Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

นโยบายการให้บริการ

- นิยามของนโยบายการให้บริการ

• นโยบายการให้บริการนี้ เป็นนโยบายของ Pearl Abyss H.K. Limited และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Pearl Abyss” หรือ “บริษัท”) ในการให้บริการเกมออนไลน์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เกม") ประกอบด้วยนโยบายการดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการให้บริการ และเรื่องต่างๆ เช่น ผลกระทบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การลงโทษ") จากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข ขั้นตอนของการลงโทษ และนโยบายการกู้คืน ฯลฯ ที่สมาชิกผู้ที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ควรทราบ
 • ตามหมวดที่ 15 (หน้าที่ของสมาชิก) ข้อ 5 ของเงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการให้บริการนี้ และหากสมาชิกละเมิดนโยบายการให้บริการนี้ จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งสมาชิกอาจถูกลงโทษตามนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • เนื้อหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดของนโยบายการให้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ในเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท และเนื้อหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะใช้และตีความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบรรทัดฐานทางสังคมโดยทั่วไป
 • นโยบายการให้บริการนี้ใช้กับการให้บริการเกม Black Desert

 

- การประกาศและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ

• ตามหมวดที่ 6 (นโยบายการให้บริการ) ข้อ 3 ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert บริษัทสามารถแก้ไขนโยบายการให้บริการและแจ้งเนื้อหาที่แก้ไข เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นได้
 • สมาชิกกรุณาตรวจสอบประกาศและอีเมลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของนโยบายการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความไม่สะดวก หรือผลกระทบที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่ทำความเข้าใจต่อเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

 

- ความหมายของ GM ในหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • GM ย่อมาจาก "Game Master" GM มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคำถาม และคำร้องของสมาชิกตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายการให้บริการของ Black Desert เพื่อให้แน่ใจว่าเกมได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามสิทธิของสมาชิก
 • เพื่อการให้บริการ Black Desert อย่างมีเสถียรภาพ GM จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อสถานการณ์การให้บริการอย่างทันท่วงที
 • GM จะไม่มีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างสมาชิก อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาของข้อพิพาทระหว่างสมาชิก ตัดสินได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกี่ยวกับการให้บริการ (เช่น การทำลายกฎระเบียบของเกม, พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายในปัจจุบัน และขนบธรรมเนียมในสังคม ฯลฯ) บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามที่กำหนดในนโยบายการให้บริการนี้ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 • GM จะไม่มอบสิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ให้กับสมาชิก และจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลแผนการอัพเดท และกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตให้แก่สมาชิก
 • GM จะไม่สอบถาม แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในเกม อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานราชการในการดำเนินการแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานนั้นๆ

 

- สิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก

• สมาชิกควรตระหนักถึงนโยบายการให้บริการนี้ และบริษัทไม่อาจให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการ
 • เมื่อลงทะเบียนสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเท็จ หรือลักลอบใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานอาจถูกตัดสิทธิ์ในการใช้บริการ โดยไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ
 • สมาชิกสามารถใช้งานเนื้อหาและรับบริการทั้งหมดที่ Black Desert ให้บริการได้อย่างอิสระ
 • การครอบครองเนื้อหาของเกม เช่น ตัวละคร และไอเทมในเกม ถือเป็นของบริษัท ผู้ใช้งานสามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน และขอรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ที่แจ้งปัญหา 1:1
 • สมาชิกต้องแจ้งปัญหาของ Black Desert เช่น ข้อบกพร่อง ความผิดปกติระหว่างการใช้บริการ ข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ในระบบเกมให้กับทางบริษัททราบ สมาชิกไม่สามารถเผยแพร่ปัญหาเหล่านี้ให้แก่สมาชิกอื่น และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการปิดบังปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางบริษัท หรือเพื่อให้เกิดปัญหากับสมาชิกผู้อื่น หากมีการนำข้อบกพร่องหรือความผิดปกติของเกมที่เกิดขึ้นไปใช้งานเพื่อผลประโยชน์อื่น โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัททราบ สมาชิกอาจถูกจำกัดการใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการ
 • หากบิดเบือนหรือเผยแพร่ข้อเท็จจริงใดๆ ที่ไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัท ซึ่งมีผลทำให้สมาชิกอื่นเกิดความสับสน สมาชิกอาจถูกระงับการใช้บริการ

• หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ใน [5. ตารางเกณฑ์การลงโทษ] สมาชิกจะถูกระงับการใช้บริการ

• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในเนื้อหาที่สมาชิกจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้ เนื่องจากสมาชิกถูกจำกัดการใช้งาน
 • สมาชิกต้องเคารพในสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่นๆ เนื่องจากเป็นการเล่นเกมออนไลน์ที่มีสมาชิกจำนวนมากเข้าเล่นในเวลาเดียวกัน
 • สมาชิกมีหน้าที่ดูแลข้อมูลบัญชีของตน และจะต้องพยายามรักษาความปลอดภัยบัญชีของตนเองโดยการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัทให้บริการ (เช่น ตั้งค่าลงทะเบียน PC หรือเปิดใช้งาน OTP) และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดูแลข้อมูลบัญชีที่ทำให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้งานข้อมูลบัญชีและสร้างความเสียหาย
 • สมาชิกมีหน้าที่ในการตอบการสอบถามจาก GM ในกรณีที่ GM ดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้งานโปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รับอนุญาต หากไม่มีการตอบสนองและไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทอาจตัดสินว่าท่านกำลังพยายามใช้โปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทได้

ตามสมควร2. นโยบายความช่วยเหลือในการกู้คืน

• หากไอเทมหรือตัวละครของสมาชิกสูญหาย หรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเกม ว่าเกิดจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคของบริษัท การกู้คืนจะสามารถกระทำได้ตามขอบเขตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลในเกม

• ข้อมูลตัวละครและไอเทมของสมาชิกอาจถูกแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือลบได้เสมอผ่านการพิจารณาในการวางแผนและบริหารจัดการเกม โดยหากมิได้เป็นเหตุจากเจตนาหรือความประมาทของบริษัท ท่านจะไม่ได้รับการกู้คืนในกรณีดังกล่าว

• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของการเป็นสมาชิก ระบบของเกม นโยบายการดำเนินงาน และประกาศต่างๆ ในเกม หรือบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถนำมาใช้ในการเรียกร้องเพื่อกู้คืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีของความผิดพลาดอันเกิดจากสมาชิก จะสามารถกู้คืนบางส่วนตามรายละเอียดในตาราง [ 3. ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน ] ด้านล่างนี้ได้ โดยจะดำเนินการกู้คืนแต่ละรายการตามข้อมูลที่เก็บไว้ และหากเป็นการสูญหายที่ไม่มีการบันทึกไว้ จะไม่สามารถกู้คืนได้
 • หากต้องการกู้คืน สามารถยื่นคำร้องได้ที่การแจ้งปัญหา 1:1 อย่างไรก็ตาม จะต้องร้องขอการกู้คืนภายใน 15 วัน หลังการสูญหาย หากพ้นกำหนด 15 วันไปแล้วจะใช้เวลานานและเป็นการยากในการตรวจสอบข้อมูล และการกู้คืนอาจไม่สามารถทำได้3. ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน

• มาตรฐานการกู้คืนของความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดของสมาชิก หรือข้อผิดพลาดของระบบจะอยู่ภายใต้ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนด้านล่าง สำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะถูกพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่

<ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน>

 

ประเภท

 

รายละเอียด

การกู้คืน

ข้อควรทราบ

บัญชี

บัญชีที่ยกเลิกการเป็นสมาชิก

X

- ในกรณีที่เกินระยะเวลาผ่อนผัน 15 วัน และยกเลิกสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้

ตัวละคร

ตัวละครที่ถูกลบ

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- กู้คืนข้อมูลของตัวละครที่ถูกลบ

- หากมีชื่อตัวละครซ้ำกัน ตัวละครจะถูกกู้คืนโดยชื่อที่สร้างโดยการถูกตั้งให้

- ไม่สามารถกู้คืนหากช่องตัวละครไม่เพียงพอ

พาหนะ

พาหนะที่อยู่ในบัญชี เช่น ลา ม้า อูฐ รถม้า เรือ ฯลฯ

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนพาหนะได้ในกรณีที่ขายให้แก่ NPC หรือจัดส่งม้าราชวงศ์

- เรียกคืนทรัพย์สินและไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากการขาย
พาหนะหรือจัดส่งม้าราชวงศ์

- ไม่สามารถกู้คืนพาหนะที่ได้ผสมพันธุ์ แลกเปลี่ยน หรือขายในตลาดม้า

- สถานะการกู้คืนอาจแตกต่างจากสถานะใน
ช่วงเวลาที่ทำการขาย

พาหนะที่เป็นของกิลด์ เช่น ช้าง, เรือ ฯลฯ

O

- จำกัดกิลด์ละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ลบ/ทิ้งได้

- กู้คืนได้เมื่อหัวหน้ากิลด์เป็นผู้ยื่นเรื่องเท่านั้น

เควส

เลือกของรางวัล
ประเภทตัวเลือก
หลังจากสำเร็จ
เควสผิด

O

- จำกัดตระกูลละ 1 ครั้งต่อเดือน

- กู้คืนได้เฉพาะไอเทมที่หลังจากรับแล้วยังไม่มี
ประวัติการถูกเปิด / ใช้งาน / ติดตั้งเท่านั้น

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่
สามารถกู้คืนได้เท่านั้น

กิจกรรม และ
ภารกิจ
ท้าทาย

เลือกรางวัลที่
สามารถได้รับผิด จากกิจกรรม และภารกิจท้าทาย

O

- จำกัดตระกูลละ 1 ครั้งต่อเดือน

- กู้คืนได้เฉพาะไอเทมที่หลังจากรับแล้วยังไม่มี
ประวัติการถูกเปิด / ใช้งาน / ติดตั้งเท่านั้น

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะ
ที่สามารถกู้คืนได้เท่านั้น

นางฟ้า

เปลี่ยนแปลง
สถานะของนางฟ้า

(ปล่อย, เติบโต, คืนชีพ),

ไอเทมที่ใช้ในการเติบโต

X

 

ไอเทม

อัญมณีที่ถูก
ทำลายจากการ
เสียชีวิตของ
ตัวละคร

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- กู้คืนได้เมื่อยื่นเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชั่วโมง หลังตัวละครเสียชีวิตเท่านั้น

- สามารถกู้คืนอัญมณีทั้งหมดที่ถูกทำลายเมื่อเสียชีวิตใน 1 ครั้ง

- กรณีที่ค่าอุปนิสัยของตัวละครติดลบเมื่อเสียชีวิต จะไม่สามารถกู้คืนได้

- ไม่สามารถกู้คืนสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัญมณีได้ (เช่น ค่าประสบการณ์ตัวละคร, สินค้าการค้า ฯลฯ)

- ไม่สามารถกู้คืนอัญมณีที่ถูกติดตั้งในอุปกรณ์ที่ถูกถ่ายโอนได้

ซื้อสินค้าที่ร้านค้า NPC ผิดพลาด

O

- จำกัดตระกูลละ 1 ครั้งต่อเดือน

- กู้คืนได้ในกรณีที่เป็นไอเทมที่ไม่ได้มีประวัติการเปิด / ใช้งาน / ติดตั้ง หลังจากการซื้อเท่านั้น

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ซื้อจากร้านค้าที่มีราคาขายโดยสุ่ม เช่น ร้านค้าลับ

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ซื้อผิดจากตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวม

ไอเทมที่ขาย
ผิดพลาดที่ร้านค้า NPC

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- เรียกคืนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการขายทั้งหมด

- ไม่สามารถกู้คืนสินค้าการค้าที่ขายผิดให้แก่ NPC ได้

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ขายผิดในตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวม

ไอเทมที่เปิดผิด (กล่อง)

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- ไม่สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่ติดตั้งหรือใช้ไอเทมในกล่อง
หลังเปิดไอเทม(กล่อง)

- ไม่สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่เป็นไอเทม(กล่อง)ที่ประกอบ
ไปด้วยรางวัลในรูปแบบผลลัพธ์ตามอัตราที่กำหนด

- ไม่สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่มีไอเทมที่มีระยะเวลาการใช้
งานรวมอยู่ในบรรดาไอเทมที่เปิด

ไอเทมที่
แลกเปลี่ยนผิดใน
หน้าต่าง
แลกเปลี่ยน NPC

O

- ไอเทมที่แลกเปลี่ยนโดยยินยอมหรือยืนยันในหน้าต่างที่
แสดงเมื่อทำการแลกเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

- หากสวมใส่หรือใช้ไอเทมที่แลกเปลี่ยนผิดแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้

ไอเทมที่ถูกลบ

O

 - จำกัดตัวละครละ 2 ครั้งต่อปี

- ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจยากที่จะกู้คืน

- ในกรณีของบางไอเทม อาจทำการกู้คืนไปยังสถานะขณะลบได้ยาก

- ทั้งนี้ ไอเทมที่มีการชำระค่าใช้จ่ายจะสามารถกู้คืนไปยัง
สถานะขณะลบได้

- กู้คืนไอเทมผูกมัดตัวละครให้กลับมาอยู่ในกระเป๋า
หรือกระเป๋าเพิร์ลของตัวละคร

- หากสามารถกู้คืนได้โดยใช้ฟังก์ชันกู้คืนไอเทมในเกม
อยู่แล้ว จะถูกยกเว้นจากการกู้คืน

ไอเทมที่สกัด
โดยใช้ระบบ
สกัดหินดำ

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจยากที่จะกู้คืน

- ไอเทมบางส่วนอาจยากที่จะกู้คืนในสถานะที่ถูกสกัด

ไอเทมที่สกัดโดย
ใช้ระบบ
สะสมความมืด

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนได้เมื่อมีอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ 100% ปรับใช้แล้วเท่านั้น

- สามารถกู้คืนได้ในสถานะที่ยังไม่ได้ใช้/สกัดการเพิ่มค่า
อัตราการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่ได้รับจาก
ระบบสะสมความมืดเท่านั้น

จดหมายที่ถูกลบ

X

- จดหมายที่มีไอเทมอยู่จะไม่สามารถลบได้ จึงไม่สามารถกู้คืนไอเทมแยกได้

ไอเทมที่ถูกลด
ระดับเสริม
ประสิทธิภาพโดย
ใช้ระบบการฟอก

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่เป็นไอเทมที่ไม่มีประวัติ
ดำเนินการเสริมประสิทธิภาพหลังการฟอกเท่านั้น

ไอเทมที่ถูกใช้
ในการปรุงอาหาร การแปรธาตุ และการแปรรูป

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี

- จำกัดเฉพาะการทำครั้งแรก และไม่สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่ผลิตจำนวนมาก

- ไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาที่ผ่านระบบที่มีการตอบแทน
ผลลัพธ์โดยสุ่มเสร็จสิ้นแล้ว

- ประเภทไอเทมที่นอกเหนือจาก อาวุธ อุปกรณ์ เครื่องประดับ ฯลฯ อาจยากที่จะกู้คืน

- ค่าประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ อาจยากที่จะกู้คืน

ไอเทมที่อยู่ใน
พิกัดที่ไม่สามารถรับได้จากการ
ดรอปของ
มอนสเตอร์

X

- ไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์ ไม่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้

ไอเทมที่มีการ
ลดระดับ เนื่องจากความ
ล้มเหลวในการ
เสริมประสิทธิภาพ

X

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ถูกทำลายจากความล้มเหลวในการเสริมประสิทธิภาพ

- ไม่สามารถกู้คืนอัตราเพิ่มการเสริมประสิทธิภาพที่สะสมไว้ เนื่องจากการเสริมประสิทธิภาพด้วยความผิดพลาด

ขอลบไอเทมที่ไม่
สามารถลบได้เอง

O

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่มีการยินยอมการลบได้

กิลด์ (รวมถึงแคลน)

ไอเทมที่ถูกใช้สำหรับภารกิจกิลด์ และความคืบหน้าของภารกิจ

X

 

การกู้คืนกิลด์ (แคลน) ที่ถูกยุบ

X

 

การกู้คืนไอเทมในคลังเก็บของกิลด์

(รวมถึงการผลิต
ของกิลด์)

X

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทม หรือ ทรัพย์สิน ทั้งหมดในคลังเก็บของกิลด์

- ไม่สามารถกู้คืนในกรณีที่สมาชิกกิลด์สร้างความเสียหาย
โดยบังเอิญหรือโดยเจตนา

ไอเทมที่ซื้อผิด

จากร้านค้ากิลด์

O

- จำกัดกิลด์ละ 2 ครั้งต่อปี โดยจะคืนไปยังกองทุนกิลด์

- กู้คืนได้เมื่อหัวหน้ากิลด์ที่ซื้อไอเทมเป็นผู้ยื่นเรื่องเข้ามา

เท่านั้น

- หากได้รับมอบเป็นหัวหน้ากิลด์หลังทำการซื้อ จะไม่สามารถกู้ได้

- กู้ได้เฉพาะไอเทมที่ยังไม่เปิด/ใช้/สวมใส่ เท่านั้น

- ไม่สามารถกู้คืนเงินกิจกรรมภายในกิลด์และอื่นๆ แยกได้

- สามารถกู้คืนเงินกองทุนนอกเหนือไปจากเงินสำรอง

สวัสดิการกิลด์ได้

ร้านค้า

เพิร์ล

ซื้อไอเทมผิดที่

ร้านค้าเพิร์ล

O

- จำกัดบัญชีละ 1 ครั้งต่อเดือน

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากเป็นไอเทมที่ผ่าน 7 วัน หลังการซื้อ

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่สามารถกู้คืนได้

เท่านั้น

- สามารถกู้คืนคูปองที่ใช้ในขณะที่ซื้อได้เป็นสมุดคูปอง

- ไม่สามารถกู้คืนน้ำยาย้อมสีที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย, ไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มช่องติดตั้งอัญมณี และอัญมณีที่ติดตั้ง

- ไม่สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง, พาหนะ, สาวรับใช้, พ่อบ้าน และอื่นๆ แล้ว

※ แม้จะเป็นไอเทมที่มีผลเหมือนกัน แต่หากชื่อหรือช่องทางการได้รับต่างกัน การกู้คืนอาจเป็นไปได้ยาก

เช่น : กรณีที่ซื้อไอเทมเดียวกันจากตลาดซื้อขายรวม หลังจากใช้งานชุดเพิร์ลที่ซื้อ เป็นต้น

※ ปรับใช้จำนวนครั้งที่จำกัดการกู้คืนเหมือนกัน

ทั้งฟังก์ชันยกเลิกการซื้อในเกมและคำร้องกู้คืนทางศูนย์

บริการลูกค้า

ส่งของขวัญใน

ร้านค้าเพิร์ลให้

บุคคลอื่นด้วย

ความผิดพลาด

O

- กู้คืนได้ หากตัวละครที่ได้รับของขวัญนั้น ได้รับของขวัญไม่เกิน 15 วัน

- กู้คืนได้ หลังจากที่ถอนไอเทมของขวัญออก และจะคืนเพิร์ลให้แก่ตัวละครที่ส่งของขวัญ

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากบุคคลที่ได้รับของขวัญได้

กดรับไอเทมจากกล่องจดหมาย

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากตัวละครที่ได้รับของขวัญไม่เห็นด้วยกับการเรียกคืนนี้

- หากตัวละครที่ได้รับของขวัญไม่รับไอเทมที่อยู่ในกล่อง

จดหมายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับของขวัญ จะถือว่าปฏิเสธการรับของขวัญและสามารถดำเนินการ

กู้คืนของขวัญได้

- ของขวัญที่ยังไม่ได้เปิดและไม่ได้รับ ที่เป็นไอเทมที่ไม่

สามารถลงทะเบียนในตลาดซื้อขายเนื่องจากแยกอาชีพ เช่น ชุดชั้นใน, เครื่องประดับ ฯลฯ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมชนิดเดียวกันที่ต้องการได้ 1 ครั้งต่อไอเทม

เช่น : แลกเปลี่ยน [เรนเจอร์] ชุดชั้นในเรย์จิส กับ [ซอเซอร์เรส] ชุดชั้นในเรย์จิส

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ถ้าอาชีพที่ต้องการไม่มี

สินค้าแลกเปลี่ยนที่เหมือนกับของขวัญที่ได้รับ

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มีราคาเท่ากันได้

ไมล์

ซื้อไอเทมผิดที่

ร้านค้าไมล์

O

- อยู่ในสถานะที่ยังไม่เกิน 7 วันหลังการซื้อ

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมที่อยู่ในสถานะที่สามารถกู้คืนได้

เท่านั้น

- คืนไปยังตัวละครที่ซื้อ

- สำหรับไอเทมที่มีระยะการใช้งาน จะถูกกู้คืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่กู้คืน

※ แม้จะเป็นไอเทมที่มีผลเหมือนกัน แต่หากชื่อหรือช่องทางการได้รับต่างกัน การกู้คืนอาจเป็นไปได้ยาก

เช่น : กรณีที่ได้รับไอเทมเดียวกันจากรางวัลเควสหลังจาก

ใช้ใบขยายช่องกระเป๋าที่ซื้อ เป็นต้น

การฉ้อโก

ความเสียหายจากการฉ้อโกง (ได้รับการ

ตรวจสอบ ยืนยันผ่าน

บันทึกในเกม)

O

- จำกัดตระกูลละ 2 ครั้งต่อปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในแต่ละปี)

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ใช้งานหรือสูญหายแล้ว

- ไม่สามารถกู้คืนการฉ้อโกงที่เกิดจากการซื้อขาย

ด้วยเงินจริง

※ การกู้คืน หมายถึงการส่งคืนไอเทมที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการ

แลกเปลี่ยน / ขาย / ซื้อ / ใช้งาน / เสริมประสิทธิภาพ ฯลฯ จากการฉ้อโกง

※ บริษัทไม่อาจดำเนินการกู้คืนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสมาชิก การละเมิดการตั้งค่าระบบและเนื้อหาเกมที่สามารถใช้ในทางที่ผิด
※ บริษัทไม่อาจกู้คืนสถานะของไอเทมได้ หากเป็นไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่สามารถใช้งานจากการอัพเดทเนื้อหาเกม
※ การกู้คืนจะดำเนินตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกบันทึก
※ ประวัติการกู้คืนจะถูกบันทึกไว้ตามบัญชีที่ยื่นขอ บริษัทขอความร่วมมือแก่สมาชิกในการดูแลข้อมูลบัญชี เนื่องจากการกู้คืนที่ยื่นขอโดยบุคคลที่ 3 จะถูกบันทึกไว้ด้วย และบริษัทจะไม่ดำเนินการกู้คืนจำนวนที่ถูกใช้ในกรณีดังกล่าว
※ สมาชิกอาจถูกจำกัดการใช้บริการ หากบริษัทตรวจสอบพบว่าสมาชิกได้ดำเนินการกู้คืน ฯลฯ โดยใช้นโยบายการให้บริการในทางที่ผิด4. นโยบายจำกัดการใช้งาน

ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงาน
 ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงานในเรื่องการละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการมีดังต่อไปนี้
 - การละเมิดข้อกำหนด และนโยบาย → (มีการรายงาน) → GM ตรวจสอบ → (แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) → ลงโทษ → คัดค้าน → แจ้งผลของการคัดค้าน
 - หากพบเห็นการ “ลักลอบใช้บัญชี”, “การโกง”, “คำด่า” สามารถทำการรายงานได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่พบเห็น
 - บริษัทจะแจ้งรายละเอียดของการลงโทษ และเหตุผลการลงโทษผ่านทางอีเมล, กล่องจดหมายในเกม หรือผ่านทางข้อความป๊อปอัพตอนเริ่มเกม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบางพฤติกรรมที่มีแจ้งไว้ในข้อกำหนด อาจมีการแจ้งภายหลังดำเนินการได้
 - กรณีที่ต้องมีการตรวจสอบการลงโทษด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน บริษัทอาจรจำกัดการใช้เกมและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามผล จะมีการแจ้งวิธีการคัดค้าน และเหตุผลการลงโทษให้แก่สมาชิก เมื่อมีการจำกัดการใช้งานเป็นชั่วคราว

 

