sub visual

Client Download

นโยบายการใช้งาน Black Desert Online

 [นโยบายการใช้งาน Black Desert Online]

1. หลักการทั่วไป

- นิยามของนโยบายการใช้งาน

 • นโยบายการใช้งานนี้เป็นนโยบายของ Pearl Abyss (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ในการให้บริการเกมออนไลน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เกม")  ประกอบด้วยนโยบายการดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับบริการ และเรื่องต่างๆ เช่นผลกระทบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การลงโทษ") จากการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไข ขั้นตอนของการลงโทษ และนโยบายการกู้คืน ฯลฯ ที่สมาชิกผู้ที่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ควรทราบ
 • ตามมาตรา 14 ข้อ 2 ของข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการใช้งานนี้ และหากสมาชิกละเมิดนโยบายการใช้งานนี้ จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้อาจถูกลงโทษตามนโยบายการใช้งาน และข้อกำหนดในการให้บริการ
 • เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดของนโยบายการใช้งานนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับและข้อกำหนด ในเงื่อนไขของบริษัท รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะใช้และตีความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบรรทัดฐานทางสังคมโดยทั่วไป
 • นโยบายการใช้งานนี้ใช้กับการให้บริการเกม Black Desert Online

 

- การเปลี่ยนแปลงและการประกาศ นโยบายการใช้งาน

 • บริษัทสามารถแก้ไขนโยบายการใช้งาน เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น และจะแจ้งเนื้อหาที่แก้ไขในลักษณะที่สมาชิกสามารถทราบได้โดยง่าย (เว็บไซต์หน้าประกาศ, e-mail ฯลฯ)
 • เพื่อทำความเข้าใจและติดตามนโยบายการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง สมาชิกควรตรวจสอบหน้าประกาศ และe-mailอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความไม่สะดวก หรือผลกระทบที่เกิดจากการไม่เข้าใจ และไม่ติดตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

 

- ความหมายของ GM ในหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • GM ย่อมาจาก "Game Master" GM มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคำถาม และคำร้องของสมาชิกตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินงานของ Black Desert Online เพื่อให้แน่ใจว่าเกมได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามสิทธิของสมาชิก
 • เพื่อการให้บริการ Black Desert Online อย่างมีเสถียรภาพ GM จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อสถานการณ์การให้บริการอย่างทันท่วงที
 • GM ไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างสมาชิก อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาของข้อพิพาทระหว่างสมาชิก ตัดสินได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกี่ยวกับการให้บริการ (เช่น การทำลายระเบียบของเกม กฏหมายในปัจจุบัน ทำลายความสงบของสังคม ฯลฯ) บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามที่กำหนดในนโยบายการดำเนินงานนี้ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 • GM จะไม่มอบสิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ให้กับสมาชิก และจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลแผนการอัพเดท และกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตให้แก่สมาชิก
 • GM จะไม่สอบถาม แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในเกม อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานราชการในการดำเนินการแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานนั้นๆ

 

- สิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก

 • สมาชิกควรตระหนักถึงนโยบายการใช้งานนี้ และบริษัทไม่อาจให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงาน
 • เมื่อลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเท็จ หรือแอบอ้างใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานอาจถูกตัดสิทธิในการใช้บริการ โดยไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ
 • สมาชิกสามารถใช้งาน และเพลิดเพลินกับเนื้อหาทั้งหมดที่มีของ Black Desert Online ได้อย่างอิสระ
 • การครอบครองเนื้อหาของเกม เช่นตัวละคร และไอเทมในเกมถือเป็นของบริษัท ผู้ใช้งานสามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน และขอรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ที่แจ้งปัญหา 1:1
 • สมาชิกต้องแจ้งปัญหาของ Black Desert Online เช่น ข้อบกพร่อง ความผิดปกติระหว่างการใช้บริการ ข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ในระบบเกมให้กับทางบริษัททราบ สมาชิกไม่สามารถเผยแพร่ปัญหาเหล่านี้ให้แก่สมาชิกอื่น และไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากการปิดบังปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางบริษัท หรือเพื่อให้เกิดปัญหากับสมาชิกผู้อื่น หากฝ่าฝืนสมาชิกอาจจะถูกจำกัดการใช้บริการตามข้อกำหนดในการใช้งาน และนโยบายการดำเนินงาน
 • หากบิดเบือนหรือเผยแพร่ข้อเท็จจริงใดๆ ที่ไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัท ซึ่งมีผลทำให้สมาชิกอื่นเกิดความสับสน สมาชิกอาจถูกระงับการใช้บริการ
 • หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ใน [ข้อ8 ตารางเกณฑ์การลงโทษ]สมาชิกจะถูกระงับการใช้บริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้ เนื่องจากมีเนื้อหาบางส่วนในการเชื่อมต่อได้สูญหายไป
 • สมาชิกต้องเคารพในสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่นๆ ที่กำลังเล่นเกมออนไลน์ในเวลาเดียวกัน

 

2. นโยบายความช่วยเหลือในการกู้คืน

 • หากไอเทมหรือตัวละครของสมาชิกสูญหาย หรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคของบริษัท หากเนื้อหาของข้อผิดพลาดได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเกม การกู้คืนจะสามารถกระทำได้ตามขอบเขตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลในเกม
 • ข้อมูลตัวละครและไอเทมของสมาชิก สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบได้ตลอดเวลา ตามการวางแผนการเล่น หรือการตัดสินใจดำเนินการ และจะไม่ได้รับการกู้คืนในกรณีดังกล่าว
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของการเป็นสมาชิก ระบบของเกม นโยบายการดำเนินงาน และประกาศต่างๆ ในเกม หรือบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถนำมาเรียกร้องเพื่อการกู้คืนใดๆ อย่างไรก็ตาม บางรายการด้านล่าง [ข้อ3 ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน] แต่ละรายการอาจสามารถกู้คืนตามข้อมูลที่เก็บไว้ได้
 • หากต้องการกู้คืน สามารถยื่นคำร้องได้ที่แจ้งปัญหา 1:1 อย่างไรก็ตาม จะต้องร้องขอการกู้คืนภายใน 15 วัน   หลังการสูญหาย    หากพ้นกำหนด 15 วันไปแล้วจะใช้เวลานานและเป็นการยากในการตรวจสอบข้อมูล  และการกู้คืนอาจไม่สามารถทำได้
 • ในการขอรับบริการ อาจมีข้อจำกัดสำหรับบริการกู้คืนบางอย่าง ที่กำหนดให้สมาชิกต้องยืนยันข้อมูลการเป็นสมาชิกของคุณก่อน

 

3. ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน

 • มาตรฐานการกู้คืนของความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดของสมาชิก หรือข้อผิดพลาดของระบบจะอยู่ภายใต้ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนด้านล่าง สำหรับรายการที่ไม่อยู่ในตาราง จะพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่

 

ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน

ประเภท

รายละเอียด และข้อมูลจำเพาะ

สถานการณ์กู้คืน

อื่นๆ

ตัวละคร

ตัวละครที่ถูกลบด้วยความไม่ตั้งใจ

- จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อปี

 • กู้คืนตัวละครที่ถูกลบ
 • หากมีชื่อตัวละครซ้ำกัน ชื่อจะถูกเปลี่ยนชั่วคราว และถูกกู้คืน
 • ถ้าช่องตัวละครไม่เพียงพอ จะไม่สามารถกู้คืนได้
 • ตัวละครต่ำกว่าเลเวล 10 ไม่สามารถกู้คืนได้

พาหนะ

พาหนะ (ลา ม้า เกวียน เรือ ฯลฯ)

X

 

เควส

เลือกไอเทมผิดหลังจากสำเร็จเควส

X

 

กิจกรรม และภารกิจท้าทาย

เลือกรางวัลที่สามารถได้รับผิดจากกิจกรรม และภารกิจท้าทาย

X

 

ไอเทม

ไอเทมสูญหายจากการเสียชีวิตของตัวละคร (รวมทั้งค่า ประสบการณ์ต่างๆ ของตัวละคร)

X

 

ซื้อสินค้าที่ร้าน NPC ผิดพลาด

- จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อเดือน

ในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าที่มีการสุ่มได้รับไอเทมที่ร้านค้าลับผิดพลาด ฯลฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้

ไอเทมที่ขายผิดพลาดที่ร้าน NPC

X

 

ไอเทมที่ถูกลบด้วยความไม่ตั้งใจ

- จำกัดเพียง 2 ครั้งต่อปี

 • เนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายนั้น จะได้รับการกู้คืน จากการบันทึกช่วงเวลาที่ถูกลบ
 • ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจยากที่จะกู้คืน

ไอเทมที่ถูกเอาออกด้วยความผิดพลาด

X

 

จดหมายที่ถูกลบด้วยความผิดพลาด

X

จดหมาย และไอเทมที่แนบมาไม่สามารถลบได้

คำร้องการลบไอเทมที่ไม่สามารถลบได้ด้วยตัวเอง

ไอเทมที่ยินยอมให้ลบไปแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้

ไอเทมที่ถูกใช้ในการปรุงอาหาร การแปรธาตุ และการผลิต

X

ไม่สามารถกู้คืนจากระบบที่มีการตอบแทนผลลัพธ์เสร็จสิ้นแล้ว

ดรอปไอเทมที่ไม่สามารถรับได้จากมอนสเตอร์

X

 

ดรอปไอเทมจากมอนสเตอร์  ไม่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้

ไอเทมที่มีการลดระดับ เนื่องจากความล้มเหลวในการเพิ่มประสิทธิภาพ

X

ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ถูกทำลายโดยการเพิ่มประสิทธิภาพได้

ความเสียหายจากการลักลอบใช้บัญชี

 • การเรียกคืนไอเทมที่โยกย้ายอย่างไม่ปกติ
 • การเรียกคืนเกียรติยศ และเพิร์ลที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง

(1) การเรียกคืน

 • การเรียกคืน หมายถึงการคืนไอเทมในสถานะที่แปลงแล้ว หากไอเทมถูกย้ายจากบัญชีของสมาชิกผ่านการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย การบริโภค การเสริมแกร่ง

※ ดำเนินการได้ภายใน 15 วันหลังจากวันเกิดเหตุ

※ ไอเทมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยเงินสดจะถูกยกเว้นการกู้คืน

กิลด์ (รวมถึงแคลน)

ไอเทมที่ถูกใช้สำหรับภารกิจกิลด์ และความคืบหน้าของภารกิจ

X

 

การกู้คืนกิลด์ (แคลน)ที่ถูกยกเลิก

X

 

ร้านค้าเพิร์ล

ซื้อไอเทมผิดที่ ร้านค้าเพิร์ล

- จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อเดือน

 • ไอเทมที่ซื้อนั้นยังมีอายุไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นไอเทมที่ยังไม่ถูกใช้งานหรือสวมใส่
 • คืนไอเทมไปยังตัวละครที่ซื้อ
 • สำหรับไอเทมที่มีระยะการใช้งาน ให้เรียกคืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่เรียกคืน

ผิดพลาดในการส่งของขวัญร้านค้าเพิร์ลให้บุคคนอื่น

- จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อเดือน

 • 1. ตัวละครที่ได้รับของขวัญนั้น ได้รับของขวัญไม่เกิน 7 วัน
 • 2. หลังจากลบไอเทมแล้ว จะคืนเพิร์ลให้แก่ตัวละครที่ให้ของขวัญ แต่จะไม่สามารถกู้คืนได้ หากบุคคลที่ได้รับของขวัญได้รับของจากจดหมาย
 • 3. จะไม่สามารถกู้คืนได้ หากตัวละครที่ได้รับของขวัญไม่เห็นด้วยกับการเรียกคืนนี้

เกียรติยศ

ซื้อไอเทมผิดที่ เกียรติยศ

- จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อเดือน

 • 1. ไอเทมที่ซื้อนั้นยังมีอายุไม่เกิน 15 วัน
 • 2. เป็นไอเทมที่ยังไม่ถูกใช้งานหรือสวมใส่
 • 3. คืนไอเทมไปยังตัวละครที่ซื้อ
 • 4. สำหรับไอเทมที่มีระยะการใช้งาน ให้เรียกคืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่เรียกคืน

การฉ้อโกง

ความเสียหายจากการฉ้อโกง (ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันผ่านบันทึกในเกม)

- จำกัดเพียง 2 ครั้งต่อปีในแต่ละบัญชี (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในแต่ละปี)

(1) การกู้คืน

 • การกู้คืน หมายถึงการส่งคืนไอเทมที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว จากการถูกหลอกหลวงให้แลกเปลี่ยน ขาย ซื้อ บริโภค เสริมแกร่ง หากไอเทมถูกใช้ หรือถูกทำลายจะไม่สามารถกู้คืนได้

※ ไอเทมที่ผ่านการซื้อขายด้วยเงินสดจะไม่สามารถกู้คืนได้

 

 

 

 • ※ การกู้คืนอาจมีข้อจำกัดสำหรับไอเทมที่มีแนวโน้มว่าจะถูกฝ่าฝืนโดยสมาชิก และการตั้งค่าของระบบ หรือสำหรับไอเทมที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเกม
 • ※ จะไม่สามารถทำการกู้คืนได้ในกรณีที่มีการอัพเดท หรือการการเปลี่ยนแปลงสถานะไอเทม
 • ※ รกู้คืนแต่ละรายการจะทำตามมาตราฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ จะไม่สามารถกู้คืนการสูญเสียที่ไม่มีการบันทึกไว้ได้

 

4. นโยบายชื่อตัวละคร

 • สมาชิกไม่ควรใช้ชื่อ ชื่อเล่น ชื่อสกุล ชื่อตัวละคร และชื่อกิลด์ ที่ละเมิดนโยบายการดำเนินงาน ด้านล่าง ในหน้าเว็บไซต์ของ Black Desert Online และในเกม

- ชื่อที่เลียนแบบ GM หรือพนักงานของบริษัท

- ชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำสาปแช่ง และคำหยาบคาย

- ชื่อที่เป็นการให้ร้าย หรือเหยียดเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ฯลฯ

- ชื่อที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

- ชื่อที่มีเนื้อหาทางเพศที่หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

- ชื่อที่รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคล เกียรติ ศักดิ์ศรี ข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม

- ชื่อที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการซื้อขายเป็นเงินสด

- ชื่อที่อาจทำให้เกิดความสับสนแก่สมาชิกคนอื่นในเกม เช่นชื่อ NPC และไอเทม

- ชื่อที่รวมถึงวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยเฉพาะ

- ชื่อที่ไม่ได้รับอนุญาตตามนโยบายชื่อ หรือการใช้ตัวอักขระอื่นๆ

 • ชื่อในเกณฑ์ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีการละเมิดซ้ำๆ อาจมีการกำหนดบทลงโทษต่างหากจากนโยบายการใช้งาน

 

5. นโยบายการใช้งานเว็บไซต์ และการโพสต์

 • บริษัทอาจระงับการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • นโยบายการโพสต์นี้เป็นนโยบายการใช้งานที่ใช้กับเว็บบอร์ดในหน้าเว็บไซต์ของ Black Desert Online
 • การโพสต์หมายถึง ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ฯลฯ ซึ่งสมาชิกของ Black Desert Online ใช้บนกระดานข่าวบนหน้าเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับทุกคนที่ใช้งานร่วมกัน บริษัทสามารถลบ หรือย้ายเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตาม [ข้อ6 ตารางข้อจำกัดการละเมิดการโพสต์]
 • ข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้มีผลบังคับใช้เช่นกัน

 หากข้อกำหนด และนโยบายการโพสต์ต่างกัน ให้ยึดตามนโยบายการโพสต์เป็นหลัก

 

6. ข้อจำกัดของการละเมิดการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์

 • หากมีโพสต์ที่ละเมิดข้อกำหนดใน "ตารางข้อจำกัดการละเมิดการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์" ด้านล่าง โปรดลบการโพสต์ หรือความเห็นนั้น และจะมีการระงับการโพสต์

(ครั้งแรกระงับ 1 วัน ครั้งที่สอง 3 วัน ครั้งที่สามมากกว่า 7 วัน)

หากมีครั้งที่สี่ขึ้นไป การโพสต์บนหน้าเว็บอาจถูกระงับอย่างถาวร

ประเภท

ครั้งแรก

ครั้งที่สอง

ครั้งที่สาม

ครั้งที่สี่

กรณีร้ายแรง

ตารางข้อจำกัดการละเมิดการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์

- ลบโพสต์ และความเห็น

- ระงับการโพสต์ 1 วัน

- ลบโพสต์ และความเห็น

- ระงับการโพสต์ 3 วัน

- ลบโพสต์และความเห็น

- ระงับการโพสต์ 7 วัน

- ลบโพสต์ และความเห็น

- ระงับการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์

- ระงับการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์

- ระงับการใช้บริการเกมถาวร

"การโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการกระทำตามแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้

 

 • (1) การกระทำตามแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 • โพสต์ที่ละเมิดสิทธิของบริษัท หรือบุคคลที่สาม (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ)
 • โพสต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลที่สาม
 • โพสต์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ ข้อมูลติดต่อ e-mail ฯลฯ) ของบุคคลอื่น
 • โพสต์ที่ส่อไปในทางเพศและอนาจาร หรือสร้างความรังเกียจแก่บุคคลอื่น
 • โพสต์ที่จงใจจะหมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด (รวมถึงการวิพากย์วิจารณ์บุคคลอื่น ข่าวลือของบุคคลอื่น)
 • โพสต์ในเชิงการโฆษณาหากำไร (รางวัล โฆษณาผลิตภัณฑ์ โปรโมทเว็บไซต์)
 • โพสต์ที่มีรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่งผลให้ระบบล้มเหลว
 • โพสต์เชิงฝักใฝ่ลัทธิอุดมการณ์ หรือศาสนา
 • การโพสต์ที่มีการละเมิดโปรแกรม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ผิดกฏหมาย ฯลฯ
 • การโพสต์ที่มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคล และบริษัท
 • การโพสต์ที่ทำให้บริษัท และผู้อื่นสับสน โดยการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ชัดเจน หรือสร้างความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • การโพสต์ที่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ เพศ หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ
 • การโพสต์ที่ชักจูง หรือส่งเสริมในเชิงศาสนา หรือความคิด
 • การโพสต์ที่มีการทำธุรกรรมที่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • การโพสต์ที่เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลบัญชีกับผู้อื่น หรือการให้ยืม
 • การโพสต์ที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น รวมทั้ง GM CS หรือพนักงานของบริษัท
 • การโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง และการพนัน
 • การโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขในการให้บริการ
 • การโพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของกระดานข่าว หรือต่อต้านสังคม
 • การโพสต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดอื่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจากคณะกรรมการนโยบาย

 

 • 2. ก่อกวนการดำเนินการของบริการกระดานข่าวโดยการโพสต์ซ้ำๆ ติดกันในบอร์ดในช่วงเวลาสั้นๆ
 • ※ หากพบเห็นการโพสต์ที่ไม่เหมาะสม จะมีบทลงโทษแก่เจ้าของโพสต์ และโพสต์นั้นอาจจะถูกนำออก ย้าย หรือดำเนินการไม่ให้มีใครสามารถอ่านได้
 • ※ ในกรณีที่มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น เช่นเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น หรือการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น การระงับเกม และบริการหน้าเว็บไซต์ถาวร (ปราศจากขั้นตอนการแจ้งการระงับก่อน) อาจจะถูกนำมาใช้ทันที

 

7. นโยบายระงับการใช้งาน

- ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงาน

 • ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงานในเรื่องการละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการใช้งานมีดังต่อไปนี้
 • การละเมิดข้อกำหนด และนโยบาย → (มีการรายงาน) → GM ตรวจสอบ → (แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) → ลงโทษ → คัดค้าน → แจ้งผลของการคัดค้าน
 • หากพบเห็นการฉ้อโกง คำด่า การแอบอ้างบัญชีธนาคาร สามารถทำการรายงานได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่พบเห็น
 • บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายงานของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากต้องใช้เวลาในการระบุข้อเท็จจริง เวลาตอบสนองอาจนานถึง 15 วัน
 • บริษัทจะแจ้งรายละเอียดของการลงโทษ และเหตุผลการลงโทษผ่านทาง e-mail หรือผ่านการส่งข้อความจากระบบ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบางอย่างที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด อาจแจ้งให้ทราบภายหลังได้

 

- รายงาน หรือขั้นตอนการสอบถาม และการยื่นเรื่องคัดค้าน

 • แจ้งปัญหา 1:1 : สมาชิกสามารถยื่นเรื่องคัดค้านเกี่ยวกับการสอบถาม คำร้อง คำแนะนำ และการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับบัญชี รวมทั้งการให้บริการเกมผ่านทางการติดต่อโดยตรงที่เว็บไซต์ [แจ้งปัญหา 1:1]
 • ผลจากการยื่นเรื่องคัดค้าน : หากการคัดค้านจากสมาชิกพบว่ามีเหตุผล บริษัทจะยกเลิกบทลงโทษให้กับสมาชิก และ/หรือคืนไอเทมให้ทันที

 

- ประเภท และมาตรฐานของการลงโทษ

 • ประเภทของการลงโทษมีดังนี้
 1. ระงับการเชื่อมต่อเกมชั่วคราว หรือการบังคับให้เปลี่ยนแปลง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คำเตือน") : เป็นการระงับการเชื่อมต่อเกม การเข้าร่วมใช้การสนทนาชั่วคราว หรือ บังคับให้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคร ชื่อตระกูล ชื่อกิลด์ การให้ลบภาพ รวมไปถึงได้รับการตักเตือนจาก GM เป็นการชั่วคราว

- การระงับการเข้าถึงชั่วคราวเป็นรูปแบบที่บริษัท จำกัดการใช้งานของบัญชีชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อผิดพลาด ความเสียหาย หรือเนื้อหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น และข้อเท็จจริงของการระงับ หลังจากการระงับชั่วคราว

 1. การจำกัดระยะเวลาใช้งานเกม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลา(วันที่)") : คือการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกม (เช่น บัญชีเกม กระดานข่าว ฯลฯ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 2. การระงับการใช้งานเกมถาวร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระงับการใช้งานถาวร") : คือบทลงโทษที่ระงับการใช้บริการใดๆ ก็ตามอย่างถาวร (เช่น บัญชีเกม กระดานข่าว ฯลฯ)
 3. การเรียกคืน  : บทลงโทษเมื่อสมาชิกทำการฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินงาน โดยบริษัทจะเรียกคืน เปลี่ยนแปลง ลบตัวละคร หรือ ข้อมูลตระกูล (ค่าประสบการณ์, ค่าอุปนิสัย ฯลฯ ) รวมไปถึงไอเทมต่างๆ ที่สมาชิกได้รับ
 4. การลงโทษ : บทลงโทษเมื่อสมาชิกทำการฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินงานซึ่งส่งผลให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของเกมทั้งหมด หรือหากมีการระบุว่าสมาชิกคนอื่นได้รับผลกระทบในการใช้งานเกม โดยบริษัทจะเปลี่ยนแปลง ลบตัวละคร หรือ ข้อมูลตระกูล (ค่าประสบการณ์, ค่าอุปนิสัย ฯลฯ ) รวมไปถึงไอเทมต่างๆ ที่สมาชิกได้รับ
 • 'การลงโทษ' อาจถูกนำมาใช้เวลาเดียวกันกับการ "เพิกถอน" และขอบเขตของการลงโทษจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของจำนวนทั้งหมดตามความร้ายแรงของการละเมิดข้อกำหนด

 

 1. ห้ามการสนทนา : คือบทลงโทษในการระงับการพูดคุยในเกมเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

 • มาตรฐานการลงโทษมีดังนี้ :
 • บริษัทอาจทำการ “เรียกคืน” และ "ลงโทษ" พร้อมกันขณะใช้มาตราการ "ระงับการใช้งานถาวร" และอาจทำการ “เรียกคืน” และ "ลงโทษ" พร้อมกันขณะใช้มาตราการ "การจำกัดระยะเวลาใช้งานเกม" หรือ "การตักเตือน" ได้
 • หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดถึงสองครั้ง หรือมากกว่านั้นในเวลาเดียวกัน บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ
 • หากบุคคลที่สามละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการใช้งาน โดยใช้งานบัญชีสมาชิกร่วมกัน การระงับการใช้งานจะมีผลถึงสมาชิก และบัญชีนั้นด้วย
 • หากสมาชิกรายอื่นได้รับไอเทมโดยใช้กระบวนการที่เป็นการละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการดำเนินงาน บริษัทจะเรียกคืนไอเทม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตัวละคร หรือตะกูล นอกจากนี้บัญชีที่ได้รับไอเทม หรือข้อมูลนั้นอาจจะถูกลงโทษตามนโยบายการดำเนินงานตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถเรียกคืนไอเทม และระงับบัญชี หากสมาชิกมีการได้มา หรือได้รับไอเทมโดย “การฉ้อโกง” “ซื้อขายด้วยเงินสด” “ข้อผิดพลาดของระบบ” “การใช้งานในทางที่ผิด” “การพนัน” “การละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการดำเนินงาน” ฯลฯ

 

8. ตารางเกณฑ์การลงโทษ

 • หากสมาชิกมีการกระทำใดๆ ที่ตรงกับข้อมูลใน "ตารางเกณฑ์ระงับการใช้งานเกม" ด้านล่างแล้วนั้น สมาชิกที่กระทำการละเมิดนั้นๆ อาจต้องรับผิดและได้รับบทลงโทษที่รุนแรง และอาจเสียผลประโยชน์เกี่ยวกับบัญชี จากการดำเนินการตามระเบียบของบริษัท การละเมิดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้งาน จะรวมถึงตารางต่อไปนี้ และแม้ว่าจะไม่ถูกระบุไว้ในตาราง การกระทำใดๆ ที่มีผลต่อความสมดุลของเกม หรือระบบ จะสามารถทำการระงับบัญชีได้ทันที
 • การตักเตือนเตือน การจำกัดระยะเวลาการใช้งานเกม การระงับการใช้งานเกมถาวร การเรียกคืน อาจมีการใช้บทลงโทษดังกล่าวข้างต้น 2 ข้อขึ้นไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการละเมิดนโยบาย และบริษัทจะดำเนินการตามความรุนแรงของการละเมิดของสมาชิก
 • แม้ว่าสมาชิกจำนวนมากทำการละเมิดนโยบายในเรื่องเดียวกัน บริษัทสามารถตัดสิน และดำเนินการที่แตกต่างกันได้ตามสมควร เช่น การใช้คำเตือน ระงับเป็นช่วงเวลา ระงับถาวร เรียกคืน และการลงโทษ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการกระทำนั้นๆ
 • ในกรณีที่พฤติกรรมของสมาชิกถูกพบว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษทันที โดยสามารถร้องขอให้ตรวจสอบ หรืออุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านตุลาการได้   และต้องให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของศาลโดยทันที

 

 

ประเภท

เนื้อหาของการละเมิด

เนื้อหาของการระงับ

การดำเนินการ (สามารถดำเนินการพร้อมกันได้มากกว่า 2 อย่าง)

ตักเตือน

ระงับชั่วคราว

ระงับถาวร

เรียกคืน

ลงโทษ

การลักลอบใช้บัญชี

"การลักลอบใช้บัญชี" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้:

• (1) การกระทำใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบัญชีของบุคคลอื่น และทำความเสียหายแก่ข้อมูลบัญชี (ตระกูล ตัวละคร ไอเทม เพิร์ล เกียรติยศ ฯลฯ)

• การขโมยบัญชี สามารถตรวจสอบได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดกับบัญชี Black Desert เท่านั้น

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การลักลอบชำระเงิน

"การลักลอบชำระเงิน" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้:
• (1) การชำระค่าบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การลักลอบใช้ชื่อ

"การลักลอบใช้ชื่อ" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้:
• (1) การสร้างบัญชีโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

 

 

การซื้อขายบัญชี

"การซื้อขายบัญชี" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) ซื้อขายบัญชี หรือตัวละครโดยการใช้เงินสด

• (2) แลกเปลี่ยนตัวละครในบัญชี หรือบัญชีของผู้ใช้งาน กับบัญชี หรือตัวละครในบัญชีของบุคคลอื่น

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

 

 

การซื้อขายด้วยเงินสด

“การซื้อขายด้วยเงินสด” หมายถึงการกระทำใดๆ ดังต่อไปนี้ :
• (1) การซื้อขาย หรือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนไอเทม บัญชีเกม ตัวละคร ฯลฯ ด้วยเงินสด หรือทรัพย์สินจริง ยกตัวอย่างเช่น แลกเปลี่ยนเงินในเกมเป็นเงินจริง
• (2) การซื้อขาย หรือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนไอเทม บัญชีเกม ตัวละคร ฯลฯ กับไอเทม บัญชี ตัวละคร ฯลฯ กับบุคคลอื่น

• (3) การซื้อขาย Acoin และ ชำระเงินด้วยเงินสด หรือทรัพย์สินจริง
• (4) การซื้อขาย Acoin และ ชำระเงินด้วยไอเทม (รวมถึงไอเทมจากเกมอื่นๆ)

(ยกเว้นไอเทมที่สามารถย้ายไปมาระหว่างตัวละครในเกม แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับไอเทมอื่นๆในทางที่ได้รับอนุญาตในระบบเกม)
• (5) ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ตัวละครแทนเงิน และร้องขอการเปลี่ยนตัวโดยใช้สิ่งของ และเงินสดของสมาชิก
• (6) การซื้อขายซ้ำๆเฉพาะเจาะจงของไอเทมบางประเภทด้วยเงินจริง หรือทรัพย์สินจริง การจัดการไอเทม ราคา และการโยกย้ายไอเทมในเกม
• ※ อย่างไรก็ตาม ไอเทมที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนกับตัวละครอื่น และได้รับอนุญาตตามระบบของเกมจะได้รับการยกเว้น

• (7) การโฆษณาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายด้วยเงินจริง [บัญชี ตัวละคร ไอเทม เงินในเกม ฯลฯ]

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

 

 

ความพยายามซื้อขายด้วยเงินจริง

“ความพยายามซื้อขายด้วยเงินจริง” หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) การซื้อขาย หรือส่งเสริมสินค้า หรือบัญชีเกม ตัวละคร ฯลฯ ด้วยเงินสด หรือสินค้า หรือบริการที่มีอยู่จริง
เช่น) การอัพโหลด ชื่อพื้นที่ หมายเลข หมายเลขโทรศัทพ์ ซ้ำๆโดยปราศจากความหมายในเกม

เช่น) การสนทนา และการโพสต์ที่ถูกตัดสินว่าจงใจที่จะทำการซื้อขายด้วยเงินจริง เช่น มีการจ่ายเงินสำหรับเนื้อหา ไอเทม บัญชี และตัวละคร
เช่น) การสร้างตัวละครที่มีชื่อ หรือชื่อตระกูลที่จงใจสื่อถึงการซื้อขายด้วยเงินจริง

เช่น) การสร้างตัวละครที่มีชื่อ หรือชื่อตระกูลที่มีนัยเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยเงินจริง
เช่น) การสร้างตระกูล และชื่อตัวละครที่มีความตั้งใจในการซื้อขายด้วยเงินจริง ไอเทม บัญชี หรือตัวละคร
เช่น) การโฆษณาในเกม หรือเว็บไซต์ของ Black Desert เพื่อแสวงหากำไร
เช่น) โฆษณาการขายตัวละคร หรือไอเทมที่ไม่สามารถซื้อขายในระบบเกมได้
เช่น) พยายามยุยงปลุกปั่นราคาตลาดโดยการทำธุรกรรมซ้ำๆ ของบางไอเทม

• (2) การซื้อขายบัญชี "ความพยายามในการโฆษณา หรือโฆษณาการซื้อขาย"
• ※ ความพยายามสนทนาโดยมีเป้าหมายของการซื้อขายด้วยเงินจริง บริษัทสามารถดำเนินการระงับการสนทนาโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

 

 

การปั่นราคา

“การปั่นราคา” หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) การกระทำในการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของไอเทมในเกม เพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
• (2) ช่วยเหลือ หรือส่งเสริม เพื่อกระทำตาม (1) ข้างต้น
เช่น) การแลกเปลี่ยนซ้ำไปซ้ำมาเพื่อทำให้ราคาไอเทมในตลาดสูงขึ้น

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

 

 

พฤติกรรมการเก็งกำไร

“พฤติกรรมการเก็งกำไร” หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ : 
• (1) การกระทำไม่ว่าจะเป็น การใช้ไอเทม ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และก่อให้เกิดการสูญเสียของสมาชิกคนอื่น
• (2) ช่วยเหลือหรือส่งเสริม เพื่อกระทำตาม (1) ข้างต้น

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

 

 

การฉ้อโกง

“การฉ้อโกง” หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) การโกงสมาชิกคนอื่นๆ และการใช้ประโยชน์จากเกมอย่างไม่เป็นธรรม
เช่น) การได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม โดยแอบอ้างเป็นคนรู้จักของเหยื่อ เช่นสมาชิกในกิลด์
เช่น) การเผยแพร่ข้อมูลแพทช์อันเป็นเท็จซ้ำๆ เพื่อปั่นราคาตลาดและทำกำไร
เช่น) การได้รับเนื้อหาที่เสียเงินและไอเทมจากสมาชิกคนอื่นๆหลังจากล่อลวงให้พวกมอบไอเทมให้

• ※ ในกรณีที่ "การฉ้อโกง" โดยการปลอมตัวเป็น GM หรือ พนักงานของบริษัท จะทำการใช้บทลงโทษ "ระงับการใช้งานถาวร" ทันที

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

พยายามฉ้อโกง

"พยายามฉ้อโกง" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) ความพยายาม "ฉ้อโกง" ปลอมตัวเป็นคนรู้จักของเหยื่อ เช่นสมาชิกในกิลด์ และได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
• ※ ในกรณีที่ "การฉ้อโกง" โดยการปลอมตัวเป็น GM หรือ พนักงานของบริษัท จะทำการใช้บทลงโทษ "ระงับการใช้งานถาวร" ทันที
เช่น) ความพยายามที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากสมาชิกคนอื่น โดยการแอบอ้างเป็น GM หรือพนักงานของบริษัท

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

 

 

การใช้ข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด

“การใช้ข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด” หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ : 
• (1) ใช้เกม หรือข้อผิดพลาดในการให้บริการ เพื่อสร้างความเสียหาย หรือได้รับประโยชน์จากสมาชิกคนอื่น

ex) การซื้อ และขายไอเทมซ้ำๆเพื่อให้ได้รับเงินมากกว่าตามจำนวนครั้งที่ซื้อในเวลาที่ขาย
เช่น) คัดลอกไอเทมโดยใช้ข้อผิดพลาดบางอย่าง
• (2) การกระทำที่มีผลต่อความสมดุลของเกม หรือระบบการใช้งานเกม หรือข้อผิดพลาดในการให้บริการ

ตัวอย่าง : ใช้ข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อทำให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว
• ※ สามารถเรียกคืน หรือปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ได้รับได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมใดๆ

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การใช้ข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด(เล็กน้อย)

“การใช้ข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด(เล็กน้อย)"หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) ได้รับผลประโยชน์เล็กน้อยโดยการใช้งานเกม หรือใช้บริการ
• (2) ทำความเสียหายเล็กน้อยต่อสมาชิกอื่น โดยการใช้งานเกมหรือบริการที่ผิดพลาด
เช่น) การโจมตีสมาชิกอื่นในบริเวณที่ไม่สามารถได้รับความเสียหายจากบุคคลอื่นได้
• ※ แม้ว่าจะไม่มีการจงใจก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่จะใช้ "การปรับเปลี่ยนสถานะของไอเทม ฯลฯ" เช่นการลบไอเทมที่เกี่ยวข้องหรือปรับค่าประสบการณ์

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

O

O

การใช้มอนสเตอร์ AI ในทางที่ผิด

"การใช้มอนสเตอร์ AI ในทางที่ผิด" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• ใช้ "มอนสเตอร์ AI" เพื่อล่ามอนสเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกโจมตีในสถานที่ ซึ่งมอนสเตอร์ไม่สามารถโจมตีสมาชิกได้

เช่น) การล่ามอนสเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกโจมตีในสถานที่ที่มอนสเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงสมาชิกได้
• (2) เพื่อช่วย หรือส่งเสริมการกระทำตามของ (1) ข้างต้น
เช่น) ได้รับไอเทมจากตัวละครบัญชีอื่น หลังจากการล่า โดยใช้มอนสเตอร์ AI ในทางที่ผิด

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

O

O

การใช้งานในทางที่ผิด

"การใช้งานในทางที่ผิด"หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :
• (1) การกระทำในทางที่ผิด เพื่อได้รับกำไร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบเกม
เช่น) การกระทำที่จงใจจัดการกับ "ชัยชนะ" และ "พ่ายแพ้" เมื่อ PvP/RvR ระหว่างกองกำลังฝ่ายตรงข้าม เพื่อนำไปสู่ผลกำไร
• (2) เพื่อช่วย หรือส่งเสริมการกระทำตามของ (1) ข้างต้น
• ※ ไม่ว่าจะมีการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ผลกำไรที่ได้รับจากสมาชิก สามารถเรียกคืน หรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในระบบเกม

ครั้งแรก : 7 วัน

ครั้งที่สอง : 15 วัน

ครั้งที่สาม : ระงับการใช้งานถาวร

O

O

O

O

O

การขัดขวางการเล่นเกม

"การขัดขวางการเล่นเกม" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้
• (1) ใช้ระบบเกม หรือระบบการใช้งาน เพื่อทำให้สมาชิกจำเพาะ หรือสมาชิกหลายคนได้รับการรบกวนในการใช้งานปกติ
เช่น) ดูถูก เยาะเย้ย หรือข่มขู่ผู้อื่นโดยการติดตามสมาชิกคนอื่น
เช่น) ขัดขวางสมาชิกคนอื่น เพื่อไม่ให้ทำเควสที่มีความสำคัญ โดยการขัดขวางเส้นทางการเคลื่อนที่ในพื้นที่เฉพาะ

7 วัน

O

O

 

 

 

การก่อกวนการดำเนินการให้บริการเกม

"การก่อกวนการดำเนินการให้บริการเกม" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้
• (1) การกระทำที่เป็นการละเมิดบริการของ GM หรือบริการให้คำปรึกษาของลูกค้า เพื่อทำลายการใช้งานตามปกติของสมาชิกคนอื่น
เช่น) เมื่อรายงานการไขโปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือใช้ข้อผิดพลาดของระบบอันเป็นเท็จ

เช่น) ในกรณีของการรายงานการฉ้อโกง การขโมยบัญชีอันเป็นเท็จ

• (2) การกระทำที่ขัดขวางการดำเนินการให้บริการเกมตามปกติของบริษัท โดยการใช้บริการ GM หรือบริการให้คำปรึกษาลูกค้า

เช่น) หากสอบถาม หรือรายงานซ้ำๆ เพื่อรบกวนการดำเนินงานตามปกติ

เช่น) ถ้าคุณรบกวนการบริการลูกค้า ด้วยการแสดงความหยาบคาย ว่าร้าย สบประมาททางเพศ

• (3) การทำการละเมิดสิทธิ GM ข่มขู่ ฯลฯ

• หากการขัดขวางการดำเนินงานเป็นเรื่องร้ายแรง อาจถูกระงับการใช้บริการ GM หรือบริการให้คำปรึกษาลูกค้า

7 วัน

O

O

 

 

 

การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

"การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :

• (1) การเผยแพร่ และทำให้สับสนในเนื้อหา (เช่นข้อผิดพลาดของระบบ) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมต่อสมาชิกคนอื่นๆ

• หากขอบเขตของการแพร่กระจายข้อมูลเท็จสามารถส่งผลต่อความสมดุลในเกม หรือระบบอย่างรุนแรง บริษัทสามารถดำเนินการ "ระงับการใช้งาน" ทันที

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

 

 

การปลอมแปลงผู้รับบริการ

"การปลอมแปลงผู้รับบริการ" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้

• (1) แก้ไขข้อมูลลูกค้าของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การโยกย้ายข้อมูล และการคัดข้อมูล

"การโยกย้ายข้อมูล และการคัดข้อมูล"หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :

• (1) การจัดการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท โดยใช้เกมและบริการของบริษัท

• (2) คัดข้อมูลที่บริษัทไม่ได้เปิดเผย

• (3) พัฒนา แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันวิธีการโยกย้าย และการคัดข้อมูลดังกล่าว

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การโจมตีเซิร์ฟเวอร์เกม และเซิร์ฟเวอร์บริการ

"การโจมตีเซิร์ฟเวอร์เกม และเซิร์ฟเวอร์บริการ" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้

• (1) พัฒนา แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ และแชร์วิธีการโจมตีเซิร์ฟเวอร์เกม และเซิร์ฟเวอร์บริการของบริษัท

• หากพบการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านการพิจราณาคดีตรวจสอบ รวมไปถึงการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรง

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การใช้โปรแกรมและมาโครที่ผิดกฎหมาย

"การใช้โปรแกรม และมาโครที่ผิดกฎหมาย" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :

• (1) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือมาโคร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย") ที่ปิดการใช้งาน หรือป้องกันไม่ให้การทำงานทางเทคนิคของการบริการเป็นไปตามปกติ

เช่น) ใช้โปรแกรม และมาโครที่ทำให้สามารถเล่นได้อัตโนมัติ (เช่าการเล่นเกม) โดยไม่ต้องดำเนินการโดยสมาชิก
เช่น) ใช้โปรแกรม และมาโครที่อนุญาตให้สมาชิกดำเนินการง่ายขึ้น โดยละเว้นการกระทำบางอย่างที่อาจต้องใช้หลายขั้นตอน

เช่น) ใช้โปรแกรม และมาโครที่ทำให้สมาชิกทั่วไปเข้าถึงการดำเนินการต่างๆ ที่ถูกจำกัดไว้โดยระบบเกม และผู้รับบริการเกม

เช่น) การใช้งานโปรแกรม และมาโครที่ช่วยให้คุณสามารถดู หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผู้รับบริการหรือโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ได้

เช่น) การใช้โปรแกรมที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้หลายบัญชี

• ※ หากคุณใช้ "โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย" ในขณะที่ใช้หลายบัญชีในเวลาเดียวกันในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง "การใช้งานโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง" จะมีผลไปยังบัญชีทั้งหมดที่เข้าใช้งานในขณะนั้น

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การสร้างโปรแกรมและมาโครที่ผิดกฎหมาย

"การสร้างโปรแกรม และมาโครที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ." หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :

• (1) "ใช้โปรแกรม และมาโครที่ผิดกฎหมาย" สร้าง หรือแจกจ่ายโปรแกรม มาโคร อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินการในแต่ละข้อได้

• (2) ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขผู้รับบริการ หรือโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การใช้โปรแกรมช่วยเล่น

"การใช้โปรแกรมช่วยเล่น" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ .

• (1) การใช้งานเกมในหลายบัญชี หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นร่วมกัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

เช่น) การได้มาซึ่งไม่ได้รับอนุญาต การเคลื่อนไหว หรือการซื้อขายด้วยเงินจริงผ่านทาง "โปรแกรมและมาโครที่ผิดกฎหมาย"

ระงับการใช้งานถาวร

 

 

O

O

O

การละเมิดสิทธิในการสนทนา

คำว่า "การละเมิดสิทธิในการสนทนา" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ .

• (1) โพสต์เนื้อหาที่มากเกินไปในหน้าต่างพูดคุย หรือโพสต์ข้อความเดียวกันซ้ำๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกอื่นใช้งานการสนทนา

• ※ ถ้ามีพฤติกรรม เช่นการละเมิทสิทธิในการสนทนา ฯลฯ บริษัทสามารถดำเนินการ "ห้ามการสนทนา" ได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า

• ※ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง การห้ามการสนทนาจะถูกใช้ระหว่างตั้งแต่ 60 นาที ขึ้นไปจนถึงสูงสุด 1 วัน

ครั้งแรก : 1 วัน

ครั้งที่สอง : 3 วัน

มากกว่าสามครั้ง : 7 วัน

O

O

 

 

 

การส่งเสริมการขายและการโฆษณาเชิงพาณิชย์

"การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาเชิงพาณิชย์" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :

• (1) การส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกม หรือบริษัท ผ่านการสนทนาในเกม และกระดานข่าว

เช่น) การส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมผ่านหน้าต่างสนทนา

เช่น) การส่งเสริม และโฆษณาในเชิงพาณิชย์ทั้งหมด หรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเกม

เช่น) การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาที่กระทำการต่อต้านเจตจำนงอื่นๆ ของบริษัท

• หากคุณกำลังส่งเสริม และโฆษณาอยู่เรื่อยๆ โดยที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มสมาชิกจำนวนมาก หรือมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสมดุลในเกม หรือระบบ คุณอาจต้องถูกระงับการใช้งานถาวร ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหานั้น

• ※ หากคุณกำลังส่งเสริม หรือโฆษณา คุณอาจถูกห้ามการสนทนาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

ครั้งแรก : 1 วัน

ครั้งที่สอง : 3 วัน

มากกว่าสามครั้ง : 7 วัน

O

O

O

 

 

การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้ :

• (1) การใช้ชื่อที่เลียนแบบ GM หรือพนักงานของบริษัท

• (2) การสร้างบัญชีที่มีคำหยาบคาย หรือคำด่า

• (3) การใช้ชื่อที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อสมาชิกคนอื่นๆ

• (4) ใช้ชื่อที่เยาะเย้ย หรือดูหมิ่นประเทศอื่นๆ ชาติพันธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรืความพิการ

• (5) ชื่อที่ต่อต้านสังคม

• (6) ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้งชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

• (7) ใช้ชื่อใดๆ ที่ได้ห้ามไว้ในข้อกำหนดอื่นๆ

• หากมีการใช้ "ชื่อที่ไม่เหมาะสม" ซ้ำๆ เพื่อจุดประสงค์ในการละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นๆ อาจต้องได้รับบทลงโทษตาม "การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม"

• ※ ชื่อตัวละคร ชื่อตระกูล ชื่อกิลด์ และชื่อพาหนะที่ไม่เหมาะสมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือลบทิ้งหลังจากการจำกัดการใช้งาน(รวมถึงการเตือน)

เปลี่ยนชื่อ และ 7 วัน

O

O

 

 

 

การใช้ UCC ที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ UCC ที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้

• (1) เยาะเย้ย หรือวิจารณ์ประเทศใดประเทศหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ ความพิการ ฯลฯ

• (2) เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดแก่บุคคลอื่น เช่นความรู้สึกไม่สบายใจ ความรังเกียจ หรือดูถูก

• (3) การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของบริษัท

• (4) เนื้อหาที่ต่อต้านสังคม

• (5) รวมถึงการใช้เนื้อหาที่มีในข้อห้ามของข้อกำหนดอื่นๆ

• ※ UCC ที่ไม่เหมาะสมนั้นรวมถึงข้อความของกิลด์

• ※ UCC ที่ไม่เหมาะสมอาจถูกลบทิ้งหลังจากการจำกัดการใช้งาน (รวมถึงการเตือน)

ลบภาพ และ  7 วัน

O

O

 

 

 

การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการกระทำดังต่อไปนี้

• (1) การกระทำที่ใช้ถ้อยคำดูหมิ่น ไร้สาระ หรือหยาบคาบ

• (2) การแสดงออก หรือการกระทำที่ทำให้รู้สึกอับอายทางเพศด้วยคำลามก หรือการยั่วยวนทางเพศ

• (3) เยาะเย้ย หรือวิจารณ์พื้นที่เฉพาะ ศาสนา เชื้อชาติ หรือความพิการ

• (4) การแสดงออก หรือการกระทำที่คุกคาม หรือทำความรู้สึกหวาดกลัวต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

• (5) แสดงความรังเกียจ หรือโจมตีบุคคลอื่น โดยการแสดง หรือสื่อสารตามข้อห้ามในข้อกำหนด และเงื่อนไข

• ※ หากคุณใช้การสนทนาด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม คุณอาจถูกระงับการสนทนาโดยปราศจากการเตือนล่วงหน้า

• ※ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอาจถูกจำกัดการใช้งานตั้งแต่ 1 วัน ไปจนถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับระดับความไม่เหมาะสมของการสนทนา

ครั้งแรก : 1 วัน

ครั้งที่สอง : 3 วัน

มากกว่าสามครั้ง : 7 วัน

O

O

 

 

 

 

※ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเนื้อหาบางอย่างที่ต้องได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องจากการถูกจำกัดการใช้บริการ

 

9. นโยบายการจัดการบัญชีที่ไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเวลานาน

 • ในการปรับปรุงการบริการ และเพื่อความสะดวกในการให้บริการเกม บริษัทอาจลบข้อมูลเกมของตัวละครที่มีเลเวลต่ำกว่า เลเวล10 ในบัญชีที่ตรงกันกับสถานะต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานาน")
 • ไม่ได้เชื่อมต่อเข้าสู่ Black Desert Online เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน
 • ในกรณีที่มีการลบข้อมูลตัวละครในบัญชีที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อเป็นเวลานาน บริษัทจะแจ้งกำหนดการ และรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้า 
close