Wiki

เพื่อน

เพื่อน

​​​​​​​

หน้าต่างรายชื่อเพื่อน (N) เป็นอีกหนึ่งหน้าต่างที่ใช้ในการส่งข้อความ

เมื่อต้องการสมัครเป็นเพื่อนกับตัวละครอื่น ท่านสามารถใส่ชื่อตัวละครแทนการส่งอีเมล์ได้ ส่วนนี้จะต่างกันตรงที่สามารถสนทนาด้วยเสียงกระซิบแทนหน้าต่างส่งข้อความได้


การสมัครและลงทะเบียนเพื่อน

หน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างที่สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเพื่อนๆ ได้ เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนใหม่แล้ว


▶ หากท่านใช้เมนู เพื่อนของฉัน (N) ในเกม และยังสามารถใช้ฟังค์อื่นๆ เกี่ยวเพื่อนได้ด้วย


ฟังค์ชั่นเพื่อนจะมีข้อดีตรงที่สามารถสนทนากับเพื่อนได้อย่างสะดวกได้ผ่านหน้าต่างข้อความที่ใช้สนทนากับเพื่อน


หากต้องการเพิ่มเพื่อนใหม่ ท่านต้องส่งคำขอร้องเป็นเพื่อนโดยการใส่ชื่อของตัวละครที่ต้องการขอเป็นเพื่อนลงไปในช่องเพิ่มเพื่อน

หากตัวละครที่ถูกร้องขอเป็นเพื่อนรับคำขอ ตัวละครนั้นก็จะถูกบันทึกให้เป็นเพื่อนของท่าน

เมื่อคลิกซ้ายที่ชื่อของตัวละคร ท่านจะสามารถเลือกสนทนา 1:1, ย้ายกลุ่ม และลบเพื่อนได้


รายการผู้สมัคร

ในส่วนนี้จะทำการแสดงรายชื่อของตัวละครที่ทำการยื่นคำขอร้องเป็นเพื่อนให้แก่ท่าน


เพิ่มเพื่อน

เมื่อกดค้นหาชื่อตระกูลแล้วกดปุ่มเพิ่มเพื่อนท่านก็จะสามารถเพิ่มผู้เล่นคนนั้นเป็นเพื่อนได้


หน้าต่างสนทนาเพื่อน

เมื่อท่านเลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อนที่มีอยู่ ท่านจะสามารถทำการสนทนา 1:1 กับผู้เล่นท่านนั้นได้

ตรงบริเวณส่วนล่างทางด้านซ้ายของหน้าจอเกม ท่านสามารถใช้หน้าต่างสนทนากับเพื่อนเป็นการส่วนตัวได้

ถึงแม้ว่าท่านจะดำเนินการเล่นเกมอยู่ ท่านก็จะยังเห็นหน้าต่างสนทนานี้อยู่


การจัดการกลุ่ม

เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนแล้ว ชื่อของเพื่อนคนนั้นจะถูกบันทึกอยู่ในกลุ่ม 'อื่นๆ'


หากท่านต้องการจัดกลุ่มเพื่อนใหม่ เพียงแค่ทำการสร้างกลุ่มใหม่ เพื่อจัดการรายชื่อของเพื่อนได้

ท่านสามารถจัดการเปลี่ยนชื่อ, เพิ่มกลุ่มได้โดยการคลิกซ้าย

กลุ่มที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้น ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขดัดแปลงต่าง ๆ  เช่น การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ได้ตลอดเวลา


​​​​​​​


แต่ท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขกลุ่มพื้นฐานอย่างกลุ่ม 'อื่นๆ ' ได้


* เนื้อหาคู่มือการเล่นเกมอาจมีความแตกต่างจากเนื้อหาที่มีในเกมได้ เนื่องจากมีการอัพเดทและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเกม

top