Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

ข้อกำหนดต่างๆ ของกิจกรรมเกม

 [ข้อกำหนดต่างๆ ของกิจกรรมเกม Black Desert]

1. รายละเอียดของกิจกรรม และการเข้าร่วม

- สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมของ Black Desert Online และเงื่อนไขในการเข้าร่วมได้ที่ [หน้าเว็บไซต์> ข่าวล่าสุด> ประกาศ]

- บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเนื้อหาของแต่ละกิจกรรมได้

- ในกรณีที่กิจกรรมถูกยกเลิก หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้น จะดำเนินการตามเงื่อนไขการทำประกันของแต่ละกิจกรรม

 

2. การได้รับรางวัล และเงื่อนไขการคัดเลือก

- การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และกำหนดการส่งมอบรางวัลนั้น สามารถทำการตรวจสอบได้ทันทีที่ประกาศของแต่ละกิจกรรม หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ประกาศจากหน้าแรกของเว็บไซต์

- หนึ่งบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการได้รับรางวัลซ้ำ

- จะไม่เปิดเผยโอกาสในการได้รับรางวัล และกระบวนการคัดเลือก

- ภาษีค่าสาธารณูปโภคจะถูกเรียกเก็บจากผู้ได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับคำแนะนำเรื่องวิธีการส่งบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผ่านทางประกาศในแต่ละกิจกรรม หรืออาจจะได้รับการติดต่อเป็นการส่วนตัว

- ผู้เล่นที่ใช้บริการเกม Black Desert ในเขตพื้นที่หรือประเทศที่มีผู้ให้บริการต่างหาก จะไม่สามารถเข้าร่วมรับรางวัลจากกิจกรรมได้

 

ภาษีค่าสาธารณูปโภคคืออะไร?

เมื่อมีเงินได้ ผู้ได้รับเงินต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่ผู้จ่ายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้รับ ไม่ว่าผู้รับจะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่ราคาต่อหน่วยของรางวัลเกิน 1000 บาท จำนวนเงิน 5% ของราคาของที่จะได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

- ท่านอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิจากการรับรางวัลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรอกข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถทำการติดต่อได้จากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ (e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์)

2) การชนะรางวัลด้วยวิธีการฉ้อโกง (เช่น การปล้นบัญชี หรือใช้วิธีการที่ผิด ฯลฯ)

3) รางวัลกิจกรรมที่จัดส่งถูกตีกลับ เนื่องจากไม่มีที่อยู่ หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือเหตุผลอื่นๆ

4) ไม่ชำระเงินภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

5) สมาชิกที่ถูกยกเลิกการใช้งาน หรือบัญชีของผู้ได้รับรางวัลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไข

6) ผู้ได้รับรางวัลที่ไม่แสดงเจตจำนงขอรับรางวัล หรือแสดงเจตจำนงที่จะไม่ขอรับรางวัล

 

3. รางวัล และข้อมูลการจัดส่ง

- บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม

- ในกรณีที่ของรางวัลเป็นไอเทมที่ใช้ในเกมนั้น อาจมีข้อจำกัดในระยะเวลาการใช้งาน หรือไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อถูกลบทิ้ง หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเกี่ยวข้องกับความสมดุลในเกม และเหตุผลในทางปฏิบัติการ

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการใช้รางวัล หรือข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การเรียกร้องสิทธิ์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- รางวัลไม่สามารถโอนย้ายได้ และไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้

- โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลติดต่อสำหรับการจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องชัดเจน

- อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัทผู้จัดส่ง สำหรับการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องโปรดใช้การติดต่อแจ้งปัญหา 1-1 ผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้า

 

4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งมอบต่อบุคคลที่สาม เพื่อใช้ในการส่งมอบของรางวัล

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Pearl Abyss [ดูที่นี่]

- บางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อบัญชี, ชื่อเล่น, ชื่อตัวละคร ฯลฯ) อาจถูกประกาศที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล