการใช้บริการเกม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่เลือกโดยผู้ใช้
 6. 6. “ข้อมูลผู้ใช้งานของ Pearl Abyss” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้งาน”) หมายถึง ข้อมูลทั่วไปที่สมาชิกส่งให้กับบริษัท เช่น บัญชี รหัสผ่าน ชื่อ ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น เช่น ข้อมูลการใช้งานเกม สถานะการชำระเงิน เป็นต้น
 7. 7. “ตัวละคร” หมายถึง ข้อมูลเกมที่สมาชิกได้เลือก และจัดการตามลักษณะที่บริษัทมีให้ในโลกของเกม เพื่อใช้บริการเกม
 8. 8. “PASSWORD” หรือ รหัสผ่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) หมายถึง รหัสที่เป็นการรวมกันของตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่สมาชิกได้เลือกและจัดเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของสมาชิกว่าเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี
 9. 9. “Acoin” หมายถึง เงินตราทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าใช้ในการชำระสินค้าต่างๆ ที่บริษัทได้จัดหาไว้ให้
 10. 10. "การเติมเงิน" หมายถึง การที่สมาชิกซื้อ “Acoin” โดยใช้วิธีการชำระเงินที่บริษัทกำหนดไว้
 11. 11. "เงินกิจกรรม" หมายถึง “Acoin” ที่ได้จากวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การเติมเงิน เช่น “Acoin” ที่ได้รับเป็นโบนัส, จากกิจกรรม, เนื้อหาเกมที่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 12. 12. "เนื้อหาเกมที่มีค่าใช้จ่าย" หมายถึง การที่สมาชิกเติมเงินเพื่อซื้อหนึ่งในเนื้อหาเกมออนไลน์ที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผลหรือให้ผลพิเศษที่มีประโยชน์ต่อการใช้บริการเกมและเว็บไซต์ทางการ
 13. 13. "โพสต์" หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบด้วยตัวอักษร เอกสาร ภาพ เสียง รูปภาพ หรือสื่อผสมใดๆ ที่โพสต์ไว้ในบริการเกม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกมของสมาชิก
 14. 14. "บริการเครือข่ายธุรกิจ" หมายถึง บริการที่บุคคลที่ 3 ดำเนินการร่วมกันกับบริษัท เช่น “บริการเกม” ที่ผู้เสนอเสนอให้บริการแยกต่างหาก ซึ่งเป็นบริการที่เชื่อมโยงกับ “บริการเกม” ของบริษัท
 15. 15. "สถานที่ทำงาน" หมายถึง สถานที่ซึ่งระบุไว้ว่าเป็น "สถานที่ประกอบธุรกิจ" ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ดำเนินกิจการเกมคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้งาน ได้มาใช้งานอยู่เสมอ และดำเนินการธุรกิจตามที่เป็นไปตามจริง

② คำจำกัดความของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เงื่อนไขการใช้บริการหรือนโยบายการให้บริการของแต่ละบริการ ยกเว้น ดังที่ระบุในมาตรา 1 ข้างต้น

 

ข้อ 3 ( รายละเอียดการให้บริการข้อมูลของบริษัท )

 1. 1. บริษัทจะลงประกาศรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในเว็บไซต์ทางการของเกม หรือในหน้าจอเริ่มต้นของเกม เพื่อให้สมาชิกสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถเรียกดู นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้บริการได้ ผ่านทางหน้าจอการเชื่อมต่อเมื่อเข้าสู่เกม

 

[ข้อมูลบริษัท]

เว็บไซต์ : Pearl Abyss H.K. Limited

 

[การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน (บริการลูกค้า)]

เว็บไซต์ : http://www.th.playblackdesert.com

 

[ข้อตกลง]

 1. 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. 2. เงื่อนไขการใช้บริการ (เงื่อนไขการใช้บริการนี้)

 

ข้อ 4 ( การแจ้งและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการ )

① บริษัทจะเผยแพร่เนื้อหาของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ หน้าจอเริ่มต้นของเกม หรือหน้าจอเชื่อมต่อเกม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้สะดวก

② บริษัทจะต้องมีมาตรการ เพื่อให้สมาชิกสามารถสอบถาม และตอบกลับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้บริการนี้กับทางบริษัทได้

③ บริษัทจะให้ข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น การยกเลิกการเป็นสมาชิก การขอรับเงินคืนหากชำระเงินเกินจำนวน การยุติหรือยกเลิกสัญญา การยกเว้นและจำกัดความรับผิดของบริษัท การชดเชยค่าเสียหายแก่สมาชิก ด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวหนา หรือมีจุดสังเกตเด่นชัด หรือนำเสนอด้วยหน้าจอการเชื่อมต่อที่แยกต่างหาก หรือหน้าจอป็อปอัพ ฯลฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้สะดวก

④ บริษัทอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

⑤ หากบริษัทประสงค์จะแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บริษัทจะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทจะประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่เงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ สมาชิกจะสามารถทราบรายละเอียดผ่านทางหน้าจอเริ่มต้นหรือหน้าจอการเชื่อมต่อเกม และบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลเพิ่มอีกช่องทางสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก

⑥ หากบริษัททำการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ หลังจากที่ได้แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ กรณีที่บริษัทมีประกาศโดยชัดเจนแก่สมาชิกว่าหากสมาชิกไม่ได้ระบุความยินยอม หรือปฏิเสธภายใน 15 วัน ให้ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

⑦ หากสมาชิกรายใดไม่เห็นด้วยกับการใช้เงื่อนไขการใช้บริการในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว บริษัทหรือสมาชิกรายนั้นจะสามารถยกเลิกเงื่อนไขการใช้บริการได้

 

ข้อ 5 ( กฎข้อบังคับ )

① บริษัทอาจมีเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบายการให้บริการ") สำหรับบริการเกม และหากเนื้อหามีความแตกต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะถือว่านโยบายการให้บริการดังกล่าว มีผลบังคับใช้แทน

② กรณีใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 6 ( นโยบายการให้บริการ )

① การกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก และเป็นไปเพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการเล่นเกม บริษัทจึงต้องกำหนดขอบเขตของข้อตกลงอย่างละเอียด เนื้อหาของรายละเอียดทั้งหมดนี้ จะอยู่ภายใต้หัวข้อนโยบายการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายการให้บริการ”)

② บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการ โดยการประกาศไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ให้บริการเกม หรือหน้าจอการเชื่อมต่อเกม เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลได้สะดวก

③ ในกรณีที่มีการแก้ไขเนื้อหานโยบายการให้บริการที่ทำให้เกิดผลเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเงื่อนไขการใช้บริการ หรือผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก บริษัทจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตราข้อที่ 4 (การแจ้งและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการ) อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการนั้นอยู่ภายใต้อนุวรรคใดๆ ดังต่อไปนี้ บริษัทจะประกาศให้ทราบตามขั้นตอนในมาตราข้อที่ 2

 1. 1. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่อยู่ในขอบเขตที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ
 2. 2. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
 3. 3. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่มีขอบเขตเนื้อหาที่สมาชิกสามารถคาดการณ์ได้ หรือมีเนื้อหาที่ไม่ต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการที่มีอยู่เดิม

 

ข้อ 7 ( วิธีการสมัครใช้งาน )

① ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการเกมที่บริษัทให้บริการ จะต้องยอมรับเงื่อนไขในเงื่อนไขการใช้บริการ และทำการสมัครเพื่อใช้เกม โดยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ระบุไว้ในหน้าจอเริ่มต้นของเกม หรือในเว็บไซต์ทางการของเกม

② หากทำการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทต้องการ

③ ผู้ใช้งานต้องระบุชื่อตัวและชื่อสกุลตามจริง และข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงของตัวผู้สมัครเองในขณะที่ยื่นคำขอเพื่อใช้งาน ในกรณีที่ชื่อหรือข้อมูลระบุตัวตนเป็นเท็จ หรือถูกขโมยจากบุคคลอื่น สมาชิกนั้นจะไม่สามารถยืนยันใช้สิทธิของสมาชิกตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ และบริษัทสามารถยกเลิก หรือยุติสัญญาการใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการคืนเงินให้กับผู้สมัคร

④ บริษัทให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดังนั้น ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่สามารถสมัครและใช้บริการได้ หากผู้เยาว์ที่กำหนดโดยประเทศที่บริษัทให้บริการดำเนินสมัครใช้บริการ บริษัทจะดำเนินตามมาตราข้อที่ 9

⑤ การให้บริการเกม และบริการของบริษัทร่วมบริการ จะใช้ได้เมื่อสมาชิกยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคุลแก่บุคคลที่ 3 และยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการ รวมไปถึงนโยบายดำเนินงานของผู้ให้บริการเกม

 

ข้อ 8 ( การอนุมัติและข้อจำกัดในการขอใช้งาน )

① เมื่อผู้ใช้ยื่นคำขอเข้าใช้งานโดยระบุชื่อจริง และข้อมูลจริง ตามข้อมูลที่บริษัทร้องขอจากผู้ใช้งาน

บริษัทจะต้องอนุมัติการสมัครเข้าใช้งาน เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรอื่น

② คำขอดังต่อไปนี้ บริษัทอาจพิจารณาไม่ยอมรับ และสามารถยกเลิกการอนุมัติที่ได้เคยให้ไว้ได้

 1. 1. เมื่อผู้สมัครละเมิดสิทธิในมาตราข้อที่ 7
 2. 2. เมื่อชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิต, โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์ไร้สาย, บัญชีธนาคาร เป็นต้น ของบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้มาโดยการลักทรัพย์
 3. 3. เมื่อจำเป็นต้องจำกัดสิทธิ์การให้บริการเกมแก่สมาชิกที่สมัครเข้าใช้งานและเชื่อมต่อเข้าใช้บริการเกมผ่านการให้บริการเกมของบริษัทอื่น ในพื้นที่ที่บริษัทเปิดให้บริการเกม Black Desert อยู่
 4. 4. เมื่อจำเป็นต้องจำกัดสิทธิ์การให้บริการเกมแก่สมาชิกที่สมัครเข้าใช้งานและเชื่อมต่อเข้าใช้บริการเกมผ่านการใช้บริการเกมของบริษัทอื่น ในพื้นที่ที่บริษัทจะทำสัญญาให้บริการเกมผ่านทางบริษัทอื่นในภายหลัง
 5. 5. เมื่อสมัครใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

③ กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจชะลอการพิจารณาการรับสมัครไว้ก่อน จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข

 1. 1. เมื่อไม่มีพื้นที่ว่างในระบบภายในบริษัท หรือมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น
 2. 2. เมื่อเกิดอุปสรรคในการให้บริการ หรือเกิดอุปสรรคด้านช่องทางการชำระค่าบริการ
 3. 3. เมื่อเป็นการยากที่จะอนุมัติการสมัครเข้าใช้งาน เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวที่คล้ายคลึงกันข้างต้น

 

ข้อ 9 ( การยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเกี่ยวกับสิทธิในการใช้งานของผู้เยาว์)

① บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสิ้น โดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้งานมีภูมิลำเนาอยู่ หากผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ประสงค์จะใช้บริการเกมแบบชำระเงินหลังจากเข้าร่วมสมาชิก บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการด้วยการยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้งานไม่ได้รับการยินยอมจากตัวแทนโดยชอบธรรม

② บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หากพบว่าผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ได้ใช้บริการโดยไม่ได้รับการยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

 

ข้อ 10 ( บัญชีสมาชิก (ID) และรหัสผ่าน )

① บริษัทให้บัญชีแก่สมาชิกในรูปแบบการผสมระหว่างตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่สมาชิกเลือก เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูล และสนับสนุนคู่มือการใช้บริการสำหรับสมาชิก

② บริษัทดำเนินการจัดการในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบว่าสมาชิกสามารถใช้บริการผ่านทางข้อมูลบัญชีได้หรือไม่

③ สมาชิกต้องบริหารจัดการข้อมูลบัญชีของตนด้วยความรอบคอบ สมาชิกต้องรับผิดต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกละเลยที่จะจัดการข้อมูลบัญชีของตน หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้งาน

④ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการจัดการรหัสผ่านของตัวเอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอโดยบริษัท ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวเอง หรือส่งเอกสารประจำตัวที่บริษัทกำหนด

⑤ สมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่ประสงค์ดี

⑥ บริษัทอาจกำหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อรักษาข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่นข้อมูลบัญชี ฯลฯ จากเหตุผลด้านความปลอดภัยเร่งด่วน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีที่สมาชิกถือครองในการเข้าถึงครั้งแรกหลังกำหนดวันที่บริษัทได้มีการแจ้งแก่สมาชิก

⑦ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยแจ้งบริษัททางออนไลน์ หรือส่งอีเมล หรือวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบก่อนล่วงหน้า

⑧ สมาชิกไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาของบริการเกม

อย่างไรก็ตาม สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามคำร้องขอของบริษัท หากบริษัทขอให้สมาชิกเปลี่ยนแอคเคาท์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. 1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
 2. 2. เพื่อให้เข้ากับบริการอื่นๆ ตามนโยบายการให้บริการ หรือนโยบายอื่นๆ ของบริษัท
 3. 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีให้สอดคล้องตามกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัท

⑨ สมาชิกสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ผ่านหน้าจอการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะไม่สามารถแก้ไขชื่อจริง วัน/เดือน/ปีเกิด และชื่อบัญชี (ID อีเมล) ฯลฯ ได้

⑩ หากสมาชิกต้องการให้ข้อมูลแก่บริษัทตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง และจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ

 

ข้อ 11 ( การคุ้มครอง และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล )

① บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อมูลบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

② ในการให้บริการที่สัญญาไว้กับสมาชิก บริษัทสามารถมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บริษัทผู้รับช่วงต่อได้ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในนามของบริษัท โดยบริษัทผู้รับช่วงต่อมีหน้าที่แจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้ง เมื่อต้องการได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทมีหน้าที่จัดการ ตรวจสอบดูแล บริษัทผู้รับช่วงต่อเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

③ หลังจากที่ "บริษัท" ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ "ผู้ให้บริการหรือจากบุคคลที่สาม" ตามความยินยอมของสมาชิก เพื่อให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยง นอกเหนือจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท "ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม" จะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนอกจากนี้ นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ "บริษัท" ไม่มีผลใช้กับไซต์ที่ดำเนินการและจัดการโดย "ผู้ให้บริการ"

④ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานที่ถูกเปิดเผย โดยสาเหตุจากความผิดของผู้ใช้งานเอง

 

ข้อ 12 ( การให้ข้อมูลเกม )

บริษัทจะแสดงรายการต่อไปนี้ในหน้าจอเริ่มต้นของไซต์เกมแต่ละแห่ง หรือบนหน้าแรกของบริการเกม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบได้โดยสะดวก

 1. 1. ชื่อบริษัท
 2. 2. ชื่อเกม
 3. 3. ระดับการใช้งาน
 4. 4. เลขที่การจัดประเภทระดับการใช้งาน
 5. 5. วันที่ผลิต
 6. 6. หมายเลขรายงาน หรือหมายเลขทะเบียนของผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายเกม
 7. 7. เรื่องอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

ข้อ 13 ( ภาระผูกพันของบริษัท )

① บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ,ข้อบังคับ ,ปฏิบัติตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

② บริษัทจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย และจะปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะไม่เปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของสมาชิกแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

③ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือข้อมูลสูญหายในระหว่างการปรับปรุงบริการที่ทำขึ้น เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาติดขัด บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา หรือเรียกกู้คืนข้อมูลโดยเร็วที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อบกพร่องทางเทคโนโลยี และอุปสรรคที่ยากต่อการแก้ไข

④ บริษัทจะจัดการบริการสนับสนุนลูกค้า จัดการข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และการแจ้งข้อผิดพลาดของสมาชิก ฯลฯ สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเกม และรายละเอียดจะเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ

⑤ บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในเรื่องของคำจำกัดความ ขั้นตอน และเนื้อหาของสัญญากับผู้ใช้ เช่นการทำสรุปสัญญาการใช้ การเปลี่ยนแปลงสัญญา และการสิ้นสุดสัญญา เป็นต้น

 

ข้อ 14 ( หน้าที่ของสมาชิก )

① สมาชิกจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. 1. แจ้งเท็จเมื่อสมัครหรือเปลี่ยนแปลง
 2. 2. ขโมยข้อมูลของผู้อื่น
 3. 3. แอบอ้างเป็นพนักงาน ผู้ดำเนินงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 4. 4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่โพสต์โดยบริษัท
 5. 5. ส่ง หรือโพสต์ข้อมูลที่บริษัทห้าม (เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
 6. 6. สร้าง แจกจ่าย ใช้งาน และโฆษณาโปรแกรม อุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไม่ได้สนับสนุน หรือรับรอง
 7. 7. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ของบริษัท และบุคคลที่สามอื่นใด
 8. 8. สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง และขัดขวางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลที่สาม
 9. 9. เปิดเผย หรือโพสต์ข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี เช่นการพูดลามกอนาจาร หรือความรุนแรง ผ่านการเขียน วิดีโอ เสียง และอื่นๆ
 10. 10. ได้รับข้อมูลเกม (บัญชี ตัวละคร ไอเทมในเกม ฯลฯ) ในลักษณะที่ไม่ปกติ และทิ้งให้ในลักษณะที่เป็นการแลกเปลี่ยนมูลค่าทางการเงิน (การโอน, การขาย ฯลฯ) หรือโดยการให้วัตถุที่เป็นหลักประกัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์เช่า
 11. 11. ชักชวน หรือโฆษณาการกระทำในข้อ 10
 12. 12. ใช้บริการเกม เพื่อทำกำไร การขาย การโฆษณา ทำกิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ โดยปราศจากความยินยอมของบริษัท
 13. 13. การกระทำอื่นๆ ที่เป็นที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ไม่เป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์ทางสังคมที่ดีและระเบียบทางสังคมโดยทั่วไป
 14. 14. ใช้บริการโดยใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของบริการ
 15. 15. รับไอเทมจากผู้ใช้รายอื่นด้วยการหลอกลวง หรือเล่นพนัน
 16. 16. ใช้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม โดยใช้กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงชื่อสมัครใช้ การใช้งานเกม การคืนเงินที่ชำระ ฯลฯ ที่สนับสนุนให้โดยบริษัท และบริษัทผู้รับชำระ
 17. 17. ขัดขวางการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะกระทำโดยเจตนา หรือโดยประมาทเลินเล่อ
 18. 18. คัดลอก แจกจ่าย หรือใช้ข้อมูลไปในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับผ่านบริการของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนล่วงหน้า

② สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการและเว็บไซต์ของเกม รวมทั้งการแจ้งอื่นๆ ของบริษัท

③ สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตาม นโยบายการให้บริการประเภทอื่นๆ อาทิเช่น ประเภทของการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 1, 2 หรือข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. 1. ข้อจำกัดในชื่อเล่นของสมาชิก ชื่อบัญชี ชื่อตัวละคร ชื่อตระกูล และชื่อกิลด์
 2. 2. ข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการสนทนา ฯลฯ
 3. 3. ข้อจำกัดในการใช้งานกระดานข้อความ
 4. 4. ข้อจำกัดในวิธีการเล่นเกม
 5. 5. เรื่องที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริการเกม
 6. ภายในขอบเขตที่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้บริการเกมของผู้ใช้รายอื่น

④ การจัดการข้อมูลบัญชีเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกจะต้องไม่ใช้งานบัญชีของบุคคลที่สาม หรือเปิดบัญชีของตนให้กับบุคคลที่สามเข้าใช้งาน

⑤ สมาชิกต้องไม่ซื้อไอเทม, แพ็คเกจ หรือเติม Acoin โดยการเรียกเก็บเงินจาก Acoin ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การโจรกรรมบัตรเครดิต โทรศัพท์แบบมีสาย หรือแบบไร้สาย บัญชีธนาคาร ฯลฯ และสมาชิกต้องไม่ทำการขโมย หรือใช้ Acoin ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

⑥ สมาชิกจะตรวจสอบนโยบาย และระเบียบต่างๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่นเรื่องที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ ประกาศในหน้าแรกของบริการเกม หรือเว็บไซต์เกมแต่ละเกม และนโยบายการให้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้น เป็นต้น

 

ข้อ 15 ( บทบัญญัติ และการระงับการให้บริการเกม ฯลฯ )

① บริษัทจะให้บริการดังต่อไปนี้แก่ผู้ใช้

 1. 1. บริการเกม
 2. 2. บริการรักษาความปลอดภัย
 3. 3. บริการคุ้มครองลูกค้า
 4. 4. บริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. 5. บริการอื่นใดที่บริษัทจัดให้แก่สมาชิกผ่านข้อตกลงเพิ่มเติม หรือข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทอื่น

② โดยปกติ ชั่วโมงการให้บริการเกมคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน (00:00-24:00), 7 วันต่อสัปดาห์ และเปิดตลอดปี

③ อย่างไรก็ตามข้อ 2 ข้างต้นอาจไม่สามารถให้บริการเกมเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ตามภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และบริษัทไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่ต้องให้บริการเกมในช่วงเวลาดังกล่าว

 1. 1. ในกรณีที่ต้องบำรุงรักษา การเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสาร เช่นคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเป็นครั้งคราว และเมื่อมีความจำเป็นในการให้บริการเกม
 2. 2. หากจำเป็นต้องตอบสนองต่อความไม่เสถียรของบริการที่ไม่คาดคิด เช่นการบุกรุกทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการเจาะระบบ อุบัติเหตุการสื่อสาร การหยุดชะงักบริการของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการ หรือพฤติกรรมการใช้เกมที่ผิดปกติของสมาชิก
 3. 3. เมื่อการให้บริการถูกห้ามในลักษณะ จำกัดเวลาใช้ หรือจำนวนครั้งที่ใช้ ฯลฯ ที่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และนโยบายของบริษัท
 4. 4. หากไม่สามารถให้บริการเกมตามปกติได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะไฟฟ้าดับ
 5. 5. ในกรณีที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการที่จำเป็นของบริษัท เนื่องจากการแบ่งแยกกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ การยกเลิกการดำเนินธุรกิจ การลดลงของกำไรของบริการเกมในปีนั้น เป็นต้น

④ บริษัทอาจระงับการให้บริการเกมเป็นระยะเวลาหนึ่งๆ เป็นรายสัปดาห์ หรือรายปี ตามข้อ 3 หัวข้อที่ 1 ข้างต้น ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยประกาศให้สมาชิกทราบโดยชัดเจนที่หน้าจอเกมเริ่มต้น หรือบนหน้าแรกของบริการเกม

⑤ บริษัทอาจระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 3 หัวข้อ 2 ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจประกาศดังกล่าวในหน้าจอเริ่มต้นของเกม หรือบนเว็บไซต์บริการเกมในภายหลัง

⑥ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ อันเกี่ยวกับการใช้บริการฟรีของบริษัท เว้นแต่จะเกิดจากความตั้งใจ หรือปล่อยปละละเลยที่ชัดแจ้งในส่วนของบริษัท

⑦ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้บริการแบบชำระเงินตามข้อตกลงระหว่างบริษัท และสมาชิก หากบริการมีการระงับ หรือผิดพลาดอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 4 ชั่วโมง (สะสม) ต่อวัน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุผลของบริษัท ฯ เฉพาะกับบัญชีของสัญญาการใช้งานต่อเนื่อง ชั่วโมงการให้บริการจะขยายได้ฟรี 3 ครั้ง นับจากเวลาที่ถูกระงับ หรือผิดพลาด และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยแยกต่างหากจากบริษัท อย่างไรก็ตามในกรณีที่การระงับการให้บริการติดต่อกันนานเกินกว่า 10 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุผล เช่นการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิก เวลาในการให้บริการจะขยายให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยแยกต่างหากจากบริษัท

⑧ ในกรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 3 หัวข้อที่ 3 หรือข้อ 5 บริษัทอาจระงับบริการเกมทั้งหมดได้ ตามความจำเป็นทางด้านเทคนิค และการดำเนินงาน และสามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ภายใน 30 วันผ่านเว็บไซต์ และระงับการให้บริการเกมในภายหลัง หากมีความจำเป็นทำให้บริษัทไม่สามารถประกาศล่วงหน้าได้ บริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบและจะถูกแจ้งเตือนในภายหลัง
⑨ หากบริษัทยุติการให้บริการเกมตามข้อ 8 สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริการฟรี และบริการแบบชำระเงินที่ไม่มีระยะเวลาที่เหลืออยู่ เงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินต่อเนื่อง ไอเทมที่ซื้อที่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน ทั้งนี้ระยะเวลาการใช้บริการที่ได้ชำระเงินไว้ ที่ไม่มีการจำกัดระยะเวลาการใช้งาน จะให้ถือว่าจะสิ้นสุดเมื่อยุติการให้บริการ

⑩ บริการเกมบางประเภท อาจมีการคิดค่าธรรมเนียม และมีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการใช้บริการแบบชำระเงินซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการที่กำหนดโดยบริษัท

⑪ บริษัทอาจขอให้สมาชิกติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทจัดหามา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ก่อนที่สมาชิกจะติดตั้งโปรแกรม บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลที่สำคัญ เช่นความจุ ฟังก์ชันการใช้งาน วิธีการถอนการติดตั้ง และผลกระทบต่อโปรแกรมอื่นๆ ตามลักษณะของโปรแกรม และได้รับความยินยอมให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม อย่างไรก็ตามหากสมาชิกตั้งค่าตัวเลือกเบราเซอร์ให้ติดตั้งโปรแกรม ActiveX โดยอัตโนมัติ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงแล้ว ที่จะติดตั้งโปรแกรม ActiveX และสามารถติดตั้งโปรแกรมได้โดยไม่ต้องมีการยืนยันอื่นเพิ่มเติม

⑫ บริษัทอาจละเว้นการประกาศข้อความสำคัญ และได้รับความยินยอมเมื่อจำเป็นต้องมีการติดตั้งแพตช์แก้ไข หรือการอัปเดต ตราบเท่าที่บริษัท จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการประกาศไว้ก่อนหน้าในข้อ 11

 

ข้อ 16 (บริการเกม และการแก้ไขเนื้อหา )

① สมาชิกสามารถใช้บริการเกมที่บริษัทจัดหาให้ได้ตามเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการให้บริการ และกฎกติกาของเกมที่บริษัทกำหนด

② โลกของเกมที่บริษัทให้บริการแก่สมาชิกผ่านบริการเกมเป็นโลกเสมือนที่สร้างขึ้นโดยบริษัท และบริษัทมีสิทธิ์ที่ครอบคลุมในการสร้าง เปลี่ยนแปลง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเนื้อหาของเกม โดยเนื้อหาของบริการเกม และบริการของบริษัทร่วมบริการ ที่ทางบริษัทจัดหามาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (แพทช์) ตามความต้องการด้านเทคนิค และการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งผู้ใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทางการ

③ เมื่อใช้บริการของบริษัทผู้ร่วมบริการ สมาชิกมีหน้าที่ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทผู้ร่วมบริการ เช่น รายละเอียดของการบริการ ภาระผูกพันของบุคคลที่สาม และสิทธิหน้าที่ของผู้ใช้จะได้รับการระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการอื่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทผู้ร่วมบริการ”) ที่มีให้โดยบุคคลที่สาม สำหรับแต่ละบริการของบริษัทผู้ร่วมบริการ

④ บริษัทสามารถจัดระเบียบ และแยกเกมต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ให้ไว้ในหน้าแรก และในบริการเกมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการเกม ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบอย่างชัดเจน และผู้ใช้งานจะได้รับบริการจากไซต์ที่จัดใหม่ หรือแยกออกจากกันต่อไป

⑤ ในกรณีจำเป็น บริษัทอาจเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลง การวางแผนบริการเกม หรือข้อมูลเกี่ยวกับเกม

 

ข้อ 17 ( การจัดการโพสต์ )

① ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อโพสต์ของผู้ใช้งานเอง ต่อความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญา ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

② บริษัทให้ความสำคัญกับโพสต์ของผู้ใช้งาน และจะป้องกันไม่ให้ถูกแก้ไข หรือถูกลบ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลบ เคลื่อนย้าย ใช้มาตรการลงโทษ หรือปฏิเสธที่จะลงทะเบียนโพสต์ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. 1. หากโพสต์มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือทำให้เสียชื่อเสียงแก่ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม
 2. 2. หากโพสต์เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร หรือเชื่อมโยงกับไซต์ที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 3. 3. เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิใดๆ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ของบริษัทผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม
 4. 4. หากเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักการโพสต์ที่บริษัทกำหนดไว้ หรือตามลักษณะโดยปกติของกระดานข่าว
 5. 5. ในกรณีที่เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับการขายแอคเคาท์ ผู้ใช้เกม ไอเทมในเกม สินทรัพย์เสมือนจริงในเกม ฯลฯ ที่ห้ามไว้ตามนโยบายของบริษัท
 6. 6. หากโพสต์เกี่ยวกับการส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการแฮกเจาะระบบ
 7. 7. หากบ่งชี้ได้ว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
 8. 8. โพสต์มีวัตถุประสงค์ เพื่อการโฆษณา เพื่อหากำไร
 9. 9. หากเป็นการรบกวนการดำเนินงานปกติของบริษัท หรือบริการของบริษัท
 10. 10. ถ้าโพสต์แจกจ่าย หรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ละเมิดระเบียบสาธารณะ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 11. 11. หากมีการตัดสินว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

③ ผู้ใดที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด เนื่องจากการโพสต์ อาจขอให้ระงับ หรือลบกระทู้ตามกฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทต้องใช้มาตรการต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 18 ( การรวบรวมข้อมูล ฯลฯ )

① บริษัท ฯ อาจบันทึกและเก็บข้อมูลการสื่อสารทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การสนทนา ฯลฯ ") รวมถึงบทสนทนาและจดหมายในเกมระหว่างสมาชิกภายในบริการเกม บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อมูลดังกล่าว เพื่อพิจารณาการระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิก ตามคำร้องเรียน หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบในเกม (การขโมยบัญชี การทำธุรกรรมเงินสด การใช้ภาษารุนแรง การฉ้อโกงภายในเกม เช่น การฉ้อฉล การใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในเกม การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบันอื่น ๆ และหากจำเป็นที่ต้องดูข้อมูลการแชทของสมาชิกเพื่อตรวจสอบ ยืนยันและเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 และข้อ 22 หัวข้อ 4 ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้) อนึ่ง ข้อมูลนี้เป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไม่สามารถเข้าถึงได้

② บริษัทสามารถรวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่อง และสเปกของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของสมาชิก ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเกม เช่น การรักษาเสถียรภาพของการให้บริการเกม และโปรแกรมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จะเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับการยินยอมจากสมาชิกแล้ว

 

ข้อ 19 ( กรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ ฯลฯ )

① ลิขสิทธิ์เนื้อหาภายในบริการเกมที่สร้างขึ้นโดยบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท โดยบริษัทให้สิทธิแก่สมาชิกในการใช้เกม ตัวละคร ไอเทมในเกม เงินในเกม จุดไซเบอร์ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเกมตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้ สมาชิกต้องไม่กระทำการเหล่านี้ เช่น การโอน ขาย หรือให้หลักประกันใดๆ

② สมาชิกจะต้องไม่ใช้เพื่อการค้า หรือให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลที่ได้รับโดยใช้บริการเกมที่บริษัทจัดหาไว้ โดยซึ่งข้อมูลที่จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของบริษัท หรือบริษัทผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทผู้เป็นเจ้าของ ผ่านวิธีการคัดลอก ส่ง เผยแพร่ แจกจ่าย กระจายเสียง หรืออื่นๆ

③ สมาชิกจะอนุญาตให้บริษัทใช้การสื่อสารในเกม การสนทนา รูปภาพ เสียง เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหาผู้ใช้" ") ที่สมาชิก หรือผู้ใช้งานรายอื่นอัปโหลด หรือส่งผ่านบริการเกม

 1. 1. ใช้เนื้อหาของสมาชิก เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแก้ไข และการแปลงอื่นๆ (ในรูปแบบใดๆ เช่น การตีพิมพ์ การทำซ้ำ ประสิทธิภาพ การจัดจำหน่าย การแพร่ภาพกระจายเสียง การสร้างผลงานขึ้นใหม่ เป็นต้น โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวกับระยะเวลา และขอบเขต)
 2. 2. บริษัทจะไม่ขาย เช่า หรือโอนเนื้อหาผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน

④ โพสต์ในกระดานข่าวทั่วไป หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงจากการค้นหาบริการ และโปรโมชันที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สำหรับการเข้าถึงนั้น ส่วนหนึ่งจะสามารถดัดแปลง ทำซ้ำ และแก้ไขได้หากมีความจำเป็น

ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และสมาชิกอาจขอโพสต์ที่ถูกลบ แยกจากผลการค้นหา ปกปิด หรืออื่นๆ ผ่านศูนย์ลูกค้า หรือฟังก์ชั่นการจัดการงานบริการ

⑤ หากบริษัทประสงค์จะใช้การโพสต์ของสมาชิกในลักษณะอื่น นอกเหนือจากข้อ 3 และข้อ 4 บริษัทจะต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ฯลฯ

⑥ หากบริษัทฯ พิจารณาว่าการโพสต์ และเนื้อหาการโพสต์ภายในบริการเกมที่โพสต์ หรือจดทะเบียนโดยสมาชิกตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของกิจกรรมที่ต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 บริษัทอาจจะถอดถอน หรือปฏิเสธที่จะลงทะเบียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

⑦ สมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด เนื่องจากข้อมูลที่โพสต์ไว้ในกระดานข่าวที่ดำเนินการโดยบริษัท อาจขอให้ บริษัทลบข้อมูล หรือให้โพสต์เนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

⑧ ข้อ 3 และข้อ 4 จะยังคงมีผลบังคับใช้ในขณะที่บริษัทดำเนินการบริการเกม และจะยังคงใช้ต่อไป แม้จะมีการยกเลิกการใช้งานของสมาชิกรายนั้นแล้ว

 

ข้อ 20 ( การโฆษณา และการทำธุรกรรมกับผู้ลงโฆษณา )

① บริษัทอาจจัดหาข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานที่จำเป็นในระหว่างการใช้บริการเกม โดยแจ้งประกาศทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถยกเลิก หรือปฏิเสธที่จะรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางอีเมล หรือโทรศัพท์ ได้ตลอดเวลา

② บริษัทสามารถวางโฆษณาบนหน้าแรกของบริการเกม อีเมล โทรศัพท์ ฯลฯ ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริการเกม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการส่งแจ้งทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ จะต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกก่อน และสมาชิกที่ได้รับสามารถยกเลิก หรือ ปฏิเสธที่จะรับข้อมูลได้ตลอดเวลาทางอีเมล หรือโทรศัพท์

③ บริการที่บริษัทจัดให้มีรูปแบบต่างๆ เช่น แบนเนอร์ และลิงก์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่จัดให้โดยบุคคลที่สาม

④ หน้าเชื่อมโยงกับหน้าเว็บที่บุคคลที่สามจัดหาให้ตามข้อก่อนหน้านี้ ไม่ใช่พื้นที่ให้บริการของบริษัท บริษัทจึงจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพ และอื่นๆ ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากแก่สมาชิก

 

ข้อ 21 ( บริการเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบ )

① ก่อนที่บริษัทจะเปิดบริการใหม่ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ บริษัทสามารถดำเนินการทดสอบ CBT ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับสมาชิก ในแต่ละกรณี การทดสอบเรื่องระยะเวลา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะมีการประกาศแยกต่างหาก โดยผ่านการประกาศในบริการเกม

② CBT อาจมีการเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือการลบข้อมูลเกม เพื่อให้บริการมีเสถียรภาพ เงินในเกม ตัวละคร ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์บริการทดสอบที่ได้รับโดยผู้ใช้ในช่วงทดสอบ อาจไม่สามารถเรียกคืนได้นอกจากนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างบริการ CBT บริษัทอาจระงับบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแก่สมาชิก เฉพาะความเสียหายโดยตรงเท่านั้น

 

ข้อ 22 ( ข้อจำกัด และการระงับใช้บริการเกม )

① บริษัทอาจจำกัดการใช้บริการเกมของสมาชิกตามประเภทดังต่อไปนี้ โดยข้อผูกพันเฉพาะของสมาชิกในการหลีกเลี่ยงการถูกจำกัด ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการตามข้อ 24

 1. 1. จำกัดสิทธิบางอย่างกับตัวละคร : จำกัดสิทธิ์บางอย่าง เช่นการพูดคุยกับตัวละครในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 2. 2. ข้อจำกัดในการใช้ตัวละคร : จำกัดการใช้ตัวละครของสมาชิกในช่วงเวลาหนึ่ง หรือโดยถาวร
 3. 3. ข้อจำกัดในการใช้บัญชี : จำกัดการใช้บัญชีสมาชิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือโดยถาวร
 4. 4. ข้อจำกัดในการใช้งานสมาชิก : จำกัดการใช้บริการเกมของสมาชิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือโดยถาวร

② ในกรณีที่การจำกัดการใช้งานของบริษัทเป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม บริษัทจะไม่ชดเชยความเสียหายที่สมาชิกได้รับ เช่นการสูญเสียของเนื้อหาที่ได้จากการชำระเงิน และการสูญเสียคะแนน ฯลฯ เนื่องจากผลกระทบจากข้อจำกัดในการใช้งาน

③ บริษัทสามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เช่น จัดประเภทบัญชีที่ไม่ใช้เกมเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนด หรือมากกว่านั้นตามที่ระบุในนโยบายการให้บริการ ฯลฯ เป็น บัญชีที่หยุดการใช้บริการ จำกัดการใช้ หรือลบข้อมูลบัญชี ในกรณีที่มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชกฤษฎีกาที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเดียวกัน หรือเป็นไปเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

④ ในกรณีที่สมาชิกละเมิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 14 ของเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทอาจระงับการใช้บริการเกม หรือยกเลิกสัญญาการใช้งาน โดยการกำหนดระยะเวลาหนึ่ง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่การละเมิด ข้อ 14 ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 5 ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือหากสมาชิกทำความเสียหายต่อบริษัท โดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อ บริษัทอาจยกเลิกการใช้บริการเกม หรือยกเลิกสัญญาการใช้งานโดยตั้งกำหนดระยะเวลาหนึ่งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

⑤ ในกรณีที่มีการระงับ หรือยกเลิกสัญญาตามหัวข้อ 4 บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล หรือลักษณะที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเหตุผลการยกเลิก และวันที่ยกเลิก หรือให้แจ้งแก่สมาชิกผ่านบริการเกมหน้าแรก ในกรณีนี้สมาชิกสามารถอุทธรณ์โดยทำตามขั้นตอนของศูนย์บริการลูกค้าในหน้าแรก

⑥ หากสมาชิกไม่ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของการยกเลิกที่บริษัทได้แจ้งไปแล้ว เนื่องจากความผิดพลาดของสมาชิก บริษัทจะไม่ทำการรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อ 23 ( ข้อจำกัดในการใช้มาตรการชั่วคราว )

① บริษัทอาจระงับการใช้งานบัญชีจนกว่าการตรวจสอบปัญหาต่อไปนี้จะแล้วเสร็จ

 1. 1. หากบริษัทได้รับรายงานว่าแอคเคาท์ของสมาชิกถูกแฮก หรือขโมย
 2. 2. หากสมาชิกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิด เช่น ผู้ใช้โปรแกรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ใช้ที่แสวงหาผลกำไร
 3. 3. บริษัทขอคำยินยอมจากสมาชิกเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขเองได้
 4. 4. หากมาตรการชั่วคราวดังกล่าว เป็นสิ่งที่จำเป็น ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกับที่ระบุข้างต้น

② หากพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ผู้กระทำความผิดตามข้อ 1 บริษัทจะชดเชยเป็นจำนวนหนึ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาในการให้บริการเกม หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น และขยายระยะเวลาการใช้บริการเกมของสมาชิกตามระยะเวลาที่ระงับไว้สำหรับผู้ใช้บริการ แต่ถ้าหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อ 1 และบริษัทขอคำยินยอมจากสมาชิกเพื่อดำเนินการตรวจสอบปัญหาที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขเองได้ สมาชิกจะไม่ได้รับการชดเลยดังกล่าว

 

ข้อ 24 ( เหตุผล และขั้นตอนการจำกัดการใช้งาน )

① บริษัทจะกำหนดเหตุผลและขั้นตอนในการจำกัดการใช้ไว้ในนโยบายการให้บริการ หลังจากพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมด เช่น เนื้อหา ระดับความรุนแรง ความถี่ และผลกระทบ ฯลฯ ของพฤติกรรมการละเมิด

② ถ้าบริษัทจำกัดการใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 สมาชิกจะได้รับแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ทางอีเมล หรือบนหน้าจอเริ่มต้นของเกมหรือบนหน้าแรกของบริการเกม

 1. 1. เหตุผลในการบังคับใช้ข้อจำกัดการใช้งาน
 2. 2. ประเภท และระยะเวลาของข้อจำกัดการใช้งาน
 3. 3. วิธีการอุทธรณ์ต่อข้อจำกัดการใช้งานนี้

 

ข้อ 25 ( ขั้นตอนการอุทธรณ์ข้อจำกัดการใช้งาน )

① หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับข้อจำกัดการใช้งานของบริษัท สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์โดยระบุเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับข้อจำกัดการใช้งานของบริษัท ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออีเมลต่อบริษัท

② บริษัทที่ได้รับการร้องเรียนตามข้อ 1 ต้องตอบข้อคัดค้านของสมาชิกภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งทางอีเมล หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน หากไม่สามารถตอบกลับได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะแจ้งเหตุผลต่อสมาชิก และขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการ

③ บริษัทจะดำเนินการที่สอดคล้องกันตามคำตอบดังกล่าวข้างต้น

 

ข้อ 26 ( การเรียกเก็บเงินและการใช้ Acoin )

① “Acoin” สามารถเติมได้ด้วยวิธีการชำระเงินที่บริษัทจัดให้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีบริษัทพาร์ทเนอร์ชิพรายอื่นที่จัดการวิธีการชำระเงิน สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทคู่ค้านำเสนอ โดยบริษัทจะถือว่าสมาชิกยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการที่นำเสนอโดยบริษัทคู่ค้าแล้ว ก่อนที่จะทำการชำระเงิน

② Acoin สามารถเรียกเก็บในหน่วยต่างๆ ที่กำหนดโดยนโยบายภายในของบริษัท ซึ่งอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือกในแต่ละเกม นอกจากนี้ บริษัทอาจจำกัดวงเงินการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามนโยบาย ในขณะนี้วงเงินการชำระเงินอาจต่างออกไป ตามแต่ละวิธีการชำระเงิน โดยยึดตามนโยบายของบริษัทที่ชำระเงิน หรือกฎระเบียบของภาครัฐ

③ Acoin จะใช้ในการจ่ายเงินสำหรับเกม และเนื้อหาแบบชำระเงิน และสมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงิน และการใช้งานบนเว็บไซต์ได้

④ หากเนื้อหาในบริการเกมเสียหาย ชำรุด หรือถูกลบ เนื่องจากข้อบกพร่องจากทางบริษัท สมาชิกอาจได้รับการชดเชยจาก Acoin หรือเรียกคืนเนื้อหาตามการพิจารณาของบริษัท

⑤ ยอดคงเหลือของ Acoin จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

 

ข้อ 27 ( การขอคืนเงิน Acoin )

① เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ สมาชิกอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดและ Acoin ที่ถูกซื้อทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้

② Acoin หรือไอเทมที่ได้รับมาโดยวิธีการดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถรับเงินคืนได้ : Acoin หรือไอเทมที่มีค่าใช้จ่ายที่สมาชิกไม่ได้ดำเนินการซื้อผ่านช่องทางปกติ และไม่มีบันทึกอยู่ในประวัติการซื้อ, Acoin ที่ได้รับเป็นรางวัลจากการเล่นเกม หรือได้รับเป็นของขวัญจากผู้ใช้บริการบัญชีอื่น, Acoin ที่ได้รับเป็นของรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัท หรือบริษัทคู่ค้า เป็นต้น

③ หากเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีเดียวกับช่องทางการชำระเงินที่สมาชิกใช้ในการชำระค่าบริการ

④ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากการใช้งานบริการเกมถูกระงับหรือถูกยกเลิกสัญญาการใช้งาน เนื่องจากความผิดที่สมาชิกเป็นผู้กระทำ เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ, การละเมิดกฎหมาย เป็นต้น

 

ข้อ 28 ( การสิ้นสุด และยกเลิกการเป็นสมาชิก )

① สมาชิกสามารถยุติเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเลิกใช้งาน") หากสมาชิกส่งคำขอยกเลิกการใช้งาน บริษัทจะดำเนินขั้นตอนการระบุตัวตน ซึ่งสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวเองแล้ว บริษัทจะดำเนินการต่อเพื่อปิดการใช้งานตามกฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

② ในกรณีที่สัญญาระหว่างบริษัทกับสมาชิกสิ้นสุดลง สัญญาการใช้บริการเกมจะยุติลงด้วย และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการยุติการใช้งาน เช่น ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถกู้คืนได้ ฯลฯ ของสินค้าทุกประเภท และข้อมูลเกมที่ยังเหลืออยู่ในบัญชี

③เมื่อสมาชิกบอกเลิกสัญญาการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก จะถูกลบออกภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

④ เมื่อการเลิกใช้งานของสมาชิกเสร็จสิ้น อาจถูกจำกัดระยะเวลาไม่ให้ลงชื่อสมัครใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

ข้อ 29 ( การซื้อแพ็คเกจ )

① สมาชิกสามารถซื้อแพคเกจได้โดยวิธีการซื้อที่ทางบริษัทเปิดให้บริการ สมาชิกจะต้องดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นในการชำระ และบริษัทจะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการแล้วหากทำการซื้อแพ็คเกจเสร็จสิ้น

② สินค้าที่อยู่ในแพ็คเกจที่สามารถใช้ได้ก่อนเชื่อมต่อเข้าบริการเกมจะถูกรวมอยู่ในสินค้าที่อยู่ในแพ็คเกจที่สามารถใช้ได้หลังเชื่อมต่อเข้าสู่บริการเกม เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อแพ็คเกจและรายการสินค้าที่อยู่ในแพ็คเกจทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ สมาชิกอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่แพ็คเกจและรายการสินค้าที่ถูกซื้อทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้

 

ข้อ 30 ( การชดเชยความเสียหาย )

① หากบริษัทได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกโดยเจตนา หรือโดยประมาทอย่างร้ายแรง บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายนั้น และหากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทด้วยเช่นกัน

② บริษัทจะชดเชยความขัดข้อง หรือความผิดพลาดในการให้บริการที่ชำระเงินให้กับบริษัท และสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆจากบริษัทได้อีกถ้าบริการถูกระงับ หรือผิดพลาดเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง (เวลาสะสม) ต่อวัน โดยบริษัทไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาในการให้บริการจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 3 เท่าของเวลาที่การบริการหยุดชะงัก และจำกัดให้บริการภายในปีเดียวกัน

③ ระยะเวลาของการให้บริการที่ถูกระงับ หรือผิดพลาดจะนับหลังจากที่สมาชิกได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่ ข้อผิดพลาด อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (รวมทั้งภัยธรรมชาติ สถานการณ์ฉุกเฉิน ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถควบคุม หรือแก้ไขได้) หรือการกระทำโดยเจตนา หรือความประมาทของสมาชิก จะไม่นับระยะเวลารวมเข้ากับผลรวมของเวลา

④ หากเนื้อหาที่ได้รับชำระเงินจากสมาชิกที่ซื้อจากบริษัทสูญหาย เพราะความผิดของบริษัท บริษัทจะต้องคืนให้ตามสภาพเดิม หากสุดวิสัยที่จะสามารถคืนได้ บริษัทอาจให้เนื้อหาอื่นเทียบเท่ากับที่สามารถใช้งานได้ภายในเกม และสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยอื่นๆ ได้

 

ข้อ 31 ( ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท )

① บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม หรือสถานะกึ่งสงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ข้อบกพร่องด้านเทคนิคที่ไม่สามารถควบคุม หรือแก้ปัญหาได้ และข้อจำกัดตามนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น

② บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะเป็นไปโดยจงใจ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในส่วนของบริษัท ในกรณีที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องระงับ หรือไม่สามารถบริการโทรคมนาคมโดยปกติ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับสมาชิก

③ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเว้นแต่จะเป็นไปโดยตั้งใจ หรือมีความประมาทเลินเล่อเป็นนัยสำคัญในส่วนของบริษัท ในกรณีที่บริการเกมถูกหยุด หรือยกเลิก เนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งได้รับแจ้งล่วงหน้า เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน การตรวจสอบตามระยะที่กำหนด การก่อสร้าง ฯลฯ ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับบริการเกม

④ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการขัดข้อง การหยุดชะงัก หรือการยุติการใช้บริการเกมใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่มาจากผู้ใช้บริการ

⑤ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากคอมพิวเตอร์ของสมาชิก หรือปัญหาที่เกิดจากเครือข่าย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

⑥ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการบิดเบือนความจริงของผู้ใช้ และการละเลยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่นข้อมูลการระบุตัวตน เป็นต้น

⑦ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียตัวละคร ประสบการณ์ หรือไอเทม หรือผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ไม่พึงพอใจ เนื่องจากสมาชิกใช้บริการเกม และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการเลือก หรือใช้ส่วนบุคคลในบริการเกม เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑧ บริษัทจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียข้อมูลของสมาชิกที่อยู่ในเกม เช่น ทรัพย์สินในเกมของสมาชิก (เงินเกม), เลเวล เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจะมีเจตนา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

⑨บริษัทจะไม่รับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ข้อเท็จจริงที่โพสต์ ส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือภายในบริการเกมโดยสมาชิก หรือบุคคลที่สาม เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑩ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการแทรกแซง ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น จากการให้บริการเกม หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (เช่นลิขสิทธิ์ ฯลฯ) ระหว่างสมาชิก และบุคคลที่สาม และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากนี้

⑪ บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการโดยบริษัทผู้ร่วมบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑫ บริษัทอาจจำกัดเวลาในการให้บริการเกม ตามลักษณะของบริการเกมแต่ละเกม หรือขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิกตามกฎหมายนโยบายภาคที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และบริษัทได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของบริการเกมที่มีผลมาจากข้อจำกัดเหล่านี้

⑬ ในกรณีที่มีบริการฟรีในกลุ่มบริการเกมที่บริษัทจัดหาให้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑭ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ของสมาชิก หรือในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดจากการละเลย หรือการบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคล และที่อยู่อีเมล เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑮ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาการให้บริการของสมาชิก และบริษัท (เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกตามกฎหมาย และนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อมีการยกเลิก บริษัทสามารถลบข้อมูลบัญชีของสมาชิก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น เป็นต้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดจากการลบข้อมูลบัญชีของสมาชิก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญา

 

ข้อ 32 ( การจัดการเรื่องร้องเรียน และข้อพิพาท )

① บริษัทจะแนะนำวิธีแสดงความเห็น หรือข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานในหน้าจอเริ่มต้นของเกม หรือบนหน้าแรกของเกม บริษัทจะมีหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนของสมาชิก

② ถ้าความคิดเห็น หรือคำร้องเรียนที่สมาชิกยื่นมาเป็นเรื่องที่สมเหตุผล บริษัทจะดำเนินการอย่างทันท่วงทีภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นทำให้การดำเนินการการล่าช้า บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบสาเหตุของกระบวนการ และขั้นตอนที่ล่าช้าในหน้าแรกของบริการเกม หรือหน้าบริการแต่ละบุคคล หรือแจ้งทางอีเมล โทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษร์อักษร

③หากข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับสมาชิก และฝ่ายแก้ไขข้อพิพาทของบุคคลที่สาม เพื่อแก้ไขข้อพิพาท บริษัทสามารถนำมาตรการต่างๆ ใช้ต่อสมาชิก เช่นข้อจำกัดในการใช้งาน ฯลฯ และปฏิบัติตามการประสานงานของหน่วยงานประสานงาน

 

ข้อ 33 ( ประกาศสำหรับสมาชิก )

① หากบริษัทประสงค์แจ้งให้สมาชิกทราบ ก็สามารถทำได้โดยทางอีเมล์ ที่สมาชิกระบุไว้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

② หากบริษัทแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ บริษัทสามารถใช้วิธีการอื่น ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 1 ข้างต้นได้ โดยการโพสต์ไว้ที่หน้าแรกของบริการเกมของบริษัท หรือหน้าจอเริ่มต้นของเว็บไซต์เกมแต่ละแห่งเป็นเวลามากกว่า 7 วัน หรือโดยการแสดงหน้าต่างแบบป๊อบอัพหน้าจอ

 

ข้อ 34 ( กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล )

① เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้ และตีความตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง หากมีการยื่นฟ้องร้องระหว่างบริษัทและผู้ใช้งาน การตีความทางกฏหมายจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฏหมายของประเทศฮ่องกง

② ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นระหว่างบริษัท และผู้ใช้บริการ ศาลที่ตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสิน

 

วันที่แก้ไขล่าสุด (11 มิถุนายน 2564)

เงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี