sub visual

Client Download

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 [ นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ]

Pearl Abyss H.K. Limited. ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า Pearl Abyss ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน  และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้โดยความยินยอมของผู้ใช้งาน  และการยืนยันสิทธิการเป็นผู้ใช้งาน

โดยผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง  

 

PearlAbyss ปฏิบัติจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดตามแนวทางของประเทศฮ่องกง "นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง แนวทางที่ PearlAbyss ต้องปฏิบัติตาม เพื่อดูแล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องกังวลถึงความ ปลอดภัยของข้อมูล   ซึ่งนโยบายการดังกล่าว ใช้กับเกมส์ที่ให้บริการโดย PearlAbyss และในคำว่า “ให้บริการโดย PearlAbyss” เท่านั้น อ้างอิงถึงขอบเขตข้างต้น

 

1. PearlAbyss รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากผู้ใช้งาน PearlAbyss เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1) PearlAbyss จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการ โดยจะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานก่อนเท่านั้น และในกรณีที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

· เมื่อผู้ใช้งานใช้บริการเกมส์

บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ เมื่อผู้ใช้งานใช้บริการในเกม Black Desert Online (http://www.th.palyblackdesert.com)

- รายการที่จัดเก็บในขณะลงทะเบียน

1) รายการที่จำเป็น : Login ID(E-MAIL address) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์

2) รายการที่ไม่บังคับ : หมายเลขโทรศัพท์,ข้อมูลบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

- รายการที่เก็บรวบรวมในระหว่างการใช้บริการ : บริษัทสามารถเลือกจัดเก็บที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือผ่านทางรายการแฟกซ์ โทรศัพท์ อีเมล จดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร การจัดส่งจากบริษัทคู่ค้า และศูนย์บริการลูกค้า

- รายการที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้บริการ : อาจมีการบันทึกข้อมูล เช่นที่อยู่ IP คุกกี้ ประวัติการเข้าชม ประวัติการใช้ที่ไม่เหมาะสม และข้อมูลอุปกรณ์อาจถูกสร้างขึ้น และจัดเก็บในระหว่างขั้นตอนการใช้บริการ

 

2) PearlAbyss จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นเท่านั้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่รวมถึง ข้อมูลเชิงลึกของบุคคลเช่น เชื้อชาติ อุดมการณ์ หลักการ ความชอบทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการแพทย์ ฯลฯ ที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะสอบถามความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

 

3) ถ้าผู้ใช้งานรับบริการจากทาง PearlAbyss ผ่านระบบแพลตฟอร์มอื่น หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถขอ และรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานเคยให้ข้อมูลไว้แล้วได้

 

2. PearlAbyss ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

1) ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน, ยืนยันในการเข้าร่วม

หรือป้องกันการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ไม่ประสงค์ดี

2) ใช้ในการให้บริการต่างๆ ของ Pearl Abyss แก่ผู้ใช้งาน กระบวนการสอบถาม และร้องเรียนในระหว่างการใช้บริการ และการแจ้งข่าวสาร

3) ใช้ในการชำระค่าบริการ

4) ใช้ในการจัดส่งข้อมูลการตลาด การโฆษณา ฯลฯ เพื่อแจ้งข่าวการพัฒนาการให้บริการ หรือโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

5) ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์จากประวัติการใช้บริการ และสถิติการเข้าใช้บริการ

หมายเหตุในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

 

3. Pearl Abyss จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานเท่าใด

PearlAbyssใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่จำกัด กล่าวคือ ตั้งแต่ที่ผู้ใช้งานเริ่มลงทะเบียน และเริ่มใช้บริการ ไปจนถึงเวลาที่ผู้ใช้งานได้รับบริการหากผู้ใช้งานร้องขอให้เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บ และการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล หรือร้องขอให้ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือหากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้งานเสร็จสิ้น หรือระยะเวลาการใช้งาน และการเก็บรักษาสิ้นสุดลง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกทำลายโดยทันที

หมายเหตุ  หลังจากการขอลบข้อมูลการเป็นสมาชิกบริษัทจะถือว่าสัญญาการบริการได้ถูกระงับลง

แล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี และใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้อีก)

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน (CI) จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ในพื้นที่จัดเก็บแยกต่างหากเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อป้องกันความสับสน และการใช้บริการในทางที่ผิด บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

4. เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้กับผู้ใช้งาน บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

"การใช้งานภายนอกของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า

 

Pearl Abyss มอบหมายงานบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งานต่อบุคคลที่สาม

หน้าที่และบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจมีดังนี้อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงจากเวลาที่ผู้ใช้งานได้ทำการยืนยันแล้ว ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นPearl Abyss จัดการ และควบคุมดูแลบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ

โดยจะไม่มีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงเวลาการใช้ข้อมูล

Level up Games

บริการลูกค้าสัมพันธ์ เช่นสายด่วนสำหรับลูกค้า การจัดการเรื่องการร้องเรียน และการส่ง Direct Message

จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นสมาชิก/ยกเลิกการยินยอม หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

Wisebirds

มีเดีย, รายงาน ฯลฯ

จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นสมาชิก/ยกเลิกการยินยอม หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

Mezzomedia

มีเดีย, รายงาน ฯลฯ

จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นสมาชิก/ยกเลิกการยินยอม หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

 

5. บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่หลากหลายมากขึ้นดังนี้


"การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม" ไม่ใช่ส่วนสำคัญในการให้บริการ แต่การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นต้น

Pearl Abyss อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการใช้บริการ ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานตามกฎหมาย และข้อบังคับ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะจุดประสงค์ที่แจ้งไว้ และจำกัดเฉพาะในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ และช่วงที่ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม กรณีต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น

1)ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน แต่ทาง Pearl Abyss เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการยินยอม เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลทางด้านเทคนิค

2) เมื่อข้อมูลจำเป็นสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

3) ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคำสั่งของศาล  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย

6. Pearl Abyss ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานอย่างไร

Pearl Abyss จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยทันที หลังจาก “วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” สำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน (CI) จะถูกจัดเก็บแยกต่างหากจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเพิกถอนการยินยอม  ตามหลักเกณฑ์ภายใน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บแยกไว้ในขณะนั้น จะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการระงับการร้องเรียน และการโต้แย้งจากผู้บริโภคตามกฎหมาย เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง บริษัทจะใช้วิธีการทางเทคนิค เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบที่ไม่สามารถกู้คืนได้อีก และข้อมูลที่ถูกจัดพิมพ์เป็นกระดาษจะถูกทำลายโดยการตัดย่อย หรือเผาทิ้ง

 

7. Pearl Abyss ปกป้องสิทธิของผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

Pearl Abyss ปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ :

1) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ทุกเมื่อ

โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ และทำการยืนยันตัวตน    และเข้าไปที่หัวข้อ   “เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก” หรือ “ศูนย์บริการลูกค้า”

2) ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล และขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา

3) สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  Pearl Abyss

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการ และลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกแล้ว จะถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้ว 

4) เพื่อที่จะใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกนำไปใช้

จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากข้อมูลถูกส่งไปยังบุคคลที่สามแล้ว เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามรับทราบ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยทันที

 

8. ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธคุกกี้ที่ถูกติดตั้ง และดำเนินการทำงานแล้ว

1) คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือ ฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเรียกใช้งานเว็บไซต์ และคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

2) ทำไม Pearl Abyss ใช้คุกกี้?

Pearl Abyss ใช้คุกกี้ เพื่อเก็บการตั้งค่าที่ผู้ใช้งานต้องการ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อใช้ปรับปรุงบริการสำหรับผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกต่อการได้รับประโยชน์ในการให้บริการ

 

Pearl Abyss จะวิเคราะห์ความถี่ของการเข้าชมบริการต่างๆ ระยะเวลาการเข้าชม ระดับการมีส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ จำนวนผู้เข้าชม และอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจรสนิยม และความสนใจของผู้ใช้งาน ทั้งนี้บริษัทจะปรับปรุงความเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในแต่ละบุคคล

 

3) หากผู้ใช้งานต้องการปฏิเสธการจัดเก็บแบบคุกกี้?

ผู้ใช้มีตัวเลือกในการติดตั้งคุกกี้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงสามารถอนุญาตคุกกี้ทั้งหมด โดยการตั้งค่าตัวเลือกในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน หรือตรวจสอบทุกครั้งที่มีการบันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะติดตั้งคุกกี้อาจจะเกิดปัญหาบางประการขณะใช้งานเว็บไซต์ และใช้งานบางบริการที่ต้องมีการล๊อกอิน

 

ตัวอย่างสำหรับการตั้งค่าตัวเลือก

1. สำหรับ Internet Explorer :

เมนู Tools หน้าแรกของ web browser>Internet Options>Privacy>Setting

2. สำหรับ Chrome :

เมนู Setting ด้านขวาของ web browser>advanced settings ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ>Content settings ปุ่มของ privacy>Cookies

9. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญของผู้ใช้งาน

Pearl Abyss

ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุด และจะจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ :

 

1) บริษัทกำหนดให้เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

Pearl Abyss ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยใช้การเชื่อมต่อที่ถูกเข้ารหัส และเข้ารหัสข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่นรหัสผ่าน เป็นต้น

 

2) บริษัทพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการแฮก และไวรัสคอมพิวเตอร์ Pearl Abyss ติดตั้งระบบในพื้นที่ที่มีการควบคุม ซึ่งการเข้าถึงจากภายนอกถูกจำกัด เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการโจรกรรม หรือทำความเสียหายจากการโจรกรรม หรือจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เราได้ติดตั้งระบบ เพื่อตรวจหา และยับยั้งผู้บุกรุก เช่นแฮกเกอร์ เป็นต้น โดยตรวจสอบเฝ้าสังเกตการณ์ 24 ชั่วโมง  พยายามป้องกันไม่ให้ระบบติดไวรัส หรือโค้ดที่เป็นอันตราย โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน นอกจากนี้ เรายังมีการค้นคว้า วิจัยการใช้เทคโนโลยีแฮก การใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ สำหรับบริการของเรา

 

3) บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการปิดกั้นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำธุรกิจ นอกจากนี้ สำหรับระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และระบบที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราได้กำหนดมาตรฐานที่เป็นระบบสำหรับสร้าง แก้ไขรหัสผ่าน และสิทธิในการเข้าถึง และเราได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4) พนักงานของบริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยจะมีการอบรมตามหลักสูตร เกี่ยวกับภาระหน้าที่ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

10. เรากำหนดบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Pearl Abyss ได้กำหนดบุคคลต่อไปนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และเพื่อการตอบปัญหา หรือข้อร้องเรียนใดๆ : โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนที่สุด

11. นโยบายเพิ่มเติมอื่นๆ

หากมีการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลข้างต้นในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทPearlAbyss จะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ และจะเปิดเผยรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

- นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขเวอร์ชั่น : 1.2

- วันที่บังคับใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล : วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 

close