 ประเภทของการลงโทษ
 - ตักเตือน : เป็นการดำเนินการในรูปแบบชั่วคราว เช่น การตักเตือนจาก GM, จำกัดการใช้งาน, บังคับให้เปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคร ชื่อตระกูล ชื่อกิลด์ การให้ลบภาพ และระงับการเชื่อมต่อเกม
 - การจำกัดระยะเวลาใช้งานเกม : เป็นการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกม (เช่น การเชื่อมต่อเกม กระดานข่าว ฯลฯ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 - การจำกัดการใช้งานเกมถาวร : เป็นการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกม (เช่น การเชื่อมต่อเกม กระดานข่าว ฯลฯ) อย่างถาวร
 - การจำกัดการใช้งานเนื้อหา : เป็นการจำกัดการใช้เนื้อหาภายในเกมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การห้ามใช้ช่องแชท และอาจจำกัดการใช้เนื้อหาต่อบัญชี กิลด์ หรือแคลนด้วย
 - การจำกัดการใช้งานกระดานข่าว : เป็นการจำกัดการใช้กระดานข่าวที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ให้บริการเกม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 - การปรับข้อมูลเกม : เป็นการเปลี่ยนแปลง, การลบ และการรีเซ็ตคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดที่สามารถรับผ่านระบบเกม เช่น ข้อมูลตระกูล, ตัวละคร, ไอเทม, เนื้อหาที่ต้องชำระเงิน และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด และสามารถแปลงค่าเป็นจำนวนตัวเลขได้
 - การเรียกชำระเพิ่ม : หากมีการตัดสินว่าการละเมิดมีผลร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจภายในเกม หรือส่งผลเสียต่อการใช้งานเกมของสมาชิกคนอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ลบ และรีเซ็ต ไอเทมที่มีมูลค่าเป็นราคา 3 เท่าของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ หากไม่สามารถคำนวณค่าของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องได้อย่างชัดเจน อาจมีการเรียกชำระเพิ่มเติมถึง 200,000,000,000 ซิลเวอร์
 - การจำกัดการใช้งานศูนย์บริการลูกค้า : เป็นการจำกัดการใช้งานศูนย์บริการลูกค้า เช่น แจ้งปัญหา 1:1, ศูนย์ร้องเรียน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 - การจำกัดการใช้งาน IP : เป็นการจำกัดการใช้งานเกมจาก IP ที่เฉพาะเจาะจง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดนโยบายการให้บริการ
 - การจำกัดการใช้งาน Hardware : เป็นการจำกัดการใช้งานเกมบน Hardware ที่เฉพาะเจาะจง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดนโยบายการให้บริการ
 - การจำกัดการใช้บัญชีโดยรวม : เป็นการลงโทษที่มีผลใช้กับบัญชีโดยรวมทั้งหมด เมื่อถูกจำกัดการใช้บัญชีโดยรวม จะถูกจำกัดจากการใช้บริการของทาง Pear Abyss ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับบัญชี

 

มาตรฐานการลงโทษ
 - บริษัทอาจทำการ “การปรับข้อมูลเกม”, “การเรียกชำระเพิ่ม”, “การจำกัดการใช้งานคอนเทนต์”, “การจำกัดการใช้งาน IP”, “การจำกัดการใช้งาน Hardware” ฯลฯ พร้อมกันขณะใช้มาตราการ “การตักเตือน”, “การจำกัดระยะเวลาใช้งาน”, “จำกัดการใช้งานถาวร”
 - หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดถึงสองครั้ง หรือมากกว่านั้นในเวลาเดียวกัน บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ
 - หากบุคคลที่ 3 ละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการ โดยใช้งานบัญชีสมาชิกร่วมกัน การจำกัดการใช้งานจะมีผลถึงสมาชิก และบัญชีนั้นด้วย
 - หากสมาชิกรายอื่นได้รับไอเทมโดยใช้กระบวนการที่เป็นการละเมิดนโยบายการให้บริการ และขเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทจะเรียกคืนไอเทม ตัวละคร หรือตระกูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บัญชีที่ได้รับไอเทม หรือข้อมูลนั้นอาจถูกลงโทษตามนโยบายการให้บริการ

- อาจมีการปรับใช้ “การจำกัดการใช้งาน IP”, “การจำกัดการใช้ฮาร์ดแวร์” ได้ หากมีการตรวจสอบพบเนื้อหาเกี่ยวกับการ เชื่อมต่อเกมอย่างผิดปกติผ่าน IP เฉพาะ หรือ  PC, การลักลอบใช้บัญชี, พิจารณาว่าทำการปั่นบัญชี ฯ 
 - หากไม่สามารถเชื่อมต่อเกมได้อันเนื่องมาจากถูกจำกัดการใช้งานเกม ระยะเวลาที่ไม่ได้เชื่อมต่อเกมก่อนถึงวันที่ถูกลงโทษนั้น จะไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการกู้คืน5. ตารางเกณฑ์การลงโทษ

• หากสมาชิกมีการกระทำใดๆ ที่ตรงกับข้อมูลใน "ตารางเกณฑ์จำกัดการใช้งานเกม" หรือ "ตารางเกณฑ์จำกัดการใช้งานจากการขัดขวางการดำเนินเกม" และ “ตารางเกณฑ์ระงับการแชท/กลุ่มสนทนา” ด้านล่างนี้แล้วนั้น สมาชิกที่กระทำการละเมิดนั้นๆ อาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทอาจลงโทษอย่างเข้มงวดตามกฎได้

• หากมีกรณีที่สมาชิกละเมิดนโยบาย อาจมีการใช้บทลงโทษ อาทิ “การตักเตือน”, “การจำกัดระยะเวลาใช้งาน”, “จำกัดการใช้งานถาวร”, “การเรียกคืน”, “ลงโทษการปรับข้อมูลเกม”, “การเรียกชำระเพิ่ม” ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการละเมิดนโยบาย แม้จะเป็นกรณีที่เป็นการตรวจพบในครั้งแรกก็อาจมีการปรับใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดได้ในกรณีที่สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อเกม (การละเมิดซ้ำกันหลายๆ ครั้ง, การละเมิดนั้นสร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมเกมหรือแก่สมาชิกท่านอื่นอย่างรุนแรง ฯลฯ) นอกจากนี้อาจมีการนำบทลงโทษมาปรับใช้พร้อมกัน 2 ข้อขึ้นไปได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การละเมิด ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามความรุนแรงของการละเมิดของสมาชิก
• แม้ว่าสมาชิกจำนวนมากจะทำการละเมิดนโยบายในเรื่องเดียวกัน บริษัทสามารถตัดสินและดำเนินการที่แตกต่างกันได้ตามสมควร เช่น การตักเตือน, จำกัดระยะเวลาใช้งาน, จำกัดการใช้งานถาวร, การปรับข้อมูลเกม หรือเรียกชำระเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการกระทำนั้นๆ

• ในกรณีที่มีการปรับใช้การจำกัดการใช้งาน จะปรับใช้การเชื่อมต่อเกม, การใช้บอร์ดของเว็บไซต์ทางการ และการใช้งานระบบชำระเงินพร้อมกัน
• ในกรณีที่พฤติกรรมของสมาชิกถูกพบว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษทันที โดยสามารถร้องขอให้ตรวจสอบหรืออุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้านตุลาการได้ และต้องให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของศาลโดยทันที

  

<ตารางเกณฑ์จำกัดการใช้งานเกม >

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการ “การจำกัดการใช้บัญชีโดยรวมอย่างถาวร”

อาจมีการใช้มาตรการ “จำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

หัวข้อ

เนื้อหา

การลักลอบใช้ชื่อ/ลักลอบชำระเงิน/ลักลอบบัญชี

1) การสร้างบัญชีหรือใช้บริการโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

2) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบัญชีของผู้อื่น โดยการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

3) การกระทำที่ชำระค่าบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

※ มีผลใช้กับทุกบัญชีที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับ "การลักลอบใช้ชื่อ/ลักลอบชำระเงิน/ลักลอบบัญชี"

การดัดแปลงและสกัดข้อมูล

1) การดัดแปลงข้อมูลเกมที่บริษัทให้บริการ

2) การสกัดข้อมูลเกมที่บริษัทไม่ได้เปิดเผย

การโจมตีเซิร์ฟเวอร์เกม และดัดแปลง ไคลเอนต์ (ตัวเกม)

1) การกระทำที่เข้าถึงและโจมตีเซิร์ฟเวอร์และบริการของบริษัทอย่างผิดปกติ

2) การกระทำที่ใช้เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ในรูปแบบที่ทางบริษัทไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

3) การกระทำที่ปลอมแปลงโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 

※ หากพบการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านการพิจราณาคดีเข้ามาตรวจสอบ รวมไปถึงการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรง

การปั่นบัญชี

1) การกระทำที่ใช้งานหลายบัญชีอย่างเป็นระบบ หรือเป็นกลุ่มก้อนเพื่อจุดประสงค์ที่หวังผลกำไร

2) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1 ข้างต้น เช่น การให้เช่า ฝาก หรืออนุญาตให้ใช้บัญชีของตนเองหรือบุคคลที่ 3

การกระทำที่ผิดกฎหมาย

1) การกระทำที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศที่ให้บริการและกฎหมายที่บังคับใช้

2) เมื่อได้รับการยืนยันว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบผ่านองค์กรภายนอก

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการ “จำกัดการใช้งานอย่างถาวร”

อาจมีการใช้มาตรการ “จำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

การสร้างและใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

1) การสร้างโปรแกรมมาโคร, อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติและมาโคร” ที่ปิดการใช้งาน หรือป้องกันไม่ให้การทำงานทางเทคนิคของการบริการเป็นไปตามปกติ

2) การกระทำที่เล่นเกมโดยใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติและมาโคร

3) เมื่อได้รับการยืนยันว่ามีพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของโปรแกรมปกติที่ไม่ได้รับอนุมัติตามปกติของข้อมูลภายในเกมและมาโคร

4) เมื่อตรวจพบผู้ใช้งานที่มีความผิดปกติ จากระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท

5) เมื่อตรวจพบโดยระบบตรวจจับการใช้งานผิดปกติของบริษัท

 

※ หากตรวจสอบพบพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันจากอุปกรณ์และ IP เฉพาะเจาะจง อาจมีการดำเนินมาตรการบล็อก IP และ Hardware พร้อมกัน

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการ “จำกัดการใช้งานอย่างชั่วคราว”

อาจมีการใช้มาตรการ “จำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

การพยายามหรือถูกสงสัยว่าใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

1) เมื่อไม่มีการตอบสนองหรือหลีกเลี่ยงคำตอบเมื่อทำการสอบถาม เพื่อค้นหาผู้ที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

2) เมื่อไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ตอบคำถามไม่เที่ยงตรง หรือใช้คำไม่สุภาพกับการสอบถามเพื่อค้นหาผู้ที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

3) เมื่อมีการพยายามใช้งานหรือถูกสงสัยว่าใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร

 

※ ในกรณีที่มีการตรวจสอบเพื่อค้นหาโปรแกรมและผู้ใช้มาโครที่ไม่ได้รับอนุมัติ ผู้ดำเนินการอาจร้องขอการตอบกลับจากผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านการแชทหรือวิธีการอื่นๆ

※แม้ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแทน ก็จะได้รับผลจากมาตรการนี้เช่นเดียวกัน

การใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในทางที่ผิด

1) การกระทำที่ละเมิดขั้นตอนการชำระเงิน, การยกเลิกการชำระเงิน, การคืนเงิน ฯลฯ ที่ให้บริการโดยบริษัท แพลตฟอร์ม หรือองค์กรชำระเงิน

2) กรณีที่สามารถถอนการสมัครสมาชิกและคืนเงินได้ กรุณาดำเนินการผ่านกระบวนการของบุคคลที่ 3 แทนศูนย์บริการลูกค้าของทางบริษัท

 

※ หากให้ของขวัญโดยใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในทางที่ผิด อาจมีการลงโทษบัญชีที่รับของขวัญและเรียกคืนไอเทมที่ส่งมอบ

หากละเมิดการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการใช้มาตรการ “ตักเตือนและจำกัดการใช้งาน”

และอาจมีการใช้มาตรการ “จำกัดการใช้งาน IP/Hardware” ร่วมด้วย ตามความรุนแรงของการละเมิด

การละเมิดสิทธิและทำข้อมูลของผู้อื่นรั่วไหล

1) การกระทำที่ละเมิดและทำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นรั่วไหล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2) การกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น สิทธิในการเปิดเผยใบหน้า ลิขสิทธิ์ ฯลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายด้วยเงินสด

1) การซื้อขายไอเทม บัญชีเกม ตัวละคร ฯลฯ ด้วยเงินสด หรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง หรือไอเทมอื่นๆ ภายในเกม

2) การทำธุรกรรมซื้อขายเนื้อหาที่ต้องชำระเงินและค่าเงินในเกมด้วยเงินสดหรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง รวมถึงไอเทมในเกมอื่น

3) การให้ผู้อื่นเล่นตัวละครแทนเพื่อแลกกับเงินสด หรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง

4) การซื้อขายไอเทมเฉพาะซ้ำๆ เพื่อนำไปแลกกับเงินสด หรือสินค้า/บริการที่มีอยู่จริง โดยบิดเบือนราคาตลาดและสินค้าภายในเกม

 

※ ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยเงินสด รวมถึงไอเทมและข้อมูลภายในเกมที่ใช้สำหรับการซื้อขายด้วยเงินสด อาจถูกลบได้

การฉ้อโกงและการแอบอ้างบุคคลอื่น

1) การเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในเกมโดยหลอกลวงสมาชิกคนอื่น

2) การแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ พนักงานบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3) การกระทำที่แอบอ้างผู้อื่นและก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่สบายใจแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง

 

※ กรณีที่มีการกระทำในข้อ 1 และ 2 พร้อมกัน จะดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การเดิมพัน

1) การส่งมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ อันเป็นผลจากการเดิมพันบัญชี สินค้า สิ่งของ ฯลฯ และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ใช้รายอื่น

2) การสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมข้างต้น

การคุกคามความปลอดภัยในโลกความเป็นจริง

1) การคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้อื่นผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่เกี่ยวข้องกับเกม

การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

1) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาวิธีที่สามารถดำเนินการละเมิดนโยบายการให้บริการได้

2) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อแสวงหากำไร

3) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาโปรแกรมที่ส่งผลต่อเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทจัดหาให้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

การซื้อขายที่ผิดปกติ

1) การเคลื่อนย้ายสินค้าในเกมซ้ำๆ ระหว่างบัญชีเฉพาะเจาะจงโดยใช้ตลาดซื้อขายอย่างผิดปกติ

2) การเคลื่อนย้ายสินค้าในเกมระหว่างบัญชีเฉพาะเจาะจงอย่างผิดปกติ โดยใช้ระบบปกติอื่นภายในเกมนอกเหนือจากตลาดซื้อขาย

3) การควบคุมราคาตลาดของตลาดซื้อขาย การซื้อขายราคาสูง/ต่ำซ้ำๆ การขาย/การซื้อโดยเจตนา หรือสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รายอื่น หรือรับผลประโยชน์จากการซื้อจำนวนมากผิดปกติ ฯลฯ

 

※ หากจำนวนสินค้าที่เคลื่อนย้ายส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเกม จะดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การใช้ข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด

1) การใช้ข้อผิดพลาดของเกมหรือบริการเกม เพื่อสร้างความเสียหายหรือรับประโยชน์ต่อความสมดุลของเกม ระบบ และผู้ใช้รายอื่น

2) การใช้ข้อจำกัดของระบบเกมในทางที่ผิด หรือใช้ผลประโยชน์จากนโยบายการให้บริการในลักษณะที่ผิดปกติเพื่อรับผลประโยชน์

3) การกระทำที่ใช้ระบบในเกมที่แตกต่างไปจากความตั้งใจเดิม เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ผิดปกติหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

 

※ หากได้รับผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รายอื่นเป็นอย่างมาก และส่งผลเสียร้ายแรงต่อเกม จะดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การได้รับผลประโยชน์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

1) การกระทำที่ได้มาซึ่งกำไรที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นของปาร์ตี้หรือกิลด์เดียวกันกับบุคคลที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแสวงหากำไรเกินควร แม้ว่าจะไม่ได้ละเมิดนโยบายการดำเนินงานโดยตรงก็ตาม

2) การกระทำที่ได้มาซึ่งกำไรที่ไม่เป็นธรรมจากเนื้อหาบางประเภทในเกม เช่น สัตว์อัญเชิญ ฯลฯ

 

※ หากผลประโยชน์ที่ได้รับมีจำนวนมาก และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเกม อาจมีการปรับใช้มาตรการจำกัดการใช้งานถาวรตั้งแต่การตรวจพบครั้งแรก

 

เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

1) การเข้าร่วมเนื้อหาที่มีการแข่งขันโดยใช้บัญชีของผู้อื่น เช่น การแข่งขันและกิจกรรม และส่งผลต่อผลการแข่งขัน

2) รบกวนการบริหารจัดการเกมตามปกติด้วยบัญชีของบุคคลอื่น

 

※ หากไม่ใช่การกระทำที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ เช่น การแพ้/ชนะ หรือเป็นการกระทำที่ขัดขวางการบริหารจัดการเกมตามปกติ จะไม่นับรวมอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว

การเข้าร่วมแทน

1) การเข้าร่วมเนื้อหาที่มีการแข่งขันโดยใช้บัญชีของผู้อื่น เช่น การแข่งขันและกิจกรรม และส่งผลต่อผลการแข่งขัน

2) รบกวนการบริหารจัดการเกมตามปกติด้วยบัญชีของบุคคลอื่น

 

※ หากไม่ใช่การกระทำที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ เช่น การแพ้/ชนะ หรือเป็นการกระทำที่ขัดขวางการบริหารจัดการเกมตามปกติ จะไม่นับรวมอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว

ความพยายามที่จะละเมิดนโยบายการให้บริการ

1) การพยายามที่จะละเมิดรายการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายการให้บริการ

2) การให้ความช่วยเหลือในการฝ่าฝืนนโยบายการให้บริการ

3) การกระทำใดๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าพยายามหรือตั้งใจที่จะช่วยเหลือในการละเมิดนโยบายการให้บริการ

การก่อกวนการให้บริการเกม

1) การกระทำที่ขัดขวางการให้บริการเกมตามปกติของบริษัท เช่น การแข่งขัน กิจกรรม การถ่ายทอดสด ฯลฯ

2) การรายงาน แจ้งข้อมูลเท็จ ฯลฯ ต่อเจ้าหน้าที่ในเกม หรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อรบกวนการดำเนินงานตามปกติ

 

※ หากมีพฤติกรรมดังกล่าวที่ร้ายแรง อาจถูกบังคับให้ออกจากเกม และได้รับบทลงโทษภายในเกมเพิ่มเติม

การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

1) การใช้ชื่อที่เลียนแบบ GM หรือพนักงานของบริษัท

2) การสร้างบัญชีที่มีคำหยาบคายหรือคำด่า

3) การใช้ชื่อที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ

4) ใช้ชื่อที่เยาะเย้ย หรือดูหมิ่นประเทศอื่นๆ ชาติพันธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือความพิการ

5) ชื่อที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางสังคม (ประเทศ, ชาติพันธุ์, ภูมิภาค, การเมือง, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ) หรือชื่อที่แสดงออกโดยมีความเกี่ยวข้อง

6) ชื่อที่ขัดต่อสังคม

7) ใช้ชื่อที่เป็นการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร

8) ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่ 3 รวมทั้งชื่อเสียง, สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

9) ใช้ชื่อที่พิจารณาแล้วว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรือไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง

10) การใช้ชื่อที่อาจทำให้สมาชิกท่านอื่นสับสนในรูปแบบที่ยากจะระบุได้ เช่น จัดเรียงตัวอักษรที่คล้ายกัน

11) ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง

12) เปลี่ยนอักขรวิธีของชื่อที่ห้ามตามข้อกำหนด หรือใช้ชื่อที่รวมตัวอักษรต่างๆ เข้าด้วยกัน

13) การเจตนาใช้ตัวอักขระพิเศษแทรกในพยัญชนะต้น หรือพยายามใช้บางตัวอักษรเพื่อดัดแปลงบางคำ เช่น การเติมตัวอักษรอื่นๆ แทนในด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเจตนาปลอมแปลง

14) การเจตนานำเนื้อหาข้างต้นมาปรับใช้ในการตั้งชื่อ เช่น ฉายา/ชื่อตระกูล, ชื่อกิลด์/ชื่อตระกูล, ชื่อตระกูล/ชื่อตัวละคร เป็นต้น

 

 

※ หัวข้อ “การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม” มีผลใช้กับทุกชื่อ เช่น ชื่อเล่น ชื่อตระกูล ชื่อตัวละคร ชื่อกิลด์ และชื่อยานพาหนะที่ใช้ภายในเกม

※ หลังจากที่เปลี่ยนชื่อชั่วคราวเนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสมแล้วนั้น บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับชื่อที่เปลี่ยนแปลง

※ ชื่อที่ใช้เนื้อหาเกมที่มีอยู่แล้ว หรือมีกำหนดการอัปเดตในภายหลัง อาจถูกเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นในการให้บริการ

การใช้โพสต์ที่ไม่เหมาะสม

1) โพสต์ที่มีเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากสิ่งที่ผู้ให้บริการหรือบริษัทประกาศ

2) โพสต์ที่มีเนื้อหาที่ใช้คำหยาบคาย คำสแลง ฯลฯ

3) โพสต์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ

4) โพสต์ที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่นประเทศใดประเทศหนึ่ง, ชาติพันธุ์, ภูมิภาค, ศาสนา, เชื้อชาติ, เพศ, ความพิการ และอื่นๆ

5) โพสต์ที่อาจทำให้เกิดการขัดแข้งทางสังคม (ประเทศ, ชาติพันธุ์, ภูมิภาค, การเมือง, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ)

6) โพสต์ที่มีเนื้อหาขัดต่อสังคม

7) โพสต์ที่มีเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร

8) โพสต์ที่มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่ 3 รวมทั้งชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

9) โพสต์ที่พิจารณาแล้วว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรือไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง

10) โพสต์ที่มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง

11) โพสต์ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์

12) โพสต์ที่มีเรื่องต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการอื่นๆ

13) โพสต์ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละเนื้อหา

 

※ “การใช้โพสต์ที่ไม่เหมาะสม” นั้นรวมถึงโพสต์ในเกมทั้งหมด เช่น ข้อความของกิลด์, อัลบั้มความงาม, แกลลอรี่รูป, ค้นหาปาร์ตี้, อัลบั้มเพลง, ป้าย เป็นต้น

※ หากมีการตรวจสอบว่าเป็นโพสต์ที่ไม่เหมาะสม โพสต์อาจถูกลบหรืออาจถูกยุติการเชื่อมต่อเข้าเกมโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับโพสต์ที่ถูกลบ

การใช้ศูนย์บริการลูกค้าในทางที่ผิด

1) การแจ้งความเท็จต่อผู้ใช้รายอื่นอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้นั้นจะไม่มีพฤติกรรมละเมิดนโยบายก็ตาม

2) การกระทำที่ใช้คำหยาบคาย, ดูหมิ่น, ล่วงละเมิดทางเพศทางวาจา, ข่มขู่และคุกคาม หรือการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุผล

3) รบกวนการทำงานโดยสอบถามเนื้อหาเดิมซ้ำๆ

 

※ ศูนย์บริการลูกค้า หมายถึงช่องทาง CS ทั้งหมด เช่น การสอบถามข้อมูล 1:1, อีเมล เป็นต้น

※ หากมีการใช้งานศูนย์บริการลูกค้าในทางที่ผิด ท่านอาจถูกระงับจากการใช้งานศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราว

 

<ตารางเกณฑ์จำกัดการใช้งานจากการขัดขวางการดำเนินเกม>

หากตรวจพบการกระทำดังต่อไปนี้ จะมีการดำเนินการจำกัดการใช้งาน

 

(1) การกระทำที่ใช้ระบบเกมเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสามารถเล่นเกมได้ เช่น การปิดกั้นเส้นทางการเคลื่อนย้ายในบางพื้นที่เพื่อขัดขวางการดำเนินเควสของผู้ใช้งานคนอื่น เป็นต้น

(2) การกระทำที่ขัดขวางการเล่นของผู้อื่นโดยจงใจและกระทำซ้ำๆ แม้จะเป็นการกระทำที่สามารถทำได้ในเกม เช่น การไล่ตามผู้ใช้งานคนอื่นเพื่อฆ่าตัวละครหรือขัดขวางการล่า เป็นต้น

(3) การกระทำที่ขัดขวางเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้งานคนอื่นเป็นผู้ดำเนินการโดยจงใจและกระทำซ้ำๆ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ตักเตือน

6 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

1 วัน

3 วัน

7 วัน

 

• สิทธิและความรับผิดชอบในแชทของสมาชิกถือเป็นของสมาชิกเอง และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความผิดทางแพ่งและอาญาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 ฯลฯ เว้นแต่จะเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท

 

<ตารางเกณฑ์ระงับการแชท/กลุ่มสนทนา>

 

ดำเนินการระงับการแชททันทีที่ตรวจพบการกระทำดังต่อไปนี้ 

 

(1) การแชทที่ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

- การแชทที่มีเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากสิ่งที่ผู้ให้บริการหรือบริษัทประกาศ

- การแชทที่ใช้คำหยาบคาย คำสแลง ฯลฯ

- การแชทที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหมิ่นทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ

- การแชทที่มีเนื้อหาเยาะเย้ยหรือดูหมิ่นประเทศใดประเทศหนึ่ง, ชาติพันธุ์, ภูมิภาค, ศาสนา, เชื้อชาติ, เพศ, ความพิการ และอื่นๆ

- เนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางสังคม (ประเทศ, ชาติพันธุ์, ภูมิภาค, การเมือง, บุคคล, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, เพศ, ความทุพพลภาพ ฯลฯ)

- การแชทที่มีเนื้อหาขัดต่อสังคม

- การแชทที่มีเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร

- การใช้ภาษาที่หมิ่นประมาทต่อบุคคลหรือการแสดงความคิดเห็นโดยข้างเดียวที่อาจสร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้อื่นโดยขัดต่อบรรทัดฐานของสังคม

- การแชทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกหรือมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจากเหตุดังกล่าว

- การแชทที่มีเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดหรือทำลายสิทธิของบุคคลที่ 3 รวมทั้งชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล

- การแชทที่พิจารณาแล้วว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรือไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง

- การแชทที่มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงจง

 

(2) การก่อกวนการใช้บริการแชท

- การพิมพ์เนื้อหาซ้ำบนแชทอย่างต่อเนื่อง 

- การใช้ภาษาที่คลุมเคลือโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

- การใช้เพียงพยัญชนะหรือบางตัวอักษรของเนื้อหาที่รวมในหัวข้อ 1 เพื่อดัดแปลงบางคำ เช่น การเติมตัวอักษรอื่นๆ แทนในด้านหน้าหรือด้านหลัง

- การจัดเรียงตัวอักษรหรือตัวเลขที่ไม่มีความหมายโดยซ้ำ

- การแสดงความคิดเห็นโดยลำเอียงที่อาจสร้างความขุ่นเคืองแก่สมาชิกผู้อื่น

- การส่งข้อความซ้ำเดิมไปยังสมาชิกผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบกระชิบ

- การกระทำทั้งหมดที่ถูกห้ามที่มีการระบุในนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ

ละเมิดรอบที่ 1

ละเมิดรอบที่ 2

ละเมิดรอบที่ 3

ละเมิดรอบที่ 4

ละเมิดรอบที่ 5

ละเมิดรอบที่ 6

ละเมิดรอบที่ 7

ระงับการแชท 1 วัน

ระงับการแชท 3 วัน

ระงับการแชท 7 วัน

ระงับการแชท 15 วัน

ระงับการแชท 30 วัน

ระงับการแชท 90 วัน

ระงับการแชทถาวร

หากพบการกระทำต่อไปนี้ จะดำเนินการขับไล่ออกจากกลุ่มสนทนาและระงับการแชท

 

(1) การส่งข้อความที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ไม่ถูกประสงค์ของกลุ่มสนทนาโดยเกินพอดีอย่างต่อเนื่อง

ละเมิดรอบที่ 1

ละเมิดรอบที่ 2

ละเมิดรอยที่ 3

ละเมิดรอบที่ 4

ละเมิดรอบที่ 5

ละเมิดรอบที่ 6

ละเมิดรอบที่ 7

ขับไล่จากกลุ่มสนทนา 1 วัน

ระงับการแชท 10 นาที

ขับไล่จากกลุ่มสนทนา 3 วัน

ระงับการแชท 10 นาที

ขับไล่จากกลุ่มสนทนา 7 วัน

ระงับการแชท 10 นาที

ขับไล่จากกลุ่มสนทนา 15 วัน

ระงับการแชท 10 นาที

ขับไล่จากกลุ่มสนทนา 30 วัน

ระงับการแชท 10 นาที

ขับไล่จากกลุ่มสนทนา 90 วัน

ระงับการแชท 10 นาที

ขับไล่จากกลุ่มสนทนาถาวร

ระงับการแชท 10 นาที

※ การระงับการแชท/กลุ่มสนทนาอาจถูกดำเนินการโดยไม่มีการแจ้งหรือตักเตือนให้ทราบล่วงหน้า
※ การระงับการแชท 10 นาทีจะถูกปรับใช้ร่วมด้วยเมื่อมีการขับไล่ออกจากแชทกลุ่ม ในกรณีนี้เนื้อหาแชทในหน้าต่างแชทก่อนหน้า นอกเหนือจากแชทกลุ่มก็จะถูกซ่อนไว้เช่นกัน
※ อาจถูกจำกัดการใช้งานเกมได้ทันที หากตรวจสอบพบการกระทำที่ละเมิดเนื้อหาที่ระบุไว้ในตารางเกณฑ์จำกัดการใช้งานเกม
※ อาจถูกจำกัดการใช้งานเกมได้ทันที หากทำการแชทโดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ตำแหน่ง, ช่องทางการติดต่อ, อีเมล เป็นต้น) รวมอยู่ด้วย

※ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในเนื้อหาที่สมาชิกจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้เนื่องจากสมาชิกถูกจำกัดการใช้งาน

※ อาจมีการปรับใช้บทลงโทษตามจำนวนรอบที่ทำการละเมิด หรือถูก “จำกัดการใช้งานถาวร” ได้ หากละเมิดรายการเดียวกันซ้ำจนเกินจำนวนรอบมาตรฐานสูงสุด

※ บริษัทอาจดำเนินการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกม เช่น ไอเทม, ซิลเวอร์ ฯลฯ ในมูลค่าราคาสามเท่าของมูลค่าสูงสุดของไอเทมที่ได้มาโดยการละเมิดนโยบายการให้บริการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถคำนวณค่าของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องได้อย่างชัดเจน อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมสูงสุด 200,000,000,000 ซิลเวอร์

※ กำไรที่ได้รับจากการละเมิดนโยบายการให้บริการ อาจถูกเพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม

※ หากไม่ได้มีเจตนาหรือกำไรที่ได้รับในเกมจากการใช้ในทางที่ผิด มีผลกระทบต่อความสมดุลภายในเกมหรือต่อระบบในระดับที่ต่ำมาก จะดำเนินการเรียกปรับเฉพาะไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และอาจถูกยกเว้นจากการเรียกปรับสูงสุด 3 เท่า

※ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายการให้บริการ ข้อมูลเกมบางส่วน เช่น ชื่อตระกูล ชื่อตัวละคร และชื่อกิลด์ของสมาชิกอาจถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์และประกาศลงในกระดานข่าวอย่างเป็นทางการ6. ยื่นเรื่องคัดค้านเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน

วิธียื่นเรื่องคัดค้าน

- สมาชิกสามารถยื่นเรื่องคัดค้านผ่านทางการติดต่อโดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่เว็บไซต์ [แจ้งปัญหา 1:1] ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเนื้อหาเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน
 
ผลจากการยื่นเรื่องคัดค้าน
 - หากพิจารณาแล้วว่าการคัดค้านของสมาชิกนั้นชอบธรรม บริษัทจะยกเลิกการลงโทษที่ใช้กับสมาชิกทันที และกู้คืนไอเทมที่ถูกดำเนินการ
 - หลังจากที่ดำเนินการลงโทษไปแล้ว หากเงื่อนไขการลงโทษมีการเปลี่ยนแปลงจากการยื่นคำคัดค้านเข้ามา ระยะเวลาการลงโทษตามเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะมีผลย้อนหลังนับจากเวลาที่เริ่มลงโทษครั้งแรก
 - หากมีการจำกัดการใช้งานชั่วคราว และไม่ยื่นคำคัดค้านเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด การถูกจำกัดการใช้งานชั่วคราวจะยังคงมีผลใช้อยู่ และหากคำคัดค้านที่ยื่นเข้ามานั้นถูกพิจารณาแล้วว่าไม่มีความชอบธรรม บัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นจำกัดการใช้งานถาวรทันที7. นโยบายและเกณฑ์ในการช่วยเหลือการกู้คืนจากการถูกลักลอบ

นโยบายช่วยเหลือการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบ
 - สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบใช้บัญชี/ชื่อ/การชำระเงิน
 - ในกรณีที่ถูกลักลอบ ท่านสามารถสอบถามผ่าน [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ] เพื่อดำเนินการกู้คืนความเสียหายได้
 - ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบ เพื่อดำเนินการกู้คืน
 - เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและดำเนินการตรวจสอบ ท่านจำเป็นต้องยินยอมการจำกัดการใช้งานชั่วคราว โดยบริษัทจะทำการระงับชั่วคราวสูงสุดเป็นเวลา 7 วัน และจะไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่มีระยะเวลาการใช้งานด้วยสาเหตุนี้ หากสมาชิกไม่ยินยอมต่อการจำกัดการใช้งานชั่วคราว สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจมีความยากลำบากในการตรวจสอบ
 - การตรวจสอบและกู้คืนเกี่ยวกับการลักลอบอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 30 วัน
 - หากบัญชีที่ถูกลักลอบเป็นบัญชีที่ถูกจำกัดการใช้งานเป็นระยะเวลาที่กำหนดหรือถาวร บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเนื้อหาใน [ ข้อที่ 1 หลักการทั่วไป - สิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก ] ของนโยบายการให้บริการนี้ โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลข้อมูลบัญชีของตน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดในการดูแลข้อมูลบัญชี จนทำให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้งานข้อมูลบัญชีและมอบความเสียหาย

 

เกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบ
 - บริษัทอาจใช้เวลานานในการตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือ ไม่สามารถดำเนินการกู้คืนได้ หากการถูกลักลอบได้ผ่านมานานแล้ว (ประมาณ 15 วัน)
 - บริษัทจะดำเนินการตัดสินตามผลการตรวจสอบว่าเป็นไอเทมที่สามารถกู้คืนหรือไม่

- หากท่านไม่ได้ใช้การตั้งค่าการลงทะเบียน PC หรือเปิดใช้งาน OTP ของระบบรักษาความปลอดภัยที่บริษัทให้บริการ จะไม่สามารถช่วยเหลือในการกู้คืนได้
 - การกู้คืนจะอยู่ภายใต้ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืนความเสียหายจากการถูกลักลอบด้านล่างนี้ สำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะถูกพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่
 - ไอเทมที่ถูกกู้คืนอาจมีความแตกต่างจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • ในกรณีที่สมาชิกได้รับของขวัญที่ซื้อด้วยเพิร์ลจากบัญชีที่ไม่รู้จัก สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งเนื้อหาดังกล่าวมายัง [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ] ทันทีโดยไม่ใช้งานไอเทมนั้น หากบริษัทตรวจสอบพบว่าบัญชีที่มอบของขวัญเป็นบัญชีที่ถูกลักลอบ บริษัทจะถือว่าบัญชีผู้ได้รับของขวัญที่ไม่ได้แจ้งมายังศูนย์บริการลูกค้า เป็นบัญชีที่ได้ร่วมในการลักลอบ และดำเนินการจำกัดการใช้งานบัญชีดังกล่าวด้วย
 • หากท่านถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากบัญชีของท่านได้รับของขวัญจากบัญชีที่ไม่รู้จัก แต่สามารถยืนยันว่าท่านไม่ได้ร่วมในการลักลอบ หลังจากบริษัททำการเรียกคืนไอเทมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบแล้ว บริษัทอาจยกเลิกการจำกัดการใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถยืนยันว่าท่านไม่ได้ร่วมในการลักลอบ หรือ บริษัทตัดสินว่าเป็นบัญชีที่ร่วมในการลักลอบ บัญชีนั้นจะไม่สามารถยกเลิกการจำกัดการใช้งานได้

 

<เกณฑ์กู้คืนการถูกลักลอบ >

หมวด

หมู่

รายละเอียดและ

เงื่อนไขพิเศษ

การกู้คืน

ข้อควรทราบ

ตัวละคร

ตัวละครที่ไม่ได้ถูกลบ

โดยตน

O

 

พาหนะ

พาหนะ(ลา, ม้า, อูฐ, ช้าง, รถม้า, เรือ, พาหนะกิลด์ ฯลฯ)

O

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ขายให้แก่ NPC หรือ จัดส่งม้าราชวงศ์

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการขายพาหนะ

ทั้งหมด

- ไม่สามารถกู้คืนพาหนะที่ได้ผสมพันธุ์ แลกเปลี่ยน ขายในตลาดม้า ถูกขายให้แก่ผู้เล่นอื่นโดยปกติ

- สถานะการกู้คืนอาจแตกต่างจากสถานะในช่วงเวลา

ที่ถูกลักลอบ

ไอเทม

การเปลี่ยนแปลง

ที่ผิดปกติ เช่น ไอเทมที่ไม่ได้ถูกขาย แลกเปลี่ยน ซื้อ และใช้โดยตน

O

- จำนวนและสถานะของไอเทมที่กู้คืนอาจ

มีความแตกต่าง

ไอเทมที่ไม่ได้ถูกเสริม

ประสิทธิภาพ

โดยตนเอง

X

- ไม่สามารถกู้คืนด้วยระบบที่กำหนดผลลัพธ์ตามอัตรา

ไอเทมที่ไม่ได้

ลงทะเบียนในตลาด

ซื้อขายโดยตน

X

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่ผู้เล่นอื่นได้ซื้อ

จากตลาดซื้อขาย

และตลาดซื้อขายรวมโดยปกติ

ACOIN/ร้านค้า

เพิร์ล

Acoin เพิร์ล และไมล์ ที่ไม่ได้ใช้โดยตน

O

- สามารถกู้คืนหลังการถอนไอเทมที่ซื้อ

-สำหรับไอเทมที่มีระยะเวลาการใช้งาน สามารถกู้คืนหลังจากที่ลบระยะเวลาการใช้งานที่เหลือ

การส่งของขวัญใน

ร้านค้าเพิร์ลที่ไม่ได้

กระทำโดยตน

O

- ดำเนินการเรียกคืนไอเทมหรือบล็อกบัญชีของ

ผู้ที่ได้รับของขวัญตามผลการตรวจสอบ

- ถอนไอเทมที่ได้รับเป็นของขวัญ ในกรณีที่เป็นไอเทมกดใช้ หรือมีระยะเวลาใช้งาน จะมีการลบผลประโยชน์และระยะเวลาที่เหลือ

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมที่มีความเกี่ยวข้องกับ

การซื้อขายด้วยเงินจริง

- ไอเทมที่ได้รับเป็นของขวัญจากบัญชีลักลอบ ไม่ว่าจะกระทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจถูกเรียกคืนและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

※ บริษัทไม่อาจดำเนินการกู้คืนสำหรับความเสียหายที่สมาชิกสร้างความเสียหายโดยเจตนา ละเมิดการตั้งค่าระบบ และเนื้อหาเกมที่สามารถใช้ในทางที่ผิด
※ บริษัทไม่อาจกู้คืนสถานะของไอเทมได้ หากเป็นไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่สามารถใช้งาน จากการอัพเดทเนื้อหาเกม
※ การกู้คืนจะดำเนินตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกบันทึก
※ บริษัทจะตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางด้านบน8. นโยบายการจัดการชื่อที่ไม่มีการใช้มาเป็นเวลานาน

• เพื่อการปรับปรุงบริการและการทำงานของเกมที่ราบรื่น บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ (ชื่อตระกูล, ชื่อตัวละคร, ชื่อกิลด์) ของตระกูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตระกูลที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานาน”) และ กิลด์/แคลน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิลด์ (แคลน) ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานาน") ที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้อย่างเสรี

- ไม่ได้เชื่อมต่อเข้า Black Desert เป็นเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

- สมาชิกภายในกิลด์ (แคลน) ไม่ได้เชื่อมต่อเข้า Black Desert เป็นเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อกิลด์ (แคลน) ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเวลานาน บริษัทจะแจ้งกำหนดการเปลี่ยนชื่อและเนื้อหาผ่านประกาศบนเว็บไซต์ 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 - นโยบายการให้บริการนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